Съкратен вариант на лекции по право на Европейския съюз


Категория на документа: ПравоИзразява мнението на местните и регионалните власти. Целта е да се осигури съобразяването на решенията на институциите на ЕС с местните власти.
Членовете се излъчват от държавите членки. Назначават се от Съвета за срок от 4 години с възможност за подновяване. Броят им от всяка държава членка отговаря пропорционално на населението.

Финансови институции

15.Европейска централна банка. Европейската инвестиционна банка (тема 18)

ЕЦБ отговаря за валутната политика и за управлението на единната валута - евро. Прилага валутната политика на ЕС. Осъществява валутни операции в чужбина и осигурява главното функциониране на платежните системи. Тя управлява независимо. Решава колко да бъде висок лихвения процент.
Целта е да се осигури стабилност на цените, за да не се понасят от европейската икономика щети от инфлация.
Седалището е във Франкфурт на Майн.
Представителството е от членове на държавите членки. Те действат независимо от своите правителства.
ЕЦБ си сътрудничи тясно с националните централни банки на държавите членки. Така се формира Европейската система от централни банки.
Националните банки, чиито страни не участват в еврозоната, са членки със специален статут на Европейската система от централни банки. Докато упражняват самостоятелна монетарна политика, те не вземат участие в решенията на ЕЦБ във връзка с еврозоната.
Управителните органи на ЕЦБ са Управителен, Изпълнителен и Генерален съвет.
Управителният съвет включва всички членове на Изпълнителния съвет + управителите на централните банки на страните, членуващи в еврозоната.
Функциите на Управителния съвет са да вземат решения относно прилагане на задачите на евро системата, да формира монетарната политика на еврозоната като определя лихвения процент и да снабдява с валутни системи.
Президентът на ЕЦБ и останалите 5 члена на Изпълнителния съвет се назначават от Съвета за мандат от 8 години без възможност за подновяване. Този Изпълнителен съвет се среща и с название Изпълнителен борд. Изпълнителният съвет се състои от президент, вицепрезидент и още 4 члена. Основните му функции са да прилага монетарните политики в съответствие с решенията на Управителния съвет и да дава необходимите инструкции на националните банки.
Генералният съвет се състои от президент, вицепрезидент и управителите на централните банки на държавите членки. Задачите му са да събира статистическа информация, да подготвя годишния доклад на ЕЦБ, да установява необходимите правила за стандартизиране на счетоводството и да определя членския внос и курса на националните валути спрямо еврото.
Всяка национална банка на държава членка осигурява средства за банката - 15% злато и 85% американски долари и японски йени.
ЕЦБ финансира националните банки с евро.

Европейската инвестиционна банка финансира инвестиционни проекти и по този начин помага за достигане на целите на ЕС. Инвестиционните проекти, които се финансират трябва да бъдат от европейски интерес, като се набляга на проекти в полза на по-слабо развити ремонти - строежи на жп линии, магистрали, летища, екологични проекти.
Една от целите е създаване на работни места.
ЕИБ е неправителствена организация. Акционери в нея са държавите членки на ЕС. Управлява се от Съвет на говерньорите, Съвет на директорите, Управителен комитет и Одиторски комитет.

16.Специализирани агенции

Агенциите се различават от институциите. Имат собствен правен статут. Целта им е да разрешават точно определена задача със съответен акт на съюза. За тези агенции се използват и други наименования - фондации, центрове и др. Те са повече от 30 на брой и могат да се групират в 3 групи:
Децентрализирани агенции - играят важна роля за имплементирането на европейските политики, особено в техничната, научната и управленската области.
Агенции към ЕВРАТОН - подпомагат целите на Европейския комитет за атомна енергия. Координират изследователските програми на държавите членки във връзка с мирното използване на атомна енергия и съдействат за сигурността за използването на атомна енергия.
Изпълнителни агенции - те са спомагателни и са създадени да изпълняват задачи, свързани с мениджмънта на различни програми. Седалището им е или в Брюксел или в Люксембург.

Европейския институт за иновации и технологии е независимо, децентрализирано тяло, което се грижи за научните, образователните и бизнес интереси от иновации.
17. Основополагащи ценности на ЕС

В Декларацията относно Европейската идентичност, приета в Копенхаген през 1973г. се посочват следните основни ценности:
* Представителна демокрация
* Правова държава
* Социална справедливост - Съюзът се бори срещу социалното изключване и дискриминацията, и насърчава социалната справедливост
* Закрила на основните права и свободи
* Зачитане на културното многообразие - следи се за културното и езиково наследство
Към тези ценности са добавени и други от практиката на Съда, като:
* Зачитане на човешкото достойнство
* Зачитане на правата на човека, включително и на лица, принадлежащи към малцинствата
* Не на дискриминацията
* Толерантност
* Солидарност
* Равенство между жените и мъжете

Целите на ЕС са концетрирани върху икономиката и правото. Достигането на тези цели има три аспекта - да се стимулира конкуренцията, да се стимулира сътрудничеството между държавите и солидарността.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съкратен вариант на лекции по право на Европейския съюз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.