Президент и вицепрезидент


Категория на документа: Право
РЕФЕРАТ

по

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

ТЕМА: Президент и вицепрезидент на Република България: функции, избор, пълномощия, правомощия, актове и отговорност.

Изрaботил: Стефан Валериев Върбанов

фак. №D205034

специалност: Информационни технологии

в съдебната и изпълнителната власт

Всяка държава се нуждае от институция, която да олицетворява народа и да го представлява в международните отношения. Първообраз на президентската институция е монархът, който е пълновластен управител на държавата. В повечето случаи, монархът е по скоро символ на държавата и нацията, отколкото носител на реална публична власт. /Холандия, Великобритания/.

При републиканската форма на управление се налага фигурата на президента като глава на държавата, в която може да се види далечната връзка с монархическата институция. Държавният глава в президентските републики оглавява висшата изпълнителна власт.

В България след провъзгласяването й за република през 1946г. и приемането на Конституцията през 1947г се предвижда избиране на председател на републиката, който е заменен от Президиум на Народното събрание. Президиумът като висш орган изпълнява функциите на колективен държавен глава. Конституцията от 1971г. предвижда създаване на Държавен съвет, който осъществява някои от функциите на държавен глава.

С изменението на Конституцията от 1991г. се въвежда института на пряко избиране на президента от народа. Според чл. 92, ал. 1 от Конституцията президентът в парламентарната република има значително по ограничени правомощия от абсолютния монарх или от държавния глава в президентските републики като Русия, САЩ и др. С Конституцията от 1991г. се установява институтът на едноличния държавен глава с непознатото наименование "председател (президент) на републиката, който поема част от функциите на разпуснатия държавен съвет.

Чл. 92, ал.1 от Конституцията постановява: "Президентът е държавен глава". Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения. Президентът е висш държавен орган и олицетворява единството на нацията.

Президентът на Република България заема особено място в системата на парламентарното управление. Той притежава значителни конституционни правомощия и политически средства, за да оказва въздействие върху осъществяването на публична власт.

В зависимост от личните им качества и тяхното поведение при осъществяването на правомощията им президентите често се определят като "силни" и "слаби". Тази класификация не винаги е подходяща. Същественото при работата на президента е дали достойно, мъдро и успешно изпълнява функциите си.

Президентът притежава властнически правомощия и участва във формирането на държавна политика.

Формата на парламентарното управление обуславя характера на функциите и правомощията на президента. Особеностите на модела за управление у нас, съотношението между политическите сили, преходът към нов тип политическа система и др. национални фактори обуславят спецификата на президентските функции и характера на неговите правомощия.

Функции на президента

Главните насоки в дейността на държавните и общинските органи се наричат функции. В съответствие с тях се определят правомощията на тези органи, а самите функции по вид и съдържание зависят от мястото и ролята на самия орган в политическата система. На президента на Републиката са възложени функции, които го характеризират като държавен глава и му позволяват, като в същото време и го задължават да участва отговорно в живота на държавата и обществото.

Функциите на президента могат да се систематизират по следния начин - представителни, арбитражни, регулативни и комуникативни.

Представителна функция. Конституцията в чл. 92, ал. 1 постановява, че президентът "олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения". Така се учредява неговата представителна функция. Президентът осъществява върховното представителство и ангажира по този начин държавата във всяко отношение. Също така той представлява Република България и в страната - пред народа, пред останалите държавни органи и пред чуждите дипломатически представителства. Той е главнокомандващ въоръжените сили в страната.

Като израз на представителната функция на президента Конституцията в чл. 98, т. 3 му предоставя право да сключва международни договори. Според разпоредбата на чл. 98, т. 6 той назначава и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представителства на РБ при международни организации по предложение на Министерски съвет. Също така приема акредитивните и отзователни писма на чуждестранните дипломатически представители в страната. До президента обикновено се отправят обръщенията и посланията, които се отнасят до държавата и нацията.

Арбитражна функция. Между функциите на президента се посочва и арбитражната, въпреки че тя не е посочена изрично в Конституцията. Идеята за тази функция на държавния глава намира място в редица конституции, без обаче да е винаги изяснено в какво се изразява тя.

Ролята на президента не може и не трябва да се свежда до положението на арбитър, тъй като той има много по - важна и действена роля като държавен глава. Това обаче не изключва възможността, а дори и необходимостта при определени условия той да изпълнява и арбитражна функция. В този смисъл са и някои от разпоредбите на Конституцията. Според чл. 100, ал. 3 президентът възглавява Консултативния съвет за национална сигурност. Този съвет много пъти е преодолявал противоречия и постигал съгласие по важни въпроси на националната сигурност. В съответна степен и разпоредбите на чл. 99 от Конституцията определят арбитражни функции на президента при образуването на ново правителство. Чрез своя авторитет и поради положението си на държавен глава президентът винаги може да упражни арбитражната си функция при редица случаи - упражнявайки правото си на вето, сезирайки Конституционния по даден правен проблем, искане от Конституционния съд да реши спор за компетентност на основание чл. 149, т. 3 от Конституцията.

Регулативна функция. Има теория, която определя властта на държавния глава като отделна от законодателната и изпълнителната власт, за да ги уравновесява, така наречената "президентска власт". Но според Конституцията ни не съществува основание да се приема тази теза.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Президент и вицепрезидент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.