Съдебна власт. Принципи, системи и органи.


Категория на документа: Право


Тема 9
Съдебна власт. Принципи, системи и органи.

Съдебната власт е родово понятие. Тя включва различни по вид органи, които извършват така наречената правосъдна държавна дейност. Урежда се в Конституцията. Закона за Съдебната власт и закона за Висшия съдебен съд. Неината основна задача е да защитава правата и законовите интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.
1. Принципи :
A. Принципът за независимост на Съдебната власт - невъзможност на други държавни органи да влияят върху нехната дейност. Той се гарантира посредством два института.
I. Несменяемост на съдии, прокурори и следователи. Тя настъпва с навършване на 5 години от длъжността и се прекратява с насъпване на 65 години, с подаване на оставка и с влязла в сила присъда лишаване от свобода.
II. Институтът на съдииски имунитет. Те не носят наказателна и гражданска отговорност, освен в случай на извършено престъпление от общ характер
B. Принцип за правна защита - Той се осъществава във всички станции на процеса, като в наказателното производство възниква от момента на задържане. Той е тясно свързан с призумпцията за невинност.
C. Принцип за установаване на истината - Той е заложен в Конституцията, която гласи, че производството по делата трябва да осигурява установяване на истината.
D. Принцип за осъществяване на правосъдието в името на народа.
2. Система на съдебна власт - включва в себе си три подсистеми
I. За съдия, прокурор, следовател се назначават само български граждани, завършили юридическо образование.
II. Български граждани, които не са осъждани с наказание лишаване от свобода и притежават съответните нравствени качества.
III. Те се назначават и освобождават единствено и само от Висш съдебен съвет.
3. Структурата на съдилищата - съдебното производство е триинстационно: първа, апелативна и касационна инстанция. Съдилищата от първа инстанция са районен, административен, окръжен и военен съд. Съдилищата от апелативна инстанция са апелативен съд (разглежда жалби срещу решения на окръжен съд) и окръжен съд (разглежда жалби срещу решения на районен съд). Касационната инстанция е само за законосъобразност - Тя следи точното и правилното прилагане на закона. Към нея принадлежат две съдилища.
I. Върховен касационен съд - той е последна инстанция по всички граждански и наказателни дела;
II. Върховен административен съд - той е последна инстанция по всички административни дела и единствена инстанция по отношение на актове на министрите.
4. Специализиран наказателен съд - разглежда две категории дела
I. Дела за престъпления, извършени по решение на организирана престъпност;
II. Дела за предтъпления, извършени от лиза с имунитет - съдии, прокурори, следователи, замесник-министри и главни секретари на министерства.
Този съд трябва да заседава в състав от един съдия и двама съдебни заседатели.
5. Структура на прокуратурата - прокуратурата е единна и централизирана система , при която всеки прокурор е подчинен на по-горестоящия, а всички заедно на главния прокурор. Прокуратурата изшълнява следните функции:
* Ръководи разследване и упражнява контрол за законното му провеждане;
* Извършва разселването;
* Привлича към отговорност лица, извършили престъпления и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер;
* Упражнява контрол за изпълнение на наказанията;
* Предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;
* Участва в граждански и административни дела, упражнявайки т.нар. надзор за законност.
Структурата на прокуратурата следва структурата на съдилищата и се състои от Върховна Касационна прокуратура, Върховна Администратижна прокуратура, Административни, Окръжни, Районни и Военни прокуратури. Всички се водят от главния прокурор, който се назначава от президента и мандатът му е 7 години.
6. Следствени служби - извършват предварителни следвания по наказателни дела от общ характер. Те функционират към окръжните и военните съдилища и се оглавяват от националната следствена служба, чийто директор също се назначава от президента.
Цялата съдебна власт се ръководи административно от ВСС (Висш съдебен съд). Той се състои от 25 члена, от които 11 се избират от Народното събрание, 11 се избират от общо събрание на съдии, прокурори, следователи и 3 са членове по право - Това са главният прокурор и председателите на върховните съдилища.
Мандатът на ВСС е 5 години и той се председателства от министъра на правосъдието.
По важни функции:
* Определя броя и районите на съдилищата;
* Определя борч на съдиите, прокурорите и следователите;
* Предлага на президента, кандидатите за главен прокурор и председателите на върховните съдилища;
* Назначава, повишава, понижава съдии, следователи, прокурори;
* Снема имунитета на съдии, прокурори и следователи.
Към ВСС функционира и т.нар. инспекторат. Той се състои от главен инспектор и десет инспектора, които се избират от народното събрание и мандатът им е 5 години за главният инспектор и 4 години за останалите. Той проверява дейността на органите на съдебната власт, служебно или по сигналите на гражданите.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съдебна власт. Принципи, системи и органи. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.