Предмет, система и източници на гражданското право


Категория на документа: Право


Предмет, система и източници на гражданското право (ГП)

1. Понятие и обща характеристика. Система. Източници.

За първи път се явява в Римското право. С този термин се обозначава частт от правната система,съвкумнот от правни норми (Пн) ,която уреждала отношенията между гражданите - за да се разграничи от правото на народите.
През времето на Юстиян (530г) се извършва кодификация (систематизация във вид на кодекси) на правната система.
ГП и Пн се превръщат в единно гражданско право, което урежда отношенията между гражданите.
Римския император Улпиам в своите "институции" разделя правото на:
- публично
- частно
Според него Публичното право (ПП) е това което се отнася до положението на римската държава, а Частното право (ЧП) е това което се отнася до ползата на отделните лица.
Това деление,което има за критерии охраняемия интерес по-късно се приема в Кондинциална Европа. С развитието на стопанските отношения все по-трудно се определят постоянни промишлени процеси. Това затруднява разграничението между Публичното и Частното право.
Поради това се въвежда допълнителен критерии за разделяне на правото.

Метод на правно регулиране - ако нормите на Публичното право регулират отношенията между лицата с властническия метод то тясното право урежда отношенията между правните субекти с метода - равнопоставеност! Чрез предоставяне на автономия и свобода на личната иниациатива в частната сфера на човешката дейност. В областта на Частното Право страните в правоотношенията са юридически, независими едно от друго. Не могат да се командват помежду си.
Гражданското Право се утвърждава като Частно Право. Като дял от правото, който урежда и защитава частните интереси.
Предмет на Гражданското Право са специфичните отношения, които се групират в две групи:
- правни явления - положението или статута на гражданско правните субекти. Това означава, че гражданско прваните норми уреждат - личния статут на гражданите (физическите лица) и отношенията свързани с него.
Публичното право(ПП) урежда и защитава правоспособността на физическите лица (ФЛ), тяхната дееспособност, индивидуализацията им чрез личните данни. То урежда и статута на юридическите лица (ЮЛ), като субекти на Гражданското Право (ГП). То определя реда за тяхното образуване/прекратяване, управлението им, имуществото им, индивидуализиращите ги белези (име,седалищи,предмет на дейност). Гражданското право (ГП) обхваща и норми, които уреждат положението на държавата като участник в Гражданското правоотношение. От гледна точка на своя предмет равнопоставените отношения могат да бъдат различни:
1. Закон за собствеността (ЗС) - притежаването и упражняването на права върху вещи
2. Семеен кодекс (СК) - определя рамката на семейните отношения
3. (ЗЗД) - опрделя облигационните отношения във връзка с гражданския оборот
4. Закон за наследството (ЗН) - урежда отношенията във връзка с наследството
Това са отношения в частната сфера на физическите лица (ФЛ) и юридическите лица (ЮЛ).
На участниците в тези отношения Гражданското право (ГП) дава автономия.
Присъщ е методът на равнопоставеност.

2. Система на гражданското право
Тя представлява разпределение на гражданско правните норми (ГПН) по правни институти и тяхното логично подреждане. Чрез системата на правото се улеснява правоприлагането, избягва се повторение и противоречие между правните норми (ПН). Внася се единство в критерийте и принципите на подреждане на отделните правни институти, което има значение и за кодифицирането (разделянето по кодекси) на материята на Гражданското право (ГП).
Системата се разделя на две части:
2.1. Обща - в Република България (РБ) обхваща правни норми (ПН), които уреждат общи положения за субектите на Гражданското право (ГП) и общите въпроси на всички граждански правоотношения. Нормите уреждат статута на юридическите лица (ЮЛ) и физическите лица (ФЛ), общи правила отностно сделките.
2.2. Специална - обхваща пет дяла
2.2.1. Вещно право - то съвкупност от правни норми (ПН), които уреждат вещни правоотношения, притежаване и упражняване на права върху вещи
- право на собственост
- вещни права (върху чужди вещи) пример: право на строеж, право на ползване
- владеене
- вписване в Нотариалните книги
- сервитут (обслужвам) - два недвижими имота, като единия е господстващ над другия.
2.2.2. Облигационно право - най-големия дял. Съвкупност от правни норми (ПН), които уреждат облигационните отношения (по силата на което една страна наречена кредитор има право да иска от друго точно определено лица, наречено длъжник една престация (един правен резултат) пример: да се даде нещо, да се направи нещо/ да не се направи нещо.
От своя страна то се дели на две части:
* Обща - включва нормите, които са общи за източниците на облигационните задължения и най-вече договорите.
* Специална - отделни видове договори (пример: покупко-продажба, наем, влог,изработка)
2.2.3. Авторско право (АП) - съвкупност от правни норми (ПН), които уреждат отношенията възникващи във връзка със създаването на защитата, използването и разпространението на произведенията на науката, литературата и изкуството. Нормите на Авторското право (АП) се съдържат в закона за Авторското право (ЗАП) от 1993г.
2.2.4. Семейно право - съвкупност от правни норми, които уреждат семейните отношения, произтичащи от брак, родство, осиновяване, настойничество и попечителство.

2.2.5. Наследствено право - съвкупност от правни норми (ПН), които уреждат отношенията във връзка с преминаването на имуществото на едно починало физическо лице (ФЛ) към други лица (наследници).
3. Източници на Гражданското право (ГП) - съдържат се в различни по ранг и вид нормативни актове.
- Конституция на Република България (КРБ) - чл.5, ал.2 - основни права и задължения на гражданите, които признават и гарантират частната собственост.
* чл.17/чл.19 ; чл.12 ; чл.46 ; чл.54(3)
- Закони - те са акт на Народното Събрание (НС)
* Закон за собствеността (ЗС) , ЗЗД, Закон за авторското право (ЗАП)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет, система и източници на гражданското право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.