Прехвъряне на търговско предприятие


Категория на документа: Право


ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЧЛ. 15 И ЧЛ. 60 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
Нормативна уредба

Търговски закон - чл. 15 - 16а; чл. 60

Закон за данъците върху доходите на физическите лица - чл. 8, ал. 4; чл. 12; чл. 33, ал. 10; чл. 50, ал. 1; чл. 77

Закон за корпоративното подоходно облагане - чл. 119, ал. 2; чл. 120, ал. 2; чл. 124, ал. 2 и 3; чл. 16

Закон за местните данъци и такси - чл. 33 , чл. 44 , чл. 46

Закон за данък върху добавената стойност - чл. 10, ал. 1, т. 1; чл. 74, ал. 2, т. 3; чл. 77; чл. 76; чл. 78; чл. 80; чл. 107; чл. 111, ал. 2, т. 3; чл. 132

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - чл. 74, ал. 4; чл. 82

Разработката съдържа:

Характеристика на понятията съгласно ТЗ;

Процедура на солидарната отговорност съгласно ТЗ;

Процедура при прехвърляне на предприятието по смисъла на ЗКПО;

Процедура при прехвърляне на предприятието по смисъла на ЗДДС;

Процедура при прехвърляне на предприятието по смисъла на ЗДДФЛ;

Процедура при прехвърляне на предприятието по смисъла на ЗМДТ

Характеристика

ТЗ допуска възможността предприятието на търговеца да бъде прехвърляно, определяйки широко прехвърлителния способ - "сделка". Това означава, че предприятието може да бъде предмет на всички познати в гражданското и търговското право видове сделки - продажба, дарение, замяна, лизинг и други.

Разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ТЗ определя предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, т. е. като обособено имущество. Както всяко имущество предприятието също може да бъде предмет на сделка.

ТЗ определя и формата за действителност на извършеното прехвърляне - прехвърлянето следва да бъде осъществено чрез сключване на сделка, оформена в писмена форма, с нотариална заверка на подписите на страните. На основание чл. 16, ал. 1 от ТЗ прехвърлянето се вписва в търговския регистър по партидата на отчуждителя и по партидата на правоприемника и се обнародва в "Държавен вестник". Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот, договорът се вписва и в службата по вписванията (чл. 16, ал. 4 от ТЗ).

Могат да бъдат прехвърляни всички видове права - права на собственост и ограничени вещни права (без правото на ползване по смисъла на чл. 56 от ЗС), вземания по различни видове договори, дялови участия и т. н., освен изрично непрехвърлимите по силата на нормативен акт - различни видове разрешения и лицензии, концесионни права и др. В предмета на прехвърлителната сделка се включват и наличните към момента на прехвърлянето задължения (с настъпил или ненастъпил падеж) и фактически отношения - водени преговори, взаимоотношения с клиенти, създаване на партньори, търсене на стокови ресурси и други.

Разпоредбата на чл. 60 от ТЗ определя, че фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. Съгласието за прехвърляне на фирмата трябва да бъде дадено съобразно чл. 15, ал. 1 на ТЗ.

Процедура на солидарната отговорност съгласно ТЗ

Съгласно чл. 15, ал. 3 от ТЗ при прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието.

Видно е, че солидарната отговорност на двете лица по сделката (прехвърлител и приобретател) е уредена от законодателя с императивна норма. Поради тази причина, солидарността не може да бъде дерогирана със споразумение между страните по сделката - същите нямат свободата за ограничаването й със сключения между тях договор. Отговорността по чл. 15, ал. 3 от ТЗ обхваща всички задължения на отчуждителя на търговското предприятие, а не само вписаните в договора между страните.

Солидарната отговорност предоставя право на кредитора да търси изпълнение на цялото задължение от всеки един от солидарните длъжници, като изпълнението на целия дълг на който и да е от съдлъжниците, погасява дълга, а оттам и претенциите на кредитора. Следователно, солидарността е институт, установен в защита интересите на кредитора и обезпечаващ изпълнението на неговото вземане. Нормата на чл. 16а от ТЗ, изискваща разделно управление на имуществото от правоприемника в 6 - месечен срок регламентира обезпечение на кредиторите, а не създава последователност или ограничение при търсене изпълнението на задълженията. Именно поради солидарността в отговорността между отчуждителя и приобретателя, приходната администрация (т.е. нейните органи), в случаите на непогасени публични задължения, може да претендира изпълнението на всяко данъчно задължение, възникнало преди прехвърлянето на предприятието, както към отчуждителя, така и към приобретателя. По същата причина, ако спрямо отчуждителя на предприятието е налице образувано изпълнително дело за събиране на данъчни задължения, предприетите действия по принудителното събиране не се отменят или прекратяват, а запазват своята правна валидност и към приобретателя.
Процедура при прехвърляне на предприятието по смисъла на ЗКПО

При прехвърляне на предприятие се прилагат разпоредбите на глава деветнадесета от ЗКПО.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Прехвъряне на търговско предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.