Събирателно дружество


Категория на документа: Право


СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

СД е типично търговско дружество на личността (персонално търговско дружество).По правило то е сдружение на дребния капитал.СД е юридическо лице и търговец по дефиниция.

Учредители на СД могат да бъдат 2 или повече ФЛ и ЮЛ.СД не може да бъде еднолично.Следователно СД може да бъде първично,производно или смесено ЮЛ.

За учредяване на СД трябва да се сключи учредителен договор и да се впише в ТР.

Учредителния договор трябва

* да се състави в писмена форма с нотариална заверка на подписите на учредителите.

* има задължително и незадължително съдържание.

* Дружествения договор трябва да индивидуализира учредителитре по име,местожителство и адрес на ФЛ и по фирма,седалище и адрес на управление за ЮЛ.

* Дружественият договор трябва да включва и фирмата,седалището и предмета на дейност на СД.Фирмата на СД следва да съдържа фамилните имена или фирмите на всички,на част или поне на един съдружник,както и указанието "събирателно дружество" ("сие").Фирмата може да включва и свободно избрана добавка.

* трябва да включва и вида и размера на вноските на всеки съдружник,както и тяхната оценка,ако те са непарични или смесени.Учредителният договор трябва да определя и начина на разпределение на печалбите и загубите между съдружниците.

За да се впише в ТР,трябва да се подаде заявление за вписване на СД,подписано от всички учредители,да се приложи учредителния договор и образци от подписите на лицата,които според договора представляват СД.

Вътрешните правоотношения на СД са 2 вида:

* между съдружниците

* между съдружниците и СД като ЮЛ.Тези правоотношения са членствени и имат приоритетно значение.

Диспозитивната нормативна уредба на вътрешните правоотношения води до приоритет на дружествения договор пред ТЗ.По правило ТЗ се прилага само за отношения,които не са уредени от договора.

Правата на съдружниците се делят на имуществени и неимуществени.

Имуществени права на съдружниците са:

* право на участие в разпределението на печалбите на СД

* право на обезщетение за разноските и вредите,претърпени от съдружника при водене на дружествените работи.

* Право на ликвидационен дял при прекратяване с ликвидация на СД или при неговото напускане

Неимуществените права се делят на управителни и контролни.

Управително право е правото на всеки един от съдружниците да управлява СД.Разногласията по управлението се решават от мнозинството.Чрез дружествения договор управлението на СД може да се възложи само на част от съдружниците,на един от тях или на прокурист.

Контролни права на съдружниците са:

* Право на информация

* Право за преглед на търговските книги

* Право да се искат обяснения от управителния съвет на СДСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Събирателно дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.