Субекти на търговското право. Правно понятие за търговеца. Видове търговци.


Категория на документа: Право


Югозападен Университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Правно-исторически факултет

КУРСОВА РАБОТА
по
"Обща теория на търговското право"

Тема: "Субекти на търговското право. Правно понятие за търговеца. Видове търговци"

Изготвил: Проверил:
Глория Валериева Пекова д-т Кристиян Пройчев
Фак. № 10100131094
Група IV

Дата : февруари 2013г., Благоевград

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Субекти на търговското право ....................................................... 2 стр.
2. Понятие за търговец ....................................................................... 2 стр.
3. Видове търговци ............................................................................. 3 стр.
4. Едноличен търговец........................................................................ 4 стр.
5. Търговски дружества - обща характеристика............................... 5 стр.
6. Събирателно дружество.................................................................. 6 стр.
7. Командитно дружество................................................................... 7 стр.
8. Дружество с ограничена отговорност............................................ 8 стр.
9. Командитно дружество с акции..................................................... 9 стр.
10. Акционерно дружество................................................................. 10 стр.
11. Кооперация.................................................................................... 12 стр.
12. Консорциум ................................................................................... 13 стр.
13. Холдинг .......................................................................................... 14 стр.
14. Интересни въпроси относно темата ............................................ 14 стр.
Използвана литература............................................................... 15 стр.

СУБЕКТИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО

Смисълът на търговското право е да регулира особения режим на имуществените отношения между търговците. За това е необходимо да се определи кои са правните субекти на търговското право. Това става чрез изясняване на понятието търговец, което е основно за търговското право. Този термин е обобщаващ, тъй като с него се назовават всички видове търговско-правни субекти. Тяхното правно положение е уредено в общата част на Търговския закон. По смисъла на Търговския закон търговеца е основния участник в търговския оборот, като правното му положение и дейността му са подчинени на специален режим.
ПОНЯТИЕ ЗА ТЪРГОВЕЦ

Основен субект на търговското право е всеки търговец, бил той физическо или юридическо лице. Наличието на търговско лице е условие за появата на такъв тип правоотношение.

Смисълът на търговското прааво е да регулира особения режим на имуществените отношения на търговците. За това е необходимо на първо място да се определи кои правни субекти са търговци. Това става чрез понятието за търговец. Това е легално, законодателно панятие, дефинирано в Търговския закон, чл.1 и 2 и не съвпада със социално-икономическото понятие за търговец.

Търговец по смисъла на чл.1 Търговски закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел да ги продаде; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; застрахователни сделки; банкови и валутни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

В обществото и науката понятието за търговец има следните три белега:
1) всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което по занятие извършва сделките, посочени в търговския закон. Физическото лице трябва да е дееспособно, юридическото лице не трябва да има забрана да извършва стопанска дейност. В този смисъл търговец по занятие означава, че основните доходи на лицето идват от дейността му като търговец;
2) търговец поради правно организационната си форма - търговски дружества и кооперациите, с изключение на жилищно строителните кооперации. С придобиване чрез регистрация в съда на формата на търговското дружество или кооперация се придобива и качеството търговец, без да са задължителни за извършване сделките, посочени в чл.1 от търговския закон. Правно организационната форма означава формата на търговското дружество или кооперация;
3) търговец поради устройството на дейността си е лице, образувало предприятие, което по предмет и обем на дейността си налага делата му да се водят по търговски начин. Сигурен критерий, че делата трябва да се водят по търговси начин е наемането на работна ръка. Този вид търговци не се регистрират в съда, поради това те не са същински търговци, например те не могат да участват в търгове и конкурси, в които се изисква съдебна регистрация.

Търговският закон извежда три признака, според които се орпеделя дали едно лице е търговец или не. За да се придаде на някой такова качество, той трябва принадлежи към един от субектите на гражданското право, а именно да бъде филизческо или юридическо лице. В случаите, в които става дума за физическо лице то трябва да е напълно дееспособно и да не е поставено под каквото и да било запрещение. Когато става дума за юридическо лице, то не трябва да има забрана за извършване на стопанска дейност. Вторият критерий, необходим за получаването на качество на търговец от дадено лице е то да извършва по занятие търговски сделки т.е.да ги извършва с цел да придобива печалба системно. Третият критерий е извършването на търговски сделки, освен изброените в ТЗ, например има разпоредба за лицето да бъде търговски помощник.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Субекти на търговското право. Правно понятие за търговеца. Видове търговци. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.