Президент и вицепрезидент


Категория на документа: Право


Правомощия

Правомощията на президента могат да се класифицират на основата на неговите функции. Правомощията му са регламентирани предимно в глава четвърта на Конституцията в чл. 98 - 101 и в някои други конституционни текстове. Някои президентски правомощия се установяват със закон.

При осъществяване на представителните функции в сферата на международните отношения, президентът притежава правомощието да сключва международни договори в случаите, определени със закон. Някои от договорите, които сключва президентът, подлежат на ратификация от Народното събрание.

Президентът назначава и освобождава дипломатическите представители на Република България в други държави и международни организации по предложение на Министерския съвет.

Правомощия по отбраната и сигурността на страната. Президентът е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили. Той назначава и освобождава висшия команден състав на Въоръжените сили и го удостоява с висши военни звания по предложение на МС.

Той възглавява Консултативния съвет за национална сигурност. Президентът обявява положение на война при въоръжено нападение, когато България е обект на военна агресия или при неотложна необходимост по изпълнение на международните договори. Президентът обявява обща или частична мобилизация, при необходимост по предложение на Министерски съвет в случаите, предвидени със закон. Президентът притежава широки правомощия в сферата на отбраната.

Едно от най-съществените правомощия е участието му в съставянето на правителството. Той не назначава правителството, но взема участие при неговото конституиране от парламента.

Президентът участва в конституирането на Конституционния съд като назначава 1/3 от членовете му. Той назначава и освобождава главния прокурор и председателите на Върховния касационен и на Върховния административен съд. Това правомощие той осъществява по предложение от Висшия съдебен съвет. По същия начин се процедира и при назначаване и освобождаване на директора на Специализираната следствена служба.

Назначава ръководителите на Националната разузнавателна служба, на Службата за охрана, на Националната служба за сигурност, директорите на граничната полиция, на жандармерията, на Националната полиция.

Президентът назначава и освобождава ръководителите на дипломатическите представителства в чужбина.

Той назначава и освобождава висшия команден състав на Въоръжените сили и удостоява с висши военни звания по предложения на Министерския съвет.

Той назначава и освобождава от длъжност и други висши държавни служители, определени със закон.

Президентът притежава съществени правомощия във връзка със законодателната дейност. Чл. 101 от Конституцията му дава възможност мотивирано да върне закон за ново обсъждане от Народното събрание (отлагателно вето). Това той може да извърши в срок не по-късно от 15 дни след приемането на закона от Народното събрание. Отлагателното вето може да се отнася до целия закон, до негови части или до отделни текстове на закона. Ветото е опит да се внесат корекции в законите, да въздейства върху законодателната власт.

Президентът няма право на законодателна инициатива.

Президентът обнародва законите. Това той осъществява в срок до 15 дни, след приемането им, ако не ги върне за второ обсъждане от Народното събрание.

Президентът може да отправя обръщения към народа и към Народното събрание по различни поводи. Обръщенията не пораждат правни последици, права или задължения, т. е. това са актове, които имат политически, призивен характер. Те са инструмент за политическо въздействие.

Президентът има правомощия да насрочва парламентарни и местни избори и да определя датата за произвеждане на национален референдум, когато за това има решение на Народното събрание.

Той награждава с ордени и медали, в случаите предвидени от статутите на съответните отличия.

Президентът предоставя, възстановява, освобождава и лишава от българско гражданство, в съответствие с Конституцията и процедурите, установени в Закона за българското гражданство. Той предоставя териториално убежище на чужденци.

Държавният глава упражнява право на помилване на лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

Президентът наименува обекти с национално значение и населени места, утвърждава промени на границите и центровете на административно-териториалните единици по предложение на МС.

Към тази група се отнася правото на президента да информира Народното събрание по определени въпроси от кръга на своите правомощия. Той върши това по своя инициатива.

Президентът има право да иска издаването на извънреден брой на "Държавен вестник" /чл. 12, ал. 2 от Закона за "Държавен вестник"/

Актове

Правомощията на всеки държавен орган, включително и на президента се реализират чрез неговите актове. Президентът е едноличен държавен орган и издава, а не приема актове. Според Конституцията (чл. 102) президентът издава укази, отправя обръщения и послания, които са негово еднолично и едностранно волеизявление.

Основен юридически акт на президента е указът.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Президент и вицепрезидент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.