Съкратен вариант на лекции по право на Европейския съюз


Категория на документа: Право


За да се осигури икономическата сигурност е необходимо върховенство на правото чрез върховенство на ПН и избягване на хегемонията на една или няколко държави над другите.
Политическите цели първоначално не са изрично формулирани в договорността на ЕС. Постепенно те се избистрят и в крайна сметка са ясно дефинирани в Договора за ЕС. Свързани са със създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Те са изведени на преден план пред икономическите цели. Към това се добавя свободното движение на хора, контрола на външните граници, контрола на миграционните процеси(убежището). Към целите спадат и настойчивото развитие на Европа на базата на ценова независимост, пазарна икономика, пълна заетост. Към политическите цели спада закрилата на основните права и зачитане принципите на Устава на ООН.

18. Условия за членство

Поначало Европейските общности са създадени като отворени организации и в самия Договор за ЕС се посочва, че всяка европейска държава може да поиска да членува в съюза, ако зачита ценностите, посочени в чл.2 на Договора.
Условието държавата да е европейска визира много елементи, не само географски.
Пол Валери казва, че културния лик на Европа се изгражда около три колони в сферата на философията (старогръцката философия), в областта на държавното устройство и правото (Римското и частно право) и в областта на морала и религията (Християнството). И трите неща са наследени от Античността. Европа се изгражда в териториалната и идейна приемственост с античната гръцко - римска цивилизация.
Действително Европа се оформя като християнска. Терминът "европейски" не е точно дефиниран.
Друго условие е да се спазват ценностите на Съюза. Третото условие включва и критериите за присъединяване, одобрени от Европейския съд, посочени в Договора от Лисабон. Тези критерии са:
* Съществуване на стабилни институции, гарантиращи върховенството на закона и правата
* Функционираща пазарана икономика и способност на страната кандидат да устои на конкуренцията в рамките на сюъза
* Годност на страната кандидат да поеме задълженията, произтичащи от пълноправното членство, включително и придържането към политическия, икономически и валутен съюз
* Спазването на правата на малцинствата
В Договора за ЕС е регламентирано, че страната кандидат подава молба за членство до Съвета, той се консултира с Комисията, за да вземе решение и Комисията прави задълбочен анализ за състоянието на страната. Ако становището на Комисията е положително, започват преговори. Възможно е и Комисията да формулира резерви относно готовността на страната да се ангажира с преговорния процес. Това становище е монография (може да е сто страници). Преговорите се водят или от председателството на ЕС или от самата Комисия по решения на Съвета.
След приключване на преговорите Комисията дава окончателно становище. Тогава идва ред на ЕП, който трябва да одобри становището и накрая Съвета на ЕС подписва споразумение с държавата кандидат. Това споразумение има характера на МД-р. Присъединителния договор се ратифицира.
Статут на кандидатки за членство имат Македония,Черна гора, Турция, Хърватска и Исландия.
В преговорен процес се намират Турция, Хърватска и Исландия.
Към всяка държава кандидат се проявява индивидуален подход.
Турция поддържа връзки с ЕС от 1963г., когато е сключено споразумение за асоциирине между Турция и ЕИО. През 1995г. влиза в сила митническия съюз , а през 1999г. в Хелзинки е признат на Турция официален статут на кандидат, след като е подадена молба за членство. През 2004г. Комисията констатира, че Турция е изпълнила в достатъчна степен политическите критерии и препоръчва започване на преговори. В същото време Комисията поставя няколко условия за преговорите, съдържащи три спорни пункта:
* Партньорството за присъединяване - споразумение , гарантиращо продължаването на политическата реформа. Допуска се възможност за суспендиране (прекратяване) на преговорите в случай на сериозни и продължаващи нарушения на основни принципи
* Специфичен начин за провеждане на преговорите. Те трябва да се проведат в рамките на междуправителствените конференции, в които участват всички държави членки и Съветът определя критерии за затваряне на всяка отделна квота
* Засилен диалог - културен и политически между народа на Турция и народите на държавите членки
През декември 2004г. Европейския съвет взема решение за започване на преговори за членство. Един от проблемите е Кипър т.е. неподобрените отношения там. Този проблем дава основание на Гърция да се противопостави.
Македония подава молба за членство през 2004г. и от декември 2005г. й е признат официално статут на кандидат. През октомври 2009г.Комисията препоръчва преговори за присъединяване, но Съвета още няма избистрена позиция по въпроса.
Черна гора придобива статут на кандидат през 2010г и Комисията препоръчва започване на преговори за присъединяване.
Сърбия подава молба през 2009г. и все още очаква становището на Комисията.

19. Суспендиране на права

Става въпрос за държави, които вече са членки.
Хипотеза за суспендиране на права се предвижда в Договора за ЕС. Според него, ако се констатира тежко или продължително нарушаване на ценностите, посочени в Договора, което включва и нарушаване на принципа за права на човека, трябва да се вземе решение за суспендиране на някои права на държавата нарушител, включително правото й на глас в Съвета.
Суспендирането се прилага в изключителни случаи, когато акцента пада върху тежко или продължително нарушаване на ценностите, посочени в Договора, което включва и нарушаване на принципа за права на човека.
Суспендирането включва предложение от 1/3 от държавите членки или от Европейската комисия, одобрение на ЕП и наличие на тежко или продължително нарушаване на ценностите, констатирано от Съвета.
След като е налице такава констатация, Съветът взема с квалифицирано мнозинство решение за суспендиране на някои права на държавата. Независимо от суспендирането, държавата остава обвързана от всички задължения, които е поела с договорите. Мнозинството, с което се изисква от ЕП е също 2/3. При броенето на гласовете, въздържанието не е пречка за вземане на решения.
Мярката може да бъде отменена или изменена с квалифицирано мнозинство.
За да се избегне прилагането на суспендиране се допуска превантивна мярка.
Съгласно чл. 7 от Договора за ЕС с квалифицирано мнозинство от 4/5 и след официално одобрение от ЕП, Съветът констатира наличието на очевиден риск от тежко нарушение. При това положение се отправят препоръки към въпросната държава. Правото на инициатива на превантивната мярка принадлежи на 1/3 от държавите членки и от Комисията и ЕП.

20. Право на оттегляне от съюза

Преди Договора от Лисабон това право е само обект на теоритична дискусия. Лисабонския договор прави от тази хипотеза правна възможност и съответно урежда процедурата по оттегляне на държави членки.
Държава членка, желаеща оттеглянето си, нотира (предупреждава) ЕС, след което започват преговори между държавата и Съвета. Условие за приемане на оттеглянето е то да бъде прието от Съвета с квалифицирано мнозинство. В крайна сметка след одобрение на ЕП се подписва споразумение за оттегляне между Съвета и държавата. След това се счита, че между държавата членка и ЕС престават да действат договорите.
Възможно е все пак да не се стигне до подписване на такова споразумение. При подобна хипотеза оттеглянето се признава след изтичане на 2 години от нотификацията. Може този срок да бъде продължен, ако се постигне съгласие между Съвета и държавата. Оттеглянето не изключва възможността въпросната държава отново да кандидатства за членство.

21. Гражданство на ЕС

Всяка държава, според основните принцип на МП, има право да определя сама кои са гражданите й. Този международен принцип е регламентиран в Европейската конвенция за гражданите от 1997г. На ниво ЕС държавите въвеждат в първичното право понятието "гражданство", едновременно със създаване на съюза.
Гражданството на ЕС е нормативно формулирано понятие в Договора от Маастрихт. В преамбюла му се казва, че държавите членки са решили да установят общо гражданство.
Налага се съпоставяне между гражданството на национално ниво и на ниво ЕС.
Възникването на понятието "гражданство" на ниво национална държава е свързано с политическото право, докато на ниво ЕС понятието се избистря във времето с икономическото право. През 1986г. с Европейски акт правото на пребиваване в друга държава членки получават лица, които може да не са професионално заети, но да са социално осгурени и да имат средства за издръжка.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съкратен вариант на лекции по право на Европейския съюз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.