Публичноправни науки


Категория на документа: Право


Въпрос № 1
Конституционализмът – възникване и същност. Сравнително правен преглед на Конституциите от 1879г., 1947г. и 1971г. Основни начала на конституцията на Република България от 1991г.

I.Конституционализъм – възникване и същност.

Конституционализмът е историческо достижение, чието предназначение е да създаде устойчив правен ред за демократично управление на обществото, за хуманни отношения, които да поставят човека на най-високото стъпало в обществената ценностна система.
Първичните белези на това явление могат да се видят още в първото политическо общество. Римските владетели издавали „императорски конституции”. Това са били едиктите, декретите, епистолитите и мандатите на императорите, които имат природа и сила на особени закони. Някои възгледи за конституционализмът намираме и в трудовете на древните мислители: Платон, Аристотел и други. Законността в древността е предистория на конституционализмът, но има твърде малко общи характеристики със съвременния конституционализъм.

Конституционализмът се заражда в епохата на Просвещението като антипод на монархическия абсолютъзъм. Идеята за него вълнува автори като: Джон Лок, Шарл Луи дьо Монтескьо, Жан- Жак Русо и други. Тези идеи обуславят ноебходимостта от преодоляване на произвола на неограничената монархическа институция и установяване на либерално – демократичното общество и държава.
Конституционализмът от идеологическо се превръща в мощно политическо движение за ликвидиране на феодалната общесвена система и утвържаване на демократичното управление. Така с приемането на първите конституции се поставя началото на конституционализма като реален модел на управление на обществото и държавата, чрез които на преден план се поставя човекът с неговите ненакърними права и свободи.
Конституционализмът се основава на свободата, народния суверинитет и разделението на властите. Създателите му се стремят чрез основния закон да създадат тип държавна организация, в която ясно са определени взаимоотношенията между държавата и гражданите.
Установяването на конституционно управление преминава през различни етапи, които се характеризират с множество особености в отделните държави.
ZB:
В Америка – по време и след войната за независимостта
Във Франция – след революцията и якобинската диктатура
В Англия – след диктатурата на Кромуел
В България – след Руско – турската война

Налага се изводът, че конституционализмът почти винаги се ражда чрез насилствено преодоляване на монархическия произвол и утвържаването му е съпроводено с установяване на диктаторски режими на управление. Процесът на утвържаване във всяка дъражава е уникален по характер, въпреки че е подчинен на общи исторически закономерности, които определят неговите параметри.

Първообразът на съвремения републикански модел на конституционализмът се формира в САЩ. Така през 1787г. общо 55 представители от 12 щата приемат Конституцията, която е обявена за върховен закон, в която са разработени механизмите на държавността, провъзгласява се политическото равноправие на гражданите и демократичното управление.

За европейския модел на конституционализма е решаваща ролята на Великата френска революция. Създават се редица конституционни актове като Декларацията за правата на човека и гражданина, Конституцията и други.

Основа на българския модел на конституционализъм са Търновската конституция от 16 април 1879г. и редица други актове с конституционно значение.

Конституционализмът е управление на обществото чрез конституцията, т.е. управление в съответствие с разпоредбите на конституцията, което прегражда пътя срещу злоупотреба с властта. Конституционният модел за управление обуславя статуса на гражданите, формата на държавно управление, на държавно устройство и формите но осъществяване на публичната власт.
Конституционализмът означава върховенство на основния закон, което изключва съществуването на правни актове, които притиворечат на рзпоредбите на конституцията. В основата й е заложена неприкосвеността на правата на свободите на човека и гражданина. Демократичните конституции са израз на хуманните идеи от епохата на Просвещение за политически свободи, за разделение на властите и т.н.
Конституционализмът като идея се материализира в правния мир чрез отрасъла конституционно право, което легитимира прогресивните идеи на Просвещението за демократично управление на обществото.

II. Сравнително правен преглед на Конституциите от от 1879г., 1947г. и 1971г.

Конституция от 1879г
Конституция от 1947г.
Конституция от 1971г.

Проекта за изготвянето й е на руския комисар Лукиянов. Русия дава възможност и на учредетителите да правят предложения за изменение на проекта.
Конституцията е приета на 16 април 1879г. в Търново.

1.Съдържа 22 глави, които регламентират териториалната организация; статуса на монарха; вероизповеданията; законите; държавните имоти; основните права, свободи и задължения на гражданите; избора, конституирането и правомощията на НС, статуса на народните представители, законодателния процес, приемането на бюджета, сключването на заеми; статуса на ВНС, неговото свикване, състав, правомощия; статуса на МС, правомощията му , положението на министри, броя и видовете министерства; ревизията на Конституцията;

2.Заложени са идеите на либерализма. Челно място заемат оснвните права и свободи на гражданите, но липсват механизмите, които ги гарантират.

3. Законодателната власт е на монарха и НС. Изпълнителната власт е на монарха. Правосъдието се осъществява от съда в името на монарха. Князът е свещен и неприкосновен. И има роля като център на политическия живот.

4. Установява се конституционна монархия като форма на управление. Широки правомощия на монарха. НС е под опеката му.

5.Конституция не е съвършенна, демократична е и е съобразена с еврпейските стандарти.Слага начало на държаност и определя системата на държавните институти.

9 септември слага началото на социалистическото преустройство на обществото, на създаването на нов конституционен строй. В началото се е прилагала ТКонституция и някои от старите юр.актове. Създават се и нови по своята същност актове, приемат се и т.нар.” наредби – закони ”, с които се формира и утвържава новата държавна организация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Публичноправни науки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.