Субекти на правото


Категория на документа: ПравоД) колективните субекти на правото винаги са право-дееспособни. При тях не е възможно разкъсването на правоспособността от дееспособността, тъ като няма никакъв смисъл колективът да се конституира като субект на правото, ако няма да действа в правното пространство.

Е) колективните субекти на правото винаги имат специална правосубектност - на тях им се предостават юридически права и задължения в точно определена сфера на правното пространство, предопределена преди всичко от целите и задачите, които стоят в тяхната основа,

Ж) въпреки динамиката на човешкият субстрат, колективният субект на правото запазва своя идентитет.

З) колективните субекти на правото са по принцип правомерни.

Затова проблемът за юридическата отговорност при тях не стои (с изкючение на гражданската отговорност,и то при юридическите лица).

Сред колективните субекти следва да се открият два основни вида :

А) корпорации (при които има човешки субстрат)

Б) фондации - човешкият субстрат липсва. Особено място сред колективните субекти на правото имат така наречените юридически лица. Най - важна тяхна характеристика е , че те имат имущество. В резултат на това могат да се конституират като страни по имушествени правоотношения, да носят имуществена отговорност и т.н.

Основен колективен субект на правото е и държавата. Нейното особено място се предопределя от това, че държавата е основна форма на организация на обществото. И като такава притежава едно особено качество - суверенитета на държавната власт. Като носител на империума държавата има по - особена позиция по отношение на всички останали субекти на правото. Така само държавата може по съответния ред да се включва в процеса на формиране на правото, извършвайки в лицето на свои компетентни органи така наречената правотворческа дейност. Само тя в лицето на други компетентни държавни органи маже да търси юридическа отговорност. С оглед на своята специфика държавата има по - широка правосубектност - тя може да се конституира като субект в гражданското, наказателно, административно, международното право и т.н.

Както бе споменато, основният фактор на правото като продукт на разума , е човекът. Позитивното право винаги се създава с оглед човешкото поведение, то е средство за моделиране на това поведение. Правните норми имат за свои адресати отделните индивиди или колективи от индивиди, чиято съвременна дейност е насочена към удовлетворяване на техни правомерни интереси.

Ако понятието "човек" е биологическата характеристика на индивида, а " личност" - социологическата, то "субект на правото" е юридическо явление. Човекът е естественото състояние на рода, а личността го характеризира като част от една съобщност, от един социално организиран колектив. Субектът на правото тук е завършекът на цялостното явление, правен израз на възможностите, които човек получава за участие в правно организирания живот на обществото. Понятието "субект на правото" е и историческо, защото отразява еволюцията в развитието на отношението към човека от страна на държавата.

Всичко това идва да покаже, че въпросът за правните субекти заема централно място в общата теория на правото и в правопорядъка въобще.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

Проф. Милкова, Д. - "Обща теория на правото"
Доц. Ташев,Р. - "Обща теория на правото"
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Субекти на правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.