Субекти на търговското право


Категория на документа: Право


Югозападен университет " Неофит Рилски"
Правно- исторически факултет

К У Р С О В А Р А Б О Т А

По дисциплината
Обща теория на търговското право

На тема :

Субекти на търговското право

Изготвил: Проверил:

Гр. Благоевград, 2013 г.

Съдържание:
1. Увод
2. Субекти на търговското право
2:1 Определение на понятието търговец
3. Видове търговци
3:1 Търговци по занятие
3:2 Търговци по начина на организация на дейността си
3:3 Търговци според правно - организационната им форма
3:4 Търговски дружества и кооперации
3:5 Търговци поради особеното устройство на своята дейност
4. Лица, които не са търговци
4:1 Физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност
4:2 Занаятчии и лица, които извършват услуги с личен труд
4:3 Лица, които упражняват свободна професия
4:4 Лица, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища
4:5 Жилищностоителни кооперации
5. Въпроси свързани с търговците
5:1 Дали държавата е търговец
5:2 Привиден търговец
5:3 Непълнолетен търговец

1.Увод

Търговското право може да се определи като правен отрасъл, чийто норми уреждат отношенията които се пораждат в търговията. То е система от правни норми, които уреждат правното положение на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност. Предмет на правото са винаги обществените отношения, които то регламентира. Търговското право включва няколко подраздела:
- правна уредба на търговците;
- търговски сделки;
- въпроси за търговската несъстоятелност.
Търговското право включва и дялове от частното право, и от общественото.
Според някои автори търговското право се характеризира като частно право на търговците. Това е така, защото именно те са основен субект в търговското правоотношение. Системата на Търговското право обхваща всички елементи на Търговското право:
-нормите, касаещи правното положение на търговците.
-нормите относно отделните видове търговски сделки.
-нормите относно търговската несъстоятелност.

Методът,който се прилага в Търговското право е еднотипен с Гражданското право. Търговското право и Гражданското право са две части на частното право. Сделките се сключват между лица,които не се познават.В областта на Търговското право има повече императивни норми, отколкото в Гражданското право.Цели области са уредени с императивни норми. Насочено е не само към вътрешнодържавните отношения,но и към отношения с международен елемент.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Субекти на търговското право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.