Разработени въпроси по гражданско право


Категория на документа: Право


VI. Арбитражно решение.
1. Постановяване на АР: с мнозинство, писмено, мотивирано, подписано.
АС трябва да основе Р на приложимия закон.
Може да се постанови Р при уговорени условия - въз основа спогодба, която Р възпроизвежда.
АР е окончателно и не подлежи на обжалване Може да се атаку само по исков ред.
2. Правни последици па АР - приравнено е на съдебното Р: а)СПН;б) ИС; в) КД
Когато АР е чуждо, трябва първо да бъде признато.
3. Поправка, тълкуване и допълване на АР
Поправката може да стане по искане па всяка от страните или почин на съда. Когато едната страна иска, трябва да уведоми друга когато съдът предприема поправката - да уведоми и двете страни. Когато съдът действа но свои почин, той трябва да извърши поправката в 60 дневен срок от постановяване па решението. Ако е по искане па страна 30-дневен от получаването. Срокът може да бъде продължен. Т изслушва страните в заседание, па което ги призовава. Дава 1 възможност в определен срок да представят писмени становища Решението за поправката става част от арбитражното решение.
За тълкуване важи същото, е тази разлика, че съдът не може по свой почин да го прави.
Допълнително решение - когато е пропуснал да се произнесе по някое от исканията. Става но молба на страната, която уведомява другата страна в 30-дневен срок от получаване на непълното решение. Касае се възобновяване на арбитражното производство относно неразгледаното искане. Съдът постановява допълнителното решение в 60-дневен срок от сезирането. Това решение, за разлика от решенията да поправка и тълкуване, няма обратна сила.
4. Отмяна на АР - уредбата е повелителна. Става по исков ре Компетентен е Софийският градски съд. Иск за унищожаване -тримесечен преклузивен срок. За нищожност - безсрочно.
Основания за унищожаемост:
- недееспособност;
- липса на арбитражно споразумение;
- произнасяне по въпроси извън предмета на спора;
- неуведомяване на страната или препятстване да вземе участие;
- съществени процесуални нарушения. Основания за нищожност:
- неарбитруемост на спора;
- противоречие на АР с обществения ред на България.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработени въпроси по гражданско право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.