Президент и вицепрезидент


Категория на документа: ПравоСъществува обаче президентска функция, но не власт, която е предназначена да регулира отношенията между властите и техните титуляри, както и между всички други политически фактори. Съществуват и съответни разпоредби на Конституцията, които могат да служат като правна основа за тази дейност. Така според чл. 99, ал. 1 президентът трябва да се консултира с парламентарните групи преди да възложи проучвателен мандат на кандидата за министър председател. Тази консултация има не само информативно значение. Тя е акт с регулативно предназначение и цели да подготви подходяща политическа почва за образуване на правителство.

Също така тази функция на президента намира приложение при неговите срещи и разговори с титулярите на трите власти, с лидерите на политическите сили, с видни политически, културни и стопански дейци, което е постоянна практика.

Конституцията предвижда, че в определени случаи / чл. 98, т. 5 и т. 6; чл. 100, ал. 2 и ал. 4/ президентът осъществява свои правомощия по предложение на Министерския съвет. Това е форма на съвместна дейност между държавния глава и правителството. При това сътрудничество също е възможно президентът да използва в подходяща форма своята регулативна функция.

Комуникативна функция. Президентът на републиката общува с други органи, институции и лица в страната и чужбина. Това за него е необходимост и задължение. Конституцията предвижда и съответни средства за осъществяването на тази функция.

Според чл. 102 от Конституцията президентът "отправя обръщения и послания". Това са подходящи средства за общуване и установяване на връзки.

Специално средство за установяване на връзка между президента и парламента е установено с чл. 98, т 14 от Конституцията. Според този текст президентът информира Народното събрание по основни въпроси в кръга на своите правомощия.

За осъществяването на комуникативната функция на президента имат значение неговите непосредствени връзки с народа. Тази функция не е формалност, а е твърде полезна, тъй като по този начин може да се получи полезна информация и да се отговори на различни искания и предложения.

Избор на президент и вицепрезидент

Президентите на републиките се избират по три начина - пряко от народа /България, Франция, Австрия и др./, чрез косвени избори от специална колегия /САЩ, и др./, и от парламента /Германия, Италия/

Президентът и вицепрезидентът на България се избират на основата на общо, равно и пряко избирателно право, при тайно гласуване /чл. 93, ал. 1 от Конституцията/. Прекият избор стабилизира и прави независима президентска институция в системата на държавната организация.

Според изменението през 1990г. на Конституцията от 1971г. първият и вторият държавен глава на републиката са избрани от парламента /Петър Младенов и Жельо Желев/

Конституцията определя условията, на които трябва да отговаря едно лице, за да бъде избрано за президент. Изисква се да е български гражданин по рождение, да е навършил 40г. възраст и през последните 5 години да е живял на територията на Република България. Трябва да отговаря на условията за народен представител, т. е. да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Президентът и вицепрезидентът се кандидатират с обща листа и задължително са от една политическа партия или коалиция. Избори за президент и вицепрезидент се провеждат не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането 5-годишния срок на пълномощията на действащия президент. Новоизбраният президент встъпва в длъжност от деня на прекратяване на пълномощията на предишния.

Редът на избиране на президент и вицепрезидент е регламентиран в Конституцията и в Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката. Изборът се провежда по мажоритарна система с абсолютно мнозинство.

Избрана е кандидатската двойка, получила повече от половината от действителните гласове, ако в изборите са участвали повече от половината от всички избиратели в страната, вписани в избирателните списъци.

Ако никоя от кандидатските двойки не е получила необходимия брой действителни гласове или не са гласували повече от половината избиратели, се провежда втори тур в седемдневен срок. Във второто гласуване участват първите двама, получили най-много гласове на първия тур. До сета в България всички президенти и вицепрезиденти са избрани на втория тур.

Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбрани само за още един мандат.

Президентът се подпомага от вицепрезидента, който не го замества в случай на отсъствие. При предсрочно прекратяване пълномощията на президента, вицепрезидента встъпва в длъжността на президент до избора на нов.

Вицепрезидентът е ненужна институция, чужда на парламентарното управление. Член 104 от Конституцията е доказателство за незначимостта и ненужността на вицепрезидента. Той няма собствени правомощия. Президентът може да му възложи част от своите правомощия по чл. 98.

Вицепрезидентската институция е необходима при президентското управление, защото президентът оглавява изпълнителната власт и има редица други функции, за които му е необходима помощта на вицепрезидента.

Срок на пълномощията и предсрочното им прекратяване

Президентът и вицепрезидентът след избирането им полагат клетва на основание на чл.76 ал.2 от Конституцията пред Народното събрание три дни преди изтичането на пълномощията на действащия президент. Полагането на клетва има конститутивен характер. Те встъпват в изпълнение на своите правомощия от деня на изтичане на пълномощията на предишния президент.

Срокът на пълномощията (мандатът) на президента и вицепрезидента е 5 години. Пълномощията им се прекратяват след изтичането му. Предсрочно те се прекратяват на основание чл. 97 от Конституцията: при подаване оставка пред конституционния съд; при трайна невъзможност да изпълняват своите правомощия, поради тежко заболяване и при смърт. Трайна невъзможност е налице, ако не могат да изпълняват правомощията си в продължение на една година. Предсрочно се прекратяват пълномощията на президента и вицепрезидента при условията на чл. 103 от Конституцията, когато е налице държавна измяна или нарушаване на Конституцията.

Ако пълномощията на президента бъдат прекратени предсрочно, вицепрезидентът встъпва в неговата длъжност до предсрочно провеждане на изборите. Ако вицепрезидентът не е в състояние поради обективни причини да поеме длъжностите на президента, неговите правомощия се изпълняват от председателя на Народното събрание, без този факт да го прави президент. Вицепрезидентът не притежава собствени конституционни правомощия. Той според чл. 92, ал. 2 от Конституцията подпомага президента и по възлагане от него може да осъществява някои президентски правомощия.

При предсрочно прекратяване на правомощията на президента в Австрия, Финландия и др. го замества главата на правителството, а в Германия и Италия - председателя на горната камара.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Президент и вицепрезидент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.