Прекратяване ан ТПО


Категория на документа: Право


* ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
Катедра: Индустриален мениджмънт
Специалност: Индустриален мениджмънт

ДОКЛАД

Тема: Прекратяване на трудовото правоотношение - правна характеристика.

Изготвил: Диляна Стоянова Лютова
Фак.№ 246248
Специалност: Индустриален мениджмънт
Дисциплина: Трудово право
Ръководител: Б. Бочев

2013г.

1.УВОД

Предмет на тази писмена работа е именно прекратяването на трудовите правоотношения и по-точно тяхната същност, пречупена през призмата на действащото право,регулиращо отношенията в обществото. Този институт от действащото трудово право е легално уреден в сега действащия Кодекс на труда, като на него е посветена глава шестнадесета от същия. Отговор на въпроса за същността на този институт не може да се търси в закона, но този отговор може да бъде открит в правната теория. А именно това е и целта на тази писмена работа - да даде отговори на въпросите относно същността на този институт, разграничаването му от други правни фигури, каква е неговата правна същност, кои са основанията за прекратяване, как и кога се прекратяват трудово правните отношения и какви са последиците от прекратяването.

2. ПРАВООТНОШЕНИЕ. ЩО Е ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ?

А) Понятието правоотношение:

В правната теория правоотношението е определено като правна връзка между два или повече правни субекта, при която едната страна е носител на субективно право, а другата - на субективно задължение. Тази правна връзка възниква въз основа на правните норми. Правоотношението възниква, изменя и се прекратява въз основа на конкретни юридически факти. Неговата структура се образува от субекти и обект на правоотношението и субективните права и задължения.

С оглед на по-горе изложеното следва да се добави, че в правния мир съществуват множество правни норми, които защитават различни интересите в обществото и съответно регулират различните отношения, които възникват. Тези регулирани отношения са различни с оглед на правната сфера в която възникват. Така и правоотношенията следват да бъдат квалифицирани с оглед на правната норма ,която ги поражда. В действащото ни право могат да бъдат разграничени множество правоотношения като: трудови; данъчни; облигационни; вещни и т.н.

Б) Трудово правоотношение (ТПО):

Трудовото правоотношение е основна категория на трудовото право. Тя лежи в основата на този правен отрасъл и служи за разграничаването му от останалите правни отрасли.

В правната теория трудовото правоотношение се разглежда като регулирано от правото продължаващо отношение между хората при и по повод полагането на наемен труд. Трудовото правоотношение е регулирано от правото обективно съществуващо отношение.Трудовото право регулира именно тези обществени отношения - отношенията между хората във връзка с полагането на зависим труд. Тези отношения се проявяват чрез човешката воля - с нея се създава връзката по повод използването на работната сила на едно физическо лице. Тази сила стои в центъра на ТПО - съвкупност от физически и психически способности за създаване на потребителни стойности.

ТПО е обществено отношение, в което правото внася ред и организираност чрез предоставяне на права и възлагане на задължения на участниците в него. ТПО , като вид правоотношение има същата структурна характеристика - обект, субекти/страни,съдържание (права и задължения) и основания за възникване, но пречупени през призмата на трудово-правните норми. Като всяко правоотношение и трудовото - възниква, изменя се и се прекратява въз основа на конкретни юридически факти.

3.СЪЩНОСТ НА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТПО.

Прекратяването на ТПО е преустановяване занапред на действието на правоотношението поради факти и обстоятелства, настъпили след неговото възникване. То е изключително важен институт на трудовото право, тъй като е свързан с упражняването на правото на труд, което е закрепено в чл. 48, ал.1 от Конституцията на Република България (КРБ). Макар и да е един от най-важните институти на трудовото право то понятието прекратяване на ТПО не е легално дефинирано в Кодекса на труда (КТ), но в правната теория на него се отделя голямо внимание от видни български учени.

А) Разграничение на правния институт от други правни фигури:

- Обявяване на основанието за възникване на трудовото правоотношение за недействително
При тази правна фигура действието на правоотношението също се преустановява, както и при института на прекратяване. Но тук преустановяването е свързано с пороци при възникване на правоотношението, докато основанията за прекратяването са винаги юридически факти (ЮФ),настъпили след възникването на валидно ТПО. Тези факти може да бъдат юридически действия или събития, докато основанията за обявяване нан недействителност са свързани винаги с пороци в човешката воля (чл.74,ал.1 от КТ). Обявяването на недействителност се извършва от съда или инспектор по труда, а прекратяването на ТПО - от неговите страни или пък трето лице

- Изменение на ТПО
При изменението на ТПО се променят някой от елементите или страните , но правоотношението продължава да съществува, докато при прекратяване действието на ТПО - то се преустановява без оглед на бъдещо правоотношение между страните.

- Временно отстраняване от работа
В определените от закона случаи работникът или служителят може да бъде отстранен от работа като това е уредено в чл.199;чл. 404, ал.1, т.5 и др. от КТ.Като цяло основанията за временно отстраняване и за прекратяване ТПО са различни. След отпадане на причината за отстраняване от работа работникът или служителят се възстановяват на работата си, докато прекратяването на ТПО е окончателно.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Прекратяване ан ТПО 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.