Правомощия на Конституционния съд


Категория на документа: Право


Югозападен университет "Неофит Рилски"
Правно - исторически факултет

КУРСОВА РАБОТА
По Конституционно право
На тема: Правомощия на Конституционния съд

Изготвил: Габриела Георгиева
фак.№ 11100221002
Специалност Публична администрация Благоевград
II курс, редовно обучение 2012

Съдържание

1. Увод.................................................................................................................3

2. Организация, структура и състав на Конституционния съд......................3

3. Правомощия на Конституционния съд........................................................5

4. Ред на дейност в изпълнение на правомощията на Конституционния съд....................................................................................................................7

5. Заключение.....................................................................................................8

6. Източници.....................................................................................................10

1.Увод

Създаването на Конституционния съд става възможно със приемането на Конституцията на Република България на 12 юли 1991г. Конституционният съд е независим орган, чиято задача е да обезпечи върховенството на Конституцията над другите закони, неговите решения се задължителни за всички, включително и съдилищата. Той не може да упражнява контрол единствено върху решенията на Върховния административен съд и Върховния касационен съд, дори те да противоречат на Конституцията.

Конституционния съд е особен държавен орган. Неговото място в държавната система не може да се каже, че е сред трите власти, но също така той не е и четвърта власт. Конституционния съд заема своето място в системата на държавните органи. Той е равнопоставен спрямо другите върховните органи на изпълнителната, съдебната и законодателната власт, той внася необходимите корекции при упражняването на държавна власт.

2.Организация, структура и състав на Конституционния съд

Конституционният съд се състои от 12 съдии. Една трета от тях се избират от Народното събрание, една трета от президента на републиката и една трета се избира на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Мандатът на всеки съдия е 9 години, като те не могат да се избират повторно за тази длъжност. За Конституционния съд се избират български граждани, които нямат друго гражданство, трябва да бъдат юристи с високи професионални и нравствени качества, с най-малко петнадесетгодишен юридически стаж. Три месеца преди изтичане на мандата на съдиите председателят на Конституционния съд предлага на председателя на Народното събрание, на президента и на председателите на Върховния административен съд и на Върховния касационен съд да изберат нови съдии. Съдиите встъпват в длъжност след полагане на клетва. Положението на член на Конституционния съд е несъвместимо със заемане на държавна или обществена длъжност, с членство в политическа партия или синдикат и с упражняването на свободна, търговска или друга платена професионална дейност.
На първото заседание се избира председател на съда, като заседанието се води от най-възрастния съдия. Съдиите от Конституционния съд избират председател с тайно гласуване за срок от три години. Избран е кандидатът, който е получил повече от половината гласове на съдиите. В изпълнение на своята длъжност като председател, избрания съдия представлява съда, ръководи съдебните заседания, упражнява бюджета, разпределя работата между съдиите, назначава главния секретар и служителите на съда, ръководи административни дейността на съда и обнародва актовете на съда. При отсъствие на председателят на съда се замества от най-възрастния съдия.
Членовете на Конституционния съд се ползват с имунитета на народните представители. Срещу тях не може да се възбужда наказателно преследване, преди да бъде снет имунитетът им. Имунитетът им може да бъде снет при наличие на достатъчно данни за извършено тежко умишлено престъпление. Съдиите от Конституционния съд се ползват със статута на председателя на Народното събрание. Мандатът на съдия в Конституционния съд се прекратява при изтичане на определения срок, при подаване на оставка пред Конституционния съд, при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление. Друго обстоятелство за прекратяване на мандата на съдия е неговата фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година. Също прекратяване на правомощията следва при несъвместимост с длъжности и дейности по чл.147, ал.5 от Конституцията, когато съдията заема друга държавна или обществена длъжност. Мандатът се прекратява при смърт. Решенията за прекратяване на мандата на съдия от Конституционния съд се обнародват в "Държавен вестник" в 15-дневен срок.

3.Правомощия на Конституционния съд

Според Конституцията, Конституционният съд дава задължителни тълкувания на Конституцията. Той се произнася по искане за установяване на противоконституционност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и на актовете на президента. Един акт може да бъде обявен за противоконституционен и при нарушаване на процедурата за приемането му, установена в Конституцията. Контролът над актовете се осъществява когато актовете вече са приети и обнародвани. Възможно е да има изключение и да се упражнява предварителен контрол. Актът, които се обявен за противоконституционен, не се прилага от деня на влизането на решението в сила, а последицата е неприлагане на акта за в бъдеще. Законът продължава да съществува, докато Народното събрание не го отмени. Обект на контрол за конституционност са разпоредбите на Правилника за организация и дейност на Народното събрание. Конституционния съд се произнася и по решенията, декларациите и обръщенията на Народното събрание и обръщенията и посланията на президента.

Конституционният съд решава спорове за компетентност между Народното събрание, президента и Министерския съвет, както и между органите на местно самоуправление и централните изпълнителни органи.

Друго негово правомощие е произнасянето му за съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право с международните договори, по които България е страна. Целта е да няма противоречия на норми от договорите с разпоредби на Конституцията. В резултат на този вид контрол Конституционния съд приема решения. Решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани. Те са окончателни и не подлежат на обжалване по съдебен или административен ред.

Конституционния съд също се произнася и по спорове за конституционността на политическите партии и сдружения. Може да се произнася по спорове за законността на избора на президент и вицепрезидент, както и за законността на избора на народен представител. В тези случаи Конституционния съд се произнася дали са спазени условията и процедурите на избирателните закони. Исканията за решаване на спорове относно законността на избора се правят в 15-дневен срок от решението на Централната изборна комисия. Съдът със своето решение констатира дали са извършени посочените в иска нарушения. Конституционния съд уведомява Централната изборна комисия за решението, а тя от своя страна е компетентна да обяви избора за недействителен. Ако това се случи Централната изборна комисия определя следващият кандидат в листата за избран.
Може да се произнася и по обвинения, повдигнати от Народното събрание срещу президента и вицепрезидента.
В Конституцията е посочено, че със закон могат да се дават или отнемат правомощия на Конституционния съд.
В Закона на Конституционна съд да посочени и допълнителни правомощия, различни от тези заложени в Конституцията, но те не са по-малко значими и важни за правилното функциониране на този орган.
Едно от тези правомощия е възможността да установи обстоятелствата, при които пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват предсрочно, които са посочени в чл.97, ал. 1 от Конституцията на Република България, като се засягат 1 и 2 точка - пълномощията на президента и вицепрезидента да се прекратяват предсрочно при подаване на оставка пред Конституционния съд и при трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване и ал.2, където се казва, че в случаите на вече посочените обстоятелства, Конституционния съд прекратява пълномощията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правомощия на Конституционния съд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.