Рангове на държавният служител


Категория на документа: ПравоПовишаването в длъжност може да се извърши, чрез заемане на по-висока длъжност в същата или в друга администрация. Заемането на по-висока длъжност в същата администрация се извършва чрез конкурентен подбор. Това означава, че изборът се извършва от органа по назначаването измежду предложените му кандидати. Като за повишаването в длъжност могат да бъдат предлагани служители, които отговарят на условията за заемане на по-високата длъжност и са получили оцнека "изключително изпълнение" или "изпълнението надвишава изискванията".Или са получили годишна оценка "изпълнението напълно отговаря на изискванията" и притежават ранг,който е по -висок от минимално предвидения за по-високата длъжност.

Звеното по управление на човешките ресурси подготвя справка на служителите ,които отговарят на тези условия и които са изразили писмено съгласие,че искат да заемат тази по-висока длъжност.

Ако само един служител отговаря на изискванията ,ръководителят издава заповед за преназначаване.

Ако служителите, които са предложени за повишаване в длъжност са повече от един, непосредственият ръководител извършва конкурентен подбор, въз основа на годишната оценка, притежаваният ранг, бъдещият потенциал за развитие на служителя, който е отразен във формуляра за оценка. Ако прецени може да проведе писмен изпит и събеседване с предложените служители.

Въз основа на преценката се подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването за повишаването на държавният служител в длъжност. Органа по назначаване издава заповед за преназначаване.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рангове на държавният служител 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.