Престъпления против семейтвото


Категория на документа: Право


Шуменски университет"Епископ Константин Преславски"

Реферат

на тема:
ПРЕСТАПЛЕНИЯПРОТИВ СЕМЕЙСТВОТО

Изготвил: Проверил:
Фатме Хасанова х.ас.К.Илиева
Ф.к №108 СД 2 курс

ПРЕСТАПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЕЙСТВОТО
: четири вида, които се разграничават по това какви семейни отношения засягат отрицателно.
1. Злепоставяне на сродник (чл. 181): от обективна страна пострадал е лице, което е неспособно да се грижи за себе си. Тази неспособност може да се дължи на различни причини - болест, ниска възраст или престарялост. Пострадалият се намира в определени родствени отношения с дееца - той е съпруг, възходящ или низходящ на дееца. Деецът е правно задължен да полага известни грижи за пострадалия. Изпълнителното деяние се изразява в бездействие. Престъплението е резултатно. Законът предвижда пострадалият да е изпаднал в сериозно затруднение вследствие на неизпълнението на задълженията на субекта към него. Деецът отговаря по чл. 181 НК само ако извършеното не представлява по-тежко престъпление. Субект е лице, което е съпруг, низходящ или възходящ на пострадалия. От субективна страна престъплението е умишлено, като умисълът може да бъде пряк или евентуален.
2. Изоставяне без грижи (чл. 182, ал. 1): от обективна страна пострадал от това посегателство е лице, намиращо се под родителски грижи или настойничество. Такива са малолетните и непълнолетните деца. Изпълнителното деяние се изразява в бездействие, в оставяне без надзор и достатъчна грижа за пострадалия. Престъплението е на поставяне в опасност - изисква се вследствие изоставянето без достатъчни грижи да е възникнала опасност за физическото, душевното и моралното развитие на пострадалия. За съставомерността на деянието не е необходимо да са настъпили други вредни последици. Субектът на престъплението е особен - родител или настойник. От субективна страна престъплението е умишлено.
3. Осуетяване изпълнението на решение относно упражняване на родителски права или лични контакти с дете (чл. 182, ал. 2): това престъпление е от частен характер. От обективна страна пострадали от това посегателство са две категории лица: 1) дете, т.е. лице, което не е навършило пълнолетие и 2) онзи родител или сродник на детето, който е посочен в съдебното решение като титуляр на родителските права или на правото за лични контакти с дете. За да се осъществи съставът на престъплението е необходимо да има влязло в сила съдебно решение относно упражняване на родителски права или относно лични контакти с дете. За такива съдебната практика приема и съдебните актове, с които се определят привременни мерки. Изпълнителното деяние се осъществява чрез действие или чрез бездействие - неизпълнение или осуетяване по какъвто и да било начин изпълнението на съдебното решение. Престъплението може да бъде резултатно или на просто извършване. При неизпълнение на решението то е формално, а при осуетяване неговото изпълнение деецът създава обективна обстановка, която прави изпълнението невъзможно. Престъплението е с особен субект - само родител или друг сродник на детето. От субективна страна то е умишлено, като умисълът може да бъде пряк или евентуален. Квалифициран състав - когато престъплението представлява особено тежък случай. Поощрителна разпоредба - деецът не се наказва, ако след предупреждение от надлежен орган на властта изпълни решението или отстрани създадените с деянието пречки за неговото изпълнение. Поощрителната разпоредба се прилага само веднъж.
4. Неплащане на издръжка (чл. 183): задължението за издръжка е парично и се дължи на месечни вноски. Изисква се да има влязло в сила съдебно решение, с което субектът е осъден да издържа свой съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра. Пострадал е лице, което е съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра на дееца и в полза на което е постановено влязло в сила решение последният да му плаща издръжка на месечни вноски и в определен размер. Според действащия НК не е престъпно неплащането на издръжка на бивш съпруг. Изпълнителното деяние е различно по двата състава на чл. 183. По ал. 1 то се осъществява само чрез бездействие и се изразява н съзнателно неизпълнение на задължението за издръжка в размер на две или повече месечни вноски. Съдебната практика приема, че издръжката е изискуема от началото на месеца, за който се отнася и не трябва да се изчаква неговото изтичане. По ал. 2 изпълнителното деяние може да се осъществи чрез действие или бездействие, като деецът нарочно се поставя в невъзможност да дава издръжка било като прехвърли имуществата си, било като не упражнява правата си или по друг начин. Престъплението по чл. 183, ал. 1 е на просто извършване, защото законът не изисква нищо друго освен неплащането на издръжка. По ал. 2 е необходимо сериозно отрицателно изменение в имущественото състояние на дееца и настъпила невъзможност той да изпълнява задължението си да дава издръжка. Поради това в тази му форма престъплението е резултатно. Субектът е особен - лице, което е осъдено да издържа свой съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра. От субективна страна престъплението се осъществява с пряк умисъл. Квалифициран състав - когато престъплението е извършено повторно по смисъла на чл. 28 НК (чл. 183, ал. 4). Поощрителна разпоредба (чл. 183, ал. 3) - деецът не се наказва, ако преди постановяване на присъдата от първа инстанция изпълни задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия. Прилага се само веднъж. В практиката се приема, че тази разпоредба може да се прилага както от съда, така и от прокурора.

Родов обект - обществените отношения на съжителство в различни форми на лица от различен пол.
-престъпления против брака - две подгрупи, свързани съ сключването на брак ии режима на брака;
-престъпления против семейството;
-против гражданскотосъстояние на лицата;
-против младежта;

Престъпления против брака

Чл.176, ал.1 - укриване на пречка за сключване на брак (препращане към СК) от длъжностно лице по гражданското състояние;
-умисъл;
ал.2 - извършване на бракосъчетание при наличие на законна пречка за встъпване в брак;
-субект на престъплението - длъжностно лице по гражданското състояние;
-умисъл;

Чл.177, ал.1 - склоняване на друго лице по насилствен начин да сключи брак;
-условие - бракът да бъде обявен за недействителен на това основание;
ал.2 - пострадал: лице от женски пол;
-изпълнително деяние - отвличане (чл.142);
-пряк усмисъл;
-специфична цел - да се принуди лицето да встъпи в брак;

Чл.178, ал.1 - пострадал: само лице от женски пол, дъщеря или сродница на дееца;
-изпълнително деяние - получаване на откуп;
-субект на престъплението - родител или сродник на пострадалата;
-пряк умисъл;
-специфична цел - разрешаване да сключи брак;
ал.2 - даване или посредничество при даване или получаване на откупа (отговорност за посредничество се носи, само ако откупът не бъде даден или не бъде приет - в противен случай посредникът ще носи отговорност за подбудителство или помагачество);

Чл,179, ал.1 - склюяване на брак при нал;ичие на друг законен такъв;
-субект на престъплението - лице с качеството съпруг;
-пряк умисъл;
ал.2 - наказателна отговорност за другото лице, което сключва брака, ако знае за наличието на обстоятелството по ал.1;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Престъпления против семейтвото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.