Реферат по сравнително наказателно право


Категория на документа: ПравоКъм обвързването на България с международни договори има отношение и Конституционния съд. Конституционният съд се произнася за съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общо признатите норми на международното право и международните договори, по които България е страна. Контролът, който осъществява Конституционния съд, не е задължителен и не се отнася да всеки международен договор.

6. Международно административно право и Международно наказателно право.

Международното наказателно право е нов правен отрасъл, който се формира през последните десетилетия. Основен източник е Римския статут от 1998г. Международният наказателен съд в Хага е от 2002 г. Международното административно право регулира междудържавните отношения чрез система от норми, принципи и механизми. До средата на 20 век. наказателната отговорност не се прилага - действа понятието международно правонарушение. След Втората световна война се употребява понятието международни престъпления.

След Втората световна война възникват тежки общественоопасни деяния като пиратство, тероризъм, пране на пари, замърсяване на околната среда, залавяне на заложници - висока степен на обществена опасност - държавно сътрудничество. Тези престъпления са т.нар. престъпления с международен характер или с международен елемент. През последните години се наричат международни конвенционални престъпления - съставите им са определени в международните конвенции. За тези престъпления в съответните конвенции се предвижда наказателна отговорност на физически лица, но тази наказателна отговорност може да е реализирана само от националните съдилища. В много от конвенциите се препоръчва на държавите страни по тях да включват в своите наказателни законодателства такива състави на престъпления с международен характер, които от своя страна да изпълват съдържанието на международното наказателно право. Наличието на такива престъпления предполага наказателна отговорност на физически лица и на държавата. До приемането на Римския статут липсва международна наказателна институция която да налага наказания за международни престъпления. МНП като правен отрасъл представлява съвкупност от норми, забрани създадени чрез съгласуваната воля на държавите. МНП регулира и охранява международният правен ред чрез използване на наказателни правни способи, обявяване на определени деяния за престъпления и предвиждане на наказание за държавата и виновните лица извършители. Тази съвкупност от норми може да се реализира и чрез вътрешното право.

В Англия вътрешното право има примат над международното - това е изключение. МНП е еднотипно на европейското континентално право. Почти всички източници на МНП са разработвани съобразно европейската правна система. Разликите произтичат от метода на регулиране при административното и наказателното право, както и във вида санкции които са предвидени по административното и наказателното законодателство. Приликите са, че и двете действат на извън страната и проявяват ефекта си на територията на друга страна.

7. Международно административно право и Международно договорно право.

Предмет на Международното административно право са отношенията породили се между граждани, държава и институции поне на територията на две страни и имащи за цел уреждане на административен спор. Предмет на Международното договорно право е това, което се отнася до международните договори така, както е дефиниран в Международното публично - процес на договаряне, сключване, действие. Международния договор е водещ източник на международното договорно право. Международните конвенции, регламентът и директивата са източник на международното административно право.

Използвана литература:

1. проф. Стефанов, Г.- Теория на международните отношения.
2. Натов, Николай- Международно частно право.
3. Йотов, Б., Междунаровдно наказателно право.
4. Конституция на Република България
5. Лазаров, К. Административно право на Република България.
6. Интернет сайт.
7. Попова, Ж. Право на ЕС.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по сравнително наказателно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.