Престъпления против семейтвото


Категория на документа: Право


- деецът да изпълни задълженията си към постарадалия - необходимо е пълно изпълнение;
- до пълното изпълнение да не са настъпили други вредни последици за пострадалия;
- всичко това да се е случило преди постановяване на присъдата от първа инстанция.
Тази привилегия е валидна само веднъж.
Чл. 183, ал.4 - по-тежко наказуеми случаи при повторност. Изисква се налично осъждане от наказателен съд. Няма значение дали субектът е извършил деянието спрямо едно лице или спрямо различни лица.

Чл. 182, ал. 1 - основен състав:
1) от обективна страна - Пострадал е лице, което се намира под родителските грижи или настойничеството на дееца.
- изпълнителното деяние е оставяне на това лице без грижа или надзор. Семейното право дава определение на тези семейни грижи.
Съставът е резултатен - от типа на застрашаващите обществено-опасни последици. Създава се опасност за физическото или психическото развитие на пострадалия.
2) субект - родител или настойник.
3) от субективна страна - умисъл.
Чл. 182, ал. 2 - втори основен състав:
1) от обективна страна - пострадал от престъплението е дете, неневършило пълнолетие. Изпълнителното деяние се изразява в две форми:
- неизпълнение на съдебно решение относно родителски права или контакти с детето;
- осуетяване на изпълнението на съдебното решение за същото;
Престъплението се извършва при развод или фактическа раздяла на съпрузите, при което съда се произнася кой ще се грижи за детето.
2) субект - родител или друг сродник;
3) субективна страна - умисъл.
Чл. 182, ал.3 - предвижда основания за освобождаване от отговорност при:
- изпълнение на решението;
- отстраняване на пречките за изпълнение на решението.
Тези предпоставки се изпълняват след надлежно предопреждение от органите на властта - тези които осъществяват наказателното преследване. Тази привилегия се ползва само веднъж.

Чл. 182А - нов текст.
Ал.1 - основен състав:
1) от обективна страна - Пострадал е лице ненавършило пълнолетие. Изпълнителното деяние се изпълнява в две форми:
- склоняване на родител да изостави свое дете;
- склоняване на родител да даде съгласие за осиновяване. Има се предвид психическо въздействие. Изброени са и възможните начини на склоняване - дарение, обещание за благоприятни изменения... заплаха (само психическа), злоупотреба...
2) от субективна страна - само пряк умисъл + специфична цел - за имотна облага на дееца.
Чл. 182А, ал.2 - втори основен състав:
1) от обективна страна - Пострадал е непълнолетен. Изпълнителното деяние се изразява в склоняването му да даде съгласие за осиновяването си + такова съгласие на непълнолетния да се изисква по закон.
2) от субективна страна имаме умисъл.
Чл. 182А, ал.3 - трети основен състав визиращ посредничеството при осиновяване.
1) от обективна страна - Двете страни, на които се посредничи са семейството осиновители и жена, която ще износи дете в утробата си, с цел да го даде за осиновяване.
2)от субективна страна имаме пряк умисъл + користна цел- противозаконна имотна облага.
Чл. 182А, ал.4 визира случайте на повторност, които са по-тежко наказуеми.
Чл. 181 - това е разпоредба със субсидиарно значение:

1) от обективна страна - Пострадал е близък сродник или съпруг на дееца, неспособен да се грижи за себе си .

изпълнителното деяние се изразява в нарушаване на задължение.
Съставът е резултатен - изисква се да се постави в положение на сериозно затруднение пострадалия. Законът прави уговорка, извършеното да не представлява тежко престъпление. Именно тук личи субсидиарността.
2) субект - сродник или съпруг на пострадалия;
3) от субективна страна имаме умисъл.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Престъпления против семейтвото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.