Рангове на държавният служител


Категория на документа: Право


 Рангове на държавните служители

ЗДС, възприема системата на професионалната кариера. Понятието "ранг" се използва, както при определяне на общите и специфичните условия за заемане на държавна служба, така и във връзка с възникването, изпълнението и прекратяването на служебното правоотношение.

Рангът е израз на равнището на професионалната квалификация, на държавния служител, като съвкупност от знания и умения, необходими за качественото изпълнение на длъжността.

За държавният служител придобиването на ранг е право, което стои в основата на едно друго прогласено от закона право, а именно правото на повишаване в длъжност.

Системата на ранговете и нейните характеристики са установени в класификатора на длъжностите в администрацията. При определяне на ранговете се следва йерархията на длъжностите в администрацията, като съответният ранг на държавния служител се присъжда от органа по назначаването, или се придобива в съответствие с разпоредбата на чл. 74 от ЗДС.

Ранговете на държавните служители се разделят в две групи. А именно: младши ранг и старши ранг. Всяка от двете групи има по пет степени. Най-ниският ранг е петия, а най-високия е първи. Като минималният ранг за всяка една длъжност се определя в Класификатора на длъжностите в администрацията.

При постъпване на държавна служба, на лицата, които отговарят на изискванията за години професионален опит в осъществяване на съответната дейност, органът по назначаването определя ранг, който е съответстващ на минимално предвидения на класификатора на дълъжностите в администрацията. Ако лицето няма никакъв стаж, органът по назначаването му определя най-ниският- 5-ти младши ранг.

В ЗДС е предвидена възможността, държавните служители да бъдат повишавани в ранг. Като закона предвижда две хипотези. Повишаване в младши и повишаване в старши ранг.

При двете хипотези, периодите, в които се извършва повишаването в ранг са различни. За младшите рангове, повишаването се извършва на две или три години,за старшите рангове при три или четири последователни годишни оценки.

Повишаването в ранг се извършва въз основа на годишната оценка на изпълнението на длъжността. Преди изменението на закона, държанивте служители са се атестирали, а сега се извършва оценка на изпълението на длъжността.

Условията и реда за оценяване изпълнението на длъжността се определя с наредба на Министерския съвет. Оценяването на изпълнението на длъжността се извършва ежегодно въз основа на показаните компетентности, въз основа на постигането на предварително определени цели, или пък изпълнението на преките задължения.

Основни цели на оценяването:

1.оценяване приноса на всеки един служител за изпълнение на целите на съответното административно звено или структура

2.справедливо определяне на възнаграждението на всеки 1 служител с оглед неговите постижения

3.определяне нуждите от развитие на всеки служител и подбор на неговите компетентности

4.създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за професионално и кариерно развитие на служителите

5.подобряване на взаимоотношенията м/у отделните служители,както и м/у ръководителите и техните подчинени

Ръководителят на съответната администрация осигурява цялостната организация по провеждане на оценяването. Оценяването на изпълнението на длъжността на всеки служител в държавната администрация се извършва от оценяващ ръководител, под наблюдението и контрола на контролиращ ръководител, както и под наблюдението на синдикалната организация на работниците и служителите в администрацията.

Оценяващ е ръководителят, на когото съответният служител е непосредствено подчинен. А контролиращ е ръководителят на когото оценяващият ръководител е непосредствено подчинен.

Оценяването на изпълнението на длъжността обхваща периода от първи януари до 31-ви декември на съответната година. Изпълнението на длъжността включва времето, което действително е отработено от служителя.Всеки 1 служител,който има действително отработени най-малко 6 месеца за съответната календарна година подлежи на оценяване.
Оценяването на изпълнението на длъжността за висшите държавни служители, за служителите на ръководни длъжности и на експертни длъжности със аналитични и/или контролни функции, включва следните етапи:

1) Изготвяне и съгласуване на индивидуален работен план;

2) Провеждане на междинна среща;

3) Провеждане на заключителна среща и определяне на обща оценка на изпълнението на длъжността.

-Изготвянето и съгласуването на индивидуалният работен план се извършва съвместно от оценяващия ръководител и от оценяваният служител. Като задължително при изготвянето на този индивидуален план се отчитат преките задължения, основната цел, основните компетентности, които са определени в длъжностната характеристика, както и оправляваните ресурси. Като в индивидуалният план се определят, срока, изискванията, и критериите за изпълнение, които оценяваният трябва да постигне през съответния период, който ще се оценява.Срокът за изготвяне на индивидуалния работен план -01 до 31 януари.

-Вторият етап - междинната среща, тя се провежда от 13 юли до 31 юли, като на междинната среща, оценяващият ръководител и оценяваният правят преглед на изпълнението на длъжността, относно постигането на целите, определени в индивидуалният работен план, както и на изпълнение на задълженията от длъжностната характеристика на възложените конкретни задачи, на компетентностите. Като на тази среща те могат да обсъждат и всякакви други въпроси, които са свързани и могат да подобрят изпълнението на длъжността. Ако е необходимо, на тази междинна среща, някои от целите, които са заложени в индивидуалният работен план, както и някои от конкретните задачи могат да се изменят или допълват и да се набележат конкретни действия за подобряване на изпълнението.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рангове на държавният служител 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.