Събирателно дружество


Категория на документа: Право


1. Същност:

Събирателно дружество е сдружение (обединение) на имуществото и дейността на две или повече лица за съвместно извършване на стопанска дейност и за сключване на търговски сделки под обща фирма и при неограничена и солидарна отговорност на съдружниците за задълженията на дружеството.
Характеризира се със следните признаци:
* Самостоятелно юридическо лице (самостоятелен търговскоправен субект) - трайна форма на сдружение, при която възниква нов правен субект;
* Вид търговец - ЮЛ със стопанска цел, затова трябва да работи като търговец;
* Вид персонално дружество - дружество на личността - членовете се приемат въз основа на техните лични качества и когато другите членове имат доверие в тях. Квалифицира се като дружество на взаимно доверие;
* Вид договорно дружество - възниква въз основа на предварително сключен дружествен договор;
* Вид дружество под обща форма - под името или фирмата на един или повече от съдружниците;
* Дружество без специално избрани органи - всеки от съдружниците има право да управлява и представлява дружеството;
* Дружество с пряка, неограничена, солидарна и субсидиарна отговорност на съдружниците за неговите задължения;
o Пряка отговорност - кредиторите на дружеството могат да насочат пряко иска си и срещу един или повече съдружници и те ще бъдат привлечени като съответници.
o Неограничена - съдружниците отговарят за задълженията на дружеството със своето лично имущество, с откриването на производство по несъстоятелност за дружеството се открива такова и за съдружниците.
o Солидарна - съдружниците отговарят солидарно (заедно) за задълженията на дружеството.
o Субсидирана - принудителното изпълнение за вземанията на кредиторите се насочва най-напред срещу имуществото на дружеството, а след това срещу съдружниците, ако тези вземания останат неудовлетворени.
2. Фирма:

Състои се от фамилните имена или фирмите на един или повече съдружници с указанието "Събирателно дружество" или "сдружение" ("С-ие").

3. Учредяване:

Процедурата по учредяването се състои от две фази:
* Съставяне и подписване на учредителен договор
* Вписване на СД с търговския регистър
Дружеството възниква като ЮЛ в момента на неговото вписване.
Търговския закон не изисква за учредяване на СД да се провежда учредително събрание, тъй като няма да се избират ръководни органи на дружеството. Няма пречка да се проведе такова събрание и да се изберат органи.
Учредители на СД могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица. Учредители могат да бъдат всякакви юридически лица. Минималният брой на учредителите е двама.
Учредителният договор е многостранна гражданска сделка, насочена към създаване на СД и към уреждане на вътрешните правоотношения между дружеството и съдружниците. Според ТЗ той трябва да се състави в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците. Залегнал е принципа за свободно определяне на съдържанието на договора и за неговото предимство пред нормите на института за СД. Правоотношенията между съдружниците се уреждат от нормите на института, ако друго не е предвидено в учредителния договор. В договора може да се уреди всичко, което не е забранено с повелителни норми на закона.
Съдържанието на учредителния договор бива :
* Задължително :
o Индивидуализацията на съдружниците - в договора се посочва тяхното име, местожителство, съответна фирма и седалище, адрес. Договорът винаги започва с информация за съдружниците, които създават СД, също така дата, година и място на сключване на договора;
o Индивидуализация на дружеството - посочват се фирма, седалище и предмет на дейност;
o Вида и размера на вноските на всеки съдружник и оценката им ако се касае до непарични вноски;
o Начина на разпределяне на печалбите и загубите между съдружниците;
o Начина на управление и представителството на дружеството;
* Факултативно - определя се по взаимно съгласие между съдружниците:
o Срокове за предизвестие при напускане на съдружника;
o Възможности за продължаване на съдружието при напускане на някой от съдружниците;
o Условията, при които ще се решава внасянето на допълнителни вноски;
o Начина за определяне на възнагражденията на съдружниците, които управляват дружеството или които работят в него;

Вписването на дружеството в ТР става въз основа на заявление. То трябва да се подпише от всички съдружници и към него да се приложи учредителният договор. Не се изисква нотариална заверка на подписите, тъй като такава е направена на дружествения договор. Прилага се и образец от подписите на лицата, които ще представляват дружеството, като за тях е необходима и нотариална заверка.
На вписване подлежат: индивидуалните признаци на съдружниците, индивидуалните признаци на дружеството, начинът на управление и представителство на дружеството.
Регистрацията не се обнародва.
Такси: Във връзка с процедурата по регистрация на СД се заплаща държавна такса за вписване в търговския регистър в размер на 130 лв., по заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв., за вписване на прехвърляне на предприятие на СД - 100 лв., за вписване промяна на други обстоятелства - 30 лв., за издаване на удостоверение - 5 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.
4. Правоотношения между съдружниците:

Това са правоотношения, които възникват между събирателното дружество като правен субект и съдружниците като членове в това дружество. Членствените правоотношения се характеризират със следните родови признаци:
* Вид граждански правоотношения;
* Вид относителни правоотношения, тъй като са между две конкретно определени страни;
* Вид двустранни правоотношения - на субективното право на едната страна съответства субективно задължение на другата страна;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Събирателно дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.