Съкратен вариант на лекции по право на Европейския съюз


Категория на документа: Право


* Бюджетна - споделя се със Съвета и по този начин се оказва влияние върху разходите на ЕС
* Надзорна - ЕП одобрява кандидатурите за членове на комисията т.е. комисарите. Има право да налага вето, да поиска оставката на Комисията, да упражнява политически надзор върху работата на останалите институции.
Членовете на ЕП се групират не по националност, а по политически групи, представляващи политическата концепция за европейска интеграция.
ЕП работи по комисии, както националните парламенти, и подобно на тях те се занимават с конкретни въпроси. ЕП одобрява важните международни споразумения на ЕС, включително приемането на нови държави членки. Избира европейски омбудсман. Всяка година ЕП връчва наградата "Сахаров" на личности и организации, работили за защита на човешките права.
Дейността на ЕП се осъществява във Франция, Белгия и Люксембург. Официалното седалище е Страсбург. Там се провеждат пленарните сесии, в които участват всички делегати. В Брюксел се провеждат заседанията по комисии и допълнителните пленарни сесии. Там се намира и генералния секретариат.
Председателя на ЕП се избира за две години и половина, т.е. за половин парламентарен мандат и може да бъде преизбиран. Той представлява ЕП във външните отношения, ръководи цялостната дейност на ЕП и органите, включително разискванията по време на парламентарни заседания. Подпомаган е от 14 заместник-председатели. Следи за спазването на Правилника за дейността на ЕП, влиза и в ролята на арбитър, когато е необходимо.
Той изразява позицията на ЕП по всички важни въпроси. При откриване на всяко заседание той изразява становище и загриженост по актуални теми. Освен това се подписва, за да влезе бюджета в сила. Той подписва заедно с председателя на Съвета всички законодателни актове, приети съгласно процедурата за съвместно вземане на решения.
По принцип всяка държава членка определя избирателната си система, спазвайки изискванията за демократичност на изборите.
Европейските държави вече се характеризират със значителен брой общи правила - всеобщо пряко гласуване, пропорционална система, 5-годишен мандат с възможност за преизбиране.
По правило броя на местата се разпределят пропорционално на броя на населението на всяка страна. Един от принципите е за равнопоставеност между броя на мъжете и жените, като тенденцията е броя на жените да нараства.
Членовете на ЕП разпределят дейността си между своя избирателен район, Брюксел и Страсбург. В Брюксел те участват в заседанията на парламентарните пленарни сесии, а в Страсбург - в месечните сесии. Предполага се, че през останалото време те посещават своя избирателен район. Разполагат с все по-големи правомощия и оказват влияние върху всички области във всекидневието на гражданите.
Членовете на ЕП са разпределени в парламентарната зала по политически групи. Вътрешната им организация се състои от председател, бюро и секретариат. При някои групи е възможно да има двама съпредседатели. Местата им в пленарната зала се разпределят според политическите партии в ред от ляво на дясно. Към 2008г. има 785 души в ЕП. В момента не трябва да надхвърлят 750 + един председател.
Позициите на политическите групи се определят чрез вътрешно гласуване, като никой член не може да бъде принуден да гласува по определен начин.
* Група на Европейската народна партия(християндемократи) и Европейски демократи
* Група на социалистите
* Група на либералите и демократите за Европа
* Група на съюза на Европа на нациите
* Група на зелените (Европейски свободен алианс)
* Конфедеративна група на Европейската обединена левица
* Група "независимост"
* Група "идентичност, традиция, суверенитет"
* Независими членове
Членовете на ЕП се разпределят по постоянните комисии, които са над 20 на брой. Включват между 25 и 28 члена, председател, секретариат и бюро. Заседават в Брюксел един или два пъти месечно, разискванията им са публични. Членовете изготвят и гласуват законодателни предложения, разглеждат преложенията на Комисията и Съвета, и ако е необходимо създават документ, който се представя на пленарно заседание.
Подкомисиите, временните комисии и анкетните комисии са като контролен орган.
Тенденцията към момента е към постепенно намаляваща пропорционалност, което означава, че депутатите от страните с най-голямо население ще представят по-голям брой граждани, отколкото депутатите от страни с по-малко на брой население. Всяка държава трябва да има не по-малко от 6 и не повече от 96 депутата.

11. Европейски омбудсман (тема 13)

Изборът за ЕО се провежда след изборите на ЕП. Той се избира за мандат от 5 години и може да бъде преизбиран. Мандатът му съвпада с мандата на ЕП.
Към него има секретариат, като ръководителят на секретариата се назначава от ЕО.
ЕО действа безпристрастно. Той нито изисква, нито приема каквито и да е инструкции от правителства или организации. Освен това той няма право да упражнява друга професионална дейност, дори и без заплащане. Договорът му се прекратява при изтичането или при доброволна оставка. Ако позицията му се освободи преди изтичане на мандата, следващият ЕО се избира в тримесечен срок от освобождаване на длъжността, за да завърши мандата. Ако той допусне сериозни нарушения, тогава може по искане на ЕП да бъде уволнен от Европейския съд.

12. Сметната палата (тема 16)

Сметната палата се занимава с финансовото управление на средствата на ЕС. Седалището е в Люксембург.
Състои се от 15 члена, които се избират от Съвета на ЕС в консултация с ЕП. Мандата е 6 години и може да бъде продължаван. Председателя е с мандат 3 години.
Членовете на Сметната палата, наричани одитори, се назначават с единодушие от Съвета по предложение и одобрение на ЕП. Членовете са по един от всяка държава членка.
Основната функция на Сметната палата е да проверява документацията на всяко ФЛ или ЮЛ, което ползва или разпределя средства от бюджета на ЕС. За целта често се правят проверки на място.
Сметната палата няма юридически правомощия. Ако се установят нарушения, се информира Европейската служба за борба с измамите и корупцията (ОЛАВ)
Една от най-важните функции на Сметната палата е да представя всяка година на ЕП и Съвета одиторски доклад за изтеклата финансова година. ЕП разглежда този доклад преди да одобри бюджетния отчет на Комисията. Ако Сметната палата не е установила нарушения, тя изпраща на ЕП и Съвета специален документ, в който уверява, че парите са изразходени законосъобразно. Дава мнение за финансовото законодателство и за мерките, които ЕС трябва да вземе във връзка с борбата с измамите.

Консултативни органи

13. Икономически и социален комитет (тема 16)

Изразява мнението и интересите на организираното гражданско общество пред Комисията, Съвета и ЕП. Този комитет се занимава с въпроси от икономическата и социалната политика. Дава становища по собствена инициатива и по други въпроси, ако прецени, че са важни.
Членовете му се излъчват от националните правителства като се назначават от Съвета за 4 години с възможност за подновяване.
Седалището е в Брюксел, където се провеждат повечето пленарни сесии и срещи.
Органите на Комитета са Пленарна асамблея, Бюро, три групи, шест секции и Генерален секретариат.

14. Комитет на регионите (тема 17)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съкратен вариант на лекции по право на Европейския съюз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.