Престъпления против семейтвото


Категория на документа: Право


Престъпления против семейството

Чл.182, ал.1 - пострадалият е лице, намиращо се под родителските грижи на дееца;
-изпълнително деяние - оставяне без надзор или грижи;
-резултат - опасност за физическото, душевното или моралното развитие на пострадалия (застрашаващи последици, ако бъде застрашен животът на пострадалия, се носи отговорност за злепоставяне);
-субект на престъплението - родител или настойник на пострадалия;
-умисъл;
ал.2 - неизпълнение или осуетяване изпълнението на съдебно решение относно упражняването на родителските права или контактите на детето (две форми на изпълнителното деяние с по два варианта);
-субект на престплението - родител или друг сродник;
-пряк усмисъл;
ал.3 - специално основание за освобождаване от наказателна отговрност, изпълнение на решението или премахване на пречките за изпълнението му след предупреждение от съответен орган (еднократна възможност);

Чл.182а, ал.1 - склоняване на родител да изостави свое дете или да даде съгласие за осиновяване;
-изчерпателно изброяване на начините - дарение, обещание за дарение, заплаха, злоупотреба със служебно положение;
-пряк умисъл;
ал.2 - деянието по ал.1, начинът е без значение;
-пострадал - непълнолетно лице;
-пряк умисъл;
-специфична цел - да даде съгласие за осиновяването си;
ал.3 - посредничество между лице желаещо да осинови дете, и родител, желаещ да изостави свое дете, или жена, готова да износи дете за осиновяване;
-пряк умисъл;
-специфична цел - имотна облага;
Чл.182б, ал.1 - даване на съгласие за продажба на дете у нас или в чужбина;
-пострадал - живородено и жизнеспособно дете;
-субект на престъплението - само лице от женски пол;
-пряк умисъл;
ал.2 - даване на съгласие за продажба на дете преди раждането (под условие, че раждането е успешно, т.е. плодът се превърне в живородено и жизнеспособно дете);
Чл.183, ал.1 - неизпълнение на задължение за издръжка в размер на две месечни вноски (общ размер, вноските може да не са последователни), не трябва да е налице обективна невъзможност;
-субект на престъплението - лице, задължено да плаща издръжка и осъдено с влязло в сила решение на гражданския съд, че дължи такава издръжка;
-умисъл;
ал.3 - еднократна възможност за освобождаване от наказателна отговорност;
ал.4 - по-тежко наказуем състав, специален рецидив, не е нужно пострадал да е едно и също лице;
Престъпления против граажданското състояние на лицата
Чл.184, ал.1 - укриване или заменяне на гражданското състояние на друго лице (примерно изброяване на начини);
-умисъл;
ал.2 - по-тежко накзауем състав, деянието е извършено с користна цел;
Чл.186 - пострадал е подхърлено или заблудено дете,ненавършило 7 г.;
-изпълнително деяние - прибиране на детето и неуведомяване на властите и близките му (двуактно продължено престъпление);
-пряк усмисъл;
Семейното право се намира във контакт с наказателното право, което регулира обществените отношения, свързани с извършването на престъплението и налагане на наказание на престъпния деец. Израз на взаимодействието е обособената група "Престъпления против брака, семейството и младежта" .Редица деяния с висока обществена опасност, застрашаващи или увреждащи семейните отношения, са издигнати в престъпления. В това качество те са свързани с наказателната отговорност. Същевременно тези деяния представляват нарушения на семейни задължения. В това качество те са свързани с неблагоприятни семейно правни последици. Например: извършването на двубрачие, неполагане грижи за дете, недоставяне на издръжка и пр. Санкционирайки този род деяния, наказателното право оперира с понятия и институти ю, заети като предварително дадени от семейното право: сключване на брак, пречка за брак, издръжка, възходящи, низходящи и пр.
Всички тези връзки и сходства не накърняват разграничението между двата правни клона и между съставляващите ги норми, което се обуславя от посочените предмети за регулиране.

Чл. 181 - най-често това е неплащането на издръжка:
Чл. 183, ал.1 - основен състав:
1) от обективна страна - Изпълнителното деяние се изразява в неизпълнение на задължение за издръжка в размер на две или повече месечни вноски. Не е необходимо вноските да се последователно неизпълнени. В случай на частично неизпълнение, ако се достигне до размер на двумесечни вноски също ще е налице това престъпление, защото закона изрично казва: " в размер на две месечни вноски".
2) субектът тук се характиризира с две неща:
- има родствена връзка с пострадалия;
- необходимо е деецът да плаща издръжка по повод осъждане, т.е. да има решение на надлежния съд, с което той се осъжда да плаща тази издържка.
3)от субективна страна - умисъл, който обхваща всички обстоятелства от обективна страна.
Чл. 183, ал.2 - втори основен състав. Той се различава по отношение на субекта. Тук се казва, че деецът е лице, което само се е поставило в положение да не може да дава издръжка. Няма значение начина, по който го е направил. От субективна страна умисълът обхваща и това, което води до невъзможността му да плаща издъръжката. По аргумент от противното за ал.1 може да се направи извод, че там лицето не е в състояние да не може да плаща издръжката. Ако деецът наистина няма възможност да плаща издръжката по обстоятелства независещи от него, не може да му се търси отговорност.
Чл. 183, ал.3 предвижда основания за освобождаване от отговорност. Предполага се последващо поведение от страна на дееца:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Престъпления против семейтвото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.