Производство пред въззивна инстранция за проверка на определенията. Частни жалби и частни протести.


Категория на документа: Право
Курсова работа

По
Наказателно процесуално право

Тема47:Производство пред въззивна инстранция за проверка на определенията. Частни жалби и частни протести.

Изготвил: Теодора Д. Добрева
Програма: Право
Курс V, Фак. №: 48597

Определянията са най-многобройните процесуални актове, които постановяват първоинсътанционните съдилища. Съобразно това, процесуалният режим за тяхното атакуване и предизвикаване на въззивна проверка е разнообразен. (чл.341 НПК)

А) Определянията и разпорежданията, с които се прекратява наказателното следствие, чл.306, чл.1 т.1-3 (налагане на общо наказание по чл.25, 27НК, отнемане в полза на държавата по чл.53 НК, определяне първоначалния режим на изтърпяване на наказанието лишаване от сбобода и произнасяне на съда относно условията по чл. 68, ал.69, чл.69а и чл.70, ал.7 НК и какво наказание следва да изтърпи подсъдимия). 457, ал.2 НК (определение за Софийски съд за изтърпяване в Република България на наказание, наложено от съд на друга държава) чл.431 НПК (определения на съда по прилагане на принудителни медицински мерки), чл.436 (съдебни определения относно молба за постановяване на реабилитация), определението на окръжния съд за замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода, както и в изрично указани в НПК случаи се проверяват по реда на Глава двадесет и първа НПК за въззивна проверка на присъдите. Характерно за тези определения е, че те в повечето случаи прекратяват наказателното производство, препядстват наказателното преследване на подсъдимия и в този смисъл проявяват ефекти на окончателен процесуален акт, наподобяват присъда.

Б) По реда на Глава двадесет и втора НПК сепроверяват определенията и разпорежданията, за които това е изрично предвидено в кодекса.

В) Всички други определяния, не подлежат на проверка от въззивна инстанция отделно от присъдата.

2. Характерни белези за производството по Глава двадесет и втора.

А) от обхвата на процесуалния режим са изведени определениятя за прекратяване на наказателното производство и за прекратяване на наказателното преследване по отношение на определени лица в качеството им на подсъдими. Тези актове на първоинстранционния съд са подчинени на общия режим на атакуване на присъдите и за тях е предвиден съдебен контрол в двете редовни проверочни инстранции (въззивна и касационна), а също и посредством извънредния способ за проверка на влезли в сила съдебни актове (възобновяване на наказателни дела).

Б) За проверка на определенията по чл.341, ал.2 НПК е регламентирана само една съдебна контролна инстранция в редовното производство - проверка от въззивен съд. Законодателят е приел, че правата и законните интерси на страните са достатъчно добре защитетни с оглед възможността да атакуват определенията пред един по-горен съд.

В) Сезирането на въззивния съд се осъществява посредством частни жалби и частен протест, които са процесуално средство за упражняване на правото на обжалване и правомощието на прокурора за протестиране (чл.342 и 343 НПК) Важно е, че валидните часни жалби и частни протести не проявяват суспензивно и девулотовно действие:
> Не се препядства влизане в сила на определението. Тъкмо напротив, определението подлежи на незабавно изпълнение, освен ако първата или въззивната съдебна инстанция постанови друго;
> Делото не се пренася напременно пред по-горна съдебна инстанция. Определението може да се отмени или измени от постановилия го съд. В този смисъл разрешаването на въпросите на жалбата и протеста се осъществява, доколкото производството през цялото време е висящо пред същия съд.

Г) Постановилият определението съд може сам да коригира допуснатите недостатъци, пороци. Това е типично за административния тип дейност и категорично е неприсъщо за правораздаването. Съдът може да постанови спиране на производството по делото и/или спиране на изпълнението на определението и да се прозинесе за отмяна или за изменянето му в разпоредително заседани, включително да постанови нов процесуален акт (чл.344 НПК).

Д) Когато първоинстанционният съд не намери основания за поправяне на актуалното определение, той изпраща делото на въззивната инстанция, ведно с постъпилата частна жалба или частен протест. Ако първата съдебна инстанция не е спрало производството, респективно изпълнението на обжалваното определение, това може да направи въззивният съд. Той разглежда жалбата и протеста в закрито съдебно заседание в 7 дневен срок, а когато намери за необходимо - в открито садебно заседание с призоваване на страните в срок от един месец. При отмяна на определението, въззивната инстанция решава въпросите по частната жалба или частния протест (чл.345 НПК)

3. Уредбата на производството пред въззивната инстанция за проверка на определенията визира съдебно производство, което е значително опростено от към форма, в сравнение с общото съдопроизводство за въззивна проверка ма присъдата. Също така производството по Глава двадесет и втора НПК е ускорено; законът предвижда твърде кратки срокове за извършване на процесуални действия: частна жалба и частен протест се подават в 7-дневен срок от постановяване на определението, а когато то е постановено в разпоредително заседание - 7 -дневен срок от връчването на преписа; подсъдимият може в 7-дневен срок от получаване на съобщението да направи възражение. Извън предвидените специфични правила, в прозиводството през въззивния съд за проверка на определенията се прилагат правилата за въззивно обжалване на присъдите - предели на проверката, гледане на делото "по същество", реализиране на пълноценно доказване и фактическо установяване, оттегляне на жалбата и протеста, процесуални предпоставки по реализиране правото на обжалване и правомощието за протестиране, провеждане на съдебно заседание на въззивния съд и участие ма страните в нето и т.н.

Библиография:
Павлов, Ст. Наказателен процес, т. II, С., 1996
Манев , Н. Наказателно-процесуално право. Ръководство за студенти, С. 2010г.
Наказателно-процесуален кодекс

??

??

??

??

1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Производство пред въззивна инстранция за проверка на определенията. Частни жалби и частни протести. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.