Съкратен вариант на лекции по право на Европейския съюз


Категория на документа: Право


4)Друг критерий е начина на възникване - законодателни и незаконодателни. Като допълнение, според процедурата, по която се приемат, се разграничават приети по обикновена, специална или друга законодателна процедура.
5)Следващ критерий е чия воля формира нормите, приемани съвместно от държавите членки, приемани съвместно от държавите членки и ЕС, съвместно от Съвета и парламента, самостоятелно от Съвета или от Комисията.
6)Според значението си за правната система се делят на основни и допълнителни. Основни са учредителните договори и регламентите, а допълнителни са договори за изменение, за присъединяване. Препоръките и мненията не могат да служат за източник на правото. Решенията и директивите служат, но трябва да се изследва съдържанието им.
Под въпрос е и дали обичая следва да се приеме за източник.
Система на източниците - външни и вътрешни, общи и специални, принадлежащи на правната система на ЕС или уреждащи множество сфери от компетентност, законодателни и незаконодателни, според процедурата на приемане, според органа, който приема, според значението.

8. Съвет на ЕС (тема 11)

Съветът представлява правителствата на държавите членки и е основен решаващ орган. Създаден е с учредителни договори от 50-те години, подобно на ЕС. На заседанията присъстват по един министър от националната политика на страните членки на ЕС. Съветът, заедно с ЕП, определя правилата за всички дейности на европейските общности, образуващи първата колона на ЕС. Съветът носи и отговорност по дейностите от втора и трета колона.
Основни отговорности са:
* Законодателните функции, които изпълнява заедно с ЕП
* Координиране на икономическите политики на страните членки
* Сключване на международни споразумения с една или повече държави или МО
* Осъществяване на контрол върху бюджета заедно с ЕП
* Вземане на необходимите решения във връзка с общата външна политика и политиката за сигурност
* Координиране на дейностите на страните членки, като се вземат мерки в правосъдната дейност и полицията
Седалището на Съвета е в Брюксел и там се осъществяват министерските срещи, но през април, юни и октомври те се провеждат в Люксембург.
Съветът на ЕС не трябва да се бърка с други съвети като Съвет на Европа и Европейски съвет.
В зависимост от дневния ред Съветът се събира в различен състав, в зависимост от характера на заседанията. Възможни са 9 конфигурации:общи въпроси и външни отношения, икономически и финансови въпроси, правосъдие и вътрешни работи, заетост, социална политика, здравеопазвна и защита на потребителите, конкуренция, транспорт, телекомуникации и енергетика, земеделие и риболов, околна среда, образование и политика за младежта и културата.
Съществува Комитет на постоянните представители на държавите членки. Те се събират всяка седмица, за да подготвят Дневния ред на Съвета. Въпросите на земеделието се разглеждат от специален комитет по земеделието.
Преседателството на Съвета е ротационно и се предава на всеки шест месеца на различна държава членка.
Решенията се вземат с гласуване, което е обвързано с населението на държавите - колкото е по-многобройно то, толкова по-голяма тежест имат гласовете. Малките държави също имат определена тежест. Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство, което се постига с мнозинство на държавите членки и минимум 255 гласа сборен брой от гласовете на същото мнозинство.
Длъжността на председателя не може да се съчетава с други национални мандати.

9. Европейския съвет. Съвет на Европа. Европейска комисия. Европейски съд.Европейския административен трибунал(тема 11 и 12)

Европейският съвет се състои от държавните (правителствените ръководители-президенти, министър-председатели) на всички страни на ЕС + председателя на Европейската комисия. Обикновено заседава 4 пъти годишно, за да одобри цялостната политика на ЕС. Това е органът, определящ на най-високо ниво политиката на ЕС, и затова срещите се наричат "Срещи на върха".

Съветът на Европа не е институция на ЕС. Това е междуправителствена организация, която има за цел да защитава европейските права, да насърчава културното разнообразие на Европа и да се бори със социалните проблеми като расови предразсъдъци. Основан е в 1949 г. и едно от най-големите му постижения е Европейската конвенция за правата на човека. Седалището е в Страсбург.

Европейската комисия е изпълнителна институция на ЕС и също е създадена с договорите от 50-те години. Основна задача е да се грижи за общия европейски интерес и благо. Състои се от 27 души - по един от всяка държава членка. Те се назначават в рамките на шест месеца след избирането на новия ЕП. Мандата е 5 години и се сформира с одобрението на евродепутатите. Комисията е отговорна политически пред ЕП, следователно той може да иска освобождаването й. Освен това отделни членове могат да подават оставка или тя да им бъде поискана от председателя с одобрението на останалите членове от комисията.
Комисията има няколко основни задачи:
* Предлага законодателство пред ЕП и Съвета на ЕС
* Прилага законодателство, свързано с бюджета
* Защитава основните договори на ЕС и осигурява прилагането им, заедно с Европейския съд
* Представлява ЕС на международно ниво и договаря международни споразумения, предимно в сферата на търговията и сътрудничеството
Персоналът на Комисията е организиран в Генерални дирекции и служби. Всяка дирекция отговаря за отделна област и се оглавява от генерален директор, който е подчинен на съответния комисар. Отделните звена се координират чрез генерален секретариат. Той се оглавява генерален директор,който е подчинен на председателя на Комисията.
Комисията заседава веднъж седмично. Всекидневната работа се изпълнява от административни служители, които наброяват около 2500 души.
Седалището на Комисията е в Брюксел, но има и представителства във всички страни членки на ЕС, както и делегации в над 100 държави по света. Тендецията е да се засилва пряката връзка между резултатите за избори на ЕП и изборите за кандидат-председател на Комисията.
Върховния представител на Съюза за външните работи и политиката за сигурност има двойна роля - той е и заместник-председател в Комисията за външни отношения. Той председателства и Съвета на министрите на външните работи.

Европейският съд е създаден в 1952г. Функцията му е да следи за недвусмисленото тълкуване и прилагане на правото на съюза. Юрисдикцията му се разпростира върху спорове между държавите членки, ФЛ, ЮЛ. Седалището му е в Люксембург. В състава му се включва по един съдия от всяка държава членка. Целта е да бъдат представени различни съдебни системи.
Съдът се подпомага от 8 генерални адвоката. Те представят публично и беззпристрастно обосновани мнения по казусите. И съдиите , и адвокатите се назначават за 6 години, с възможност за подновявне. Освен това една част от съда се подменя на всеки 3 години.
За да бъде облекчена работата на съда, през 1989г. се създава Първоинстанционния съд. Той функционира в рамките на съда на ЕС, произнася се по опеделени казуси - най-вече жалби на ФЛ и ЮЛ.

Европейския административен трибунал се занимава с уреждане на спорове между ЕС и негови служители. Тенденцията към момента е Европейският съд да засили правомощията си в полицейското сътрудничество по наказателни въпроси.

10. Европейски парламент (тема 13)

ЕП е парламентарния орган на ЕС. Изборите се провеждат на всеки 5 години като членовете се избират пряко. В ЕП са представени основни политически течения на страните членки. Основните функции на ЕП са три:
* Законодателна - споделя се със съвета на ЕС. Участието му в законодателния процес е гаранция за демократичния характер на текстовете, които се приемат.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съкратен вариант на лекции по право на Европейския съюз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.