Рангове на държавният служител


Категория на документа: Право


Оценяващият ръководител мотивира необходимостта от изменение или пък допълнение на целите заложени в индивидуалният работен план.

-Трети етап-заключителна среща. Заключителната среща между оценяващия ръководител и оценявания се провежда от 01 до 31 януари, през следващата година. На заключителната среща, оценяваният представя на кратко основните си постижения, възникналите трудности, възможносите за подобрение и самооценка за своето изпълнение. На тази заключителна среща се обсъжда степента в която са постигнати целите заложени в индивидуалният работен план. Обсъжда се също така степента в която оценяваният е показал компетентностите, които са необходими за ефективно изпълнение на заеманата длъжност, като обсъждат и действията, които са необходими за разивитие на служителя. Оценяващият ръководител е длъжен да извърши оценката на изпълнението на длъжността, безпристрастно, честно и компетентно, въз основа на обективно установими факти и обстоятелства и да мотивира писмено своята оценка.

Преди определяне на годишната оценка, оценяващия ръководител може да говори и с други колеги на оценявания служител.

Пет са оценките, които могат да бъдат поставяни от оценяващия ръководител.

1) Първата оценка е изключително изпълнение и тя се дава твърдерядко.

2) Изпълнението надвишава изискванията;

3) Изпълнението напълно отговаря на изискванията;

4) Изпълнението, не на пълно отговаря на изискванията;

5) Неприемливо изпълнение.

Оценяващият ръководител попълва съответните фомуляри за оценка на изпълнението на длъжността и запознава оценявания със оценката, която е дадена. Този формуляр трябва да се подпише, както от оценяващия, така и от оценявания.

Оценяващият ръководител изпраща подписания формуляр на контролиращият ръководител, след изтичането на седем дневния срок за възражения.

Контролиращия ръководител преглежда формулярите за оценка и ако сметне за необходимо, той може да поиска от оценяващият ръководител допълнителна информация и аргументация за оценката. И съответно контролиращия ръководител подписва формуляра и го изпраща към звеното за човешки ресурси и той се прикрепва към досието на държавния служител.

Служителите, които не са съгласни с дадената им оценка, могат да подадът писмено възражение, в което да посочат мотивите за несъгласието си с оценката.

Възражението се подава до контролиращият ръководител в седем дневен срок от датата на която оценяваният е подписал формуляра за оценка на изпълнението на длъжността.

Контролиращият ръководител е длъжен да се произнесе по възражението в седем дневен срок от получаването му, като решението на контролиращият ръководител е окончателно. При разглеждане на направеното възражение, контролиращият ръководител разполага със следните възможности:

1) Той може да потвърди годишната оценка.

2) Да я повиши до следващата по-висока оценка, като за тази цел, той трябва да попълни и да подпише и съответния формуляр. В седем дневен срок след подписването на формуляра, се уведомява срещу подпис, оценяващия ръководител и оценяваният за решението на контролиращият ръководител по възражението.Решението е окончателно.

Държавният служител може да изпрати копие от възражението до синдикалната организация на раб. и служителите,която може да де становище в 3-дневен срок.Контролиращият ръководител след разглеждане на възражението може да потвърди оценката или да я промени с 1 единица.

Оценките, които се дават за изпълнението на длъжността, са много важни, тъй като те имат значение за повишаването на държавните служители, както в ранг, така и в длъжност.

Повишаване в държавна служба

-Като повишаването в държавна служба се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или в по-висока длъжност.

Повишаването, в ранг на държавен служител, включва следните хипотези:

1) Повишаване в следващ, старши ранг и от първи младши в пети старши. При тази хипотеза повишаването може да се извърши при три последователни годишни оценки, не по-ниски от "Изпълнението надвишава изискванията", и при четири последователни годишни оценки "изпълнението напълно отговаря на изискванията".

2) Повишаване в следващ младши ранг. То се извършва при две последователни годишни оценки не по-ниски от" изпълнението надвишава изискванията" и при три последователни годишни оценки "изпълнението напълно отговаря на изискванията".

Държавен служител може да бъде повишен и в следващ по-висок ранг и когато е получил оценка "изключително изпълнение" - преди да е изтекъл срока.

В случаите, когато държавният служител придобие право на повишаване в ранг, органа по назначаването издава заповед за повишаване в ранг в двумесечен срок.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рангове на държавният служител 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.