Правомерно поведение и правонарушение


Категория на документа: Право


 Тема XIII. ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВОНАРУШЕНИЕ

XIII. 62: Понятие и видове правомерно поведение:

В живота поведението на хората се определя като правомерно, когато отговаря на изискванията на правните норми и неправомерно, когато е в противоречие с правните норми. Като правило поведението на мнозинството е правомерно - изпълняват се от мнозинството, като осъзната необходимост. Правомерното поведение е фундамента (основата), на правовия ред в обществото, благодарение на правомерно поведение обществото функционира нормално, държавата може да осигурява законните интереси на своите граждани, както и уважението на техните права и свободи. В поведението на човека винаги има две страни - външна (изразява се в действие или бездействие - съзерцания) и вътрешна (свързана с мотиви и подбуди на едно или друго поведение). Външната страна има общо свойство съответствие на правните норми и тяхното съблюдаване. Що се отнася до вътрешната страна - мотивите и подбудите могат да бъдат най-различни - осъзната необходимост, морални съображения, привичките, въздействието на общественото мнение, юридически последствия от тези мотиви няма, но от гледна точка на общественият морал, съвсем не е безразлично какво са подбудите, които ръководят човека, когато спазва или не някои норми.
Класификация на правомерното поведение:

* Маргинално поведение - (лат. Маргинали - на граница). Гранично поведение, характерно за хора, чието съзнание не съответства на правните предписания и затова тяхното поведение не е устойчиво, не се превръща в противоправно, само под въздействието от страх от наказания, за него е свойствено боязън да не бъдат осъждани от техният референтен кръг (най-близкото им обкръжени), за техните постъпки, както и от обществото. Много често маргиналите имат правомерно поведение, защото са прагматици и разбират нуждата от него. Но контингента от тези хора трябва да бъдат под постоянно наблюдение.

* Конформистко поведение - това представлява спазвания от индивида на правните норми, не защото е убеден в справедливостта и необходимостта, а по силата на обкръжението си - не иска да бъде различен. Тези хора са приспособенци - приспособенческо е поведението към политиката, към правните предписания и т.н.

* Традиционно поведение - стандартно поведение, привично. Характеризира се с това, че човек спазва закона без да се замисля, т.е. по силите на привичките. Този род е полезен за обществото, но лежащият в него консерватизъм има и нежелателни последствия, защото може да доведе до неразбиране на необходимостта от обновяване в това число и на право.

* Активно правомерно поведение - Висш тип поведение. Характерно за граждани с високо развито правно съзнание. Дълбоко убедени са от необходимостта за спазване на закона. Изразява се с активно противодействие при нарушаване на права на граждани. Борят се за укрепване правовият ред. Участва в дейността на легални политически и обществени организации. Проявяват инициатива за усъвършенстване на законодателството. Създават комитети, обществени инициативи, изнасят негативни факти чрез средствата за масова комуникации. Социално правната активност е решаващ фактор за формирането на правова държава, в която върховенство има закона, но правовия легитимен закон - т.е. приетият по легален начин и признат от обществото.

XIII. 63: Понятие и състав на правонарушение.
1. Понятие и признаци за правонарушението.

Няма общество, в което да няма отклонения от общоприетите социални норми, в това число и правните. Когато има отклонения от правните норми, но когато има отклонения от правните норми тези отклонения се наричат правонарушения. И докато отклоненията от естествените социални регулатори (моралните и обичайни) се санкционират от общественото мнение, то при отклонения от правните норми е съвсем друго.

Има голямо разнообразие от правонарушения. Независимо от тяхното многообразие, правонарушенията имат няколко общи признака:

* Преди всичко всяко правонарушение е противоправно поведение, то нарушава изискванията на правните норми положенията на правоприлагащите актове, договорните и извън договорните задължения. Формите на противоправно поведение са различни, те могат да бъдат както пряко нарушаване на правните забрани, и неизпълнение на юридическите им задължения, от правните субекти, така и злоупотреба със субективни права в ущърб на други лица, а също така могат да бъдат и превишаване на компетенциите на държавни органи и длъжностни лица.

* С противоправността е свързан и друг съществен признак на правонарушението това е обществената вреда. Правонарушителите и правонарушенията нанасят вреда на обществените интереси, посягат на ценностите на обществото, нарушават условията на неговото нормално съществуване и като последствие пораждат социално напрежение. Разбира се вредите имат различна степен - степента на вредност например на престъпленията е една, те са толкова вредни, че представляват опасност за обществото и се класифицират като обществено опасни. Има правонарушения, които нямат такава сила. Правонарушението обаче винаги е деяние, поведенчески акт, забранено от закона действие или бездействие. Мислите, чувствата, убежденията, намеренията на хората дори и най-порочните, докато не се въплътят в някакво деяние, не са правонарушение. За правонарушение се признава деянието не на всяко, а само на деликтоспособно лице. Деликтоспособността това е призната от закона способност на лицата да осъзнават правомерността или неправомерността на своите деяние и по-важното да носят юридическа отговорност за тях. Знаем, че поведението на човека се обуславя от неговото съзнание, не може да се признае за правнорушение постъпка, която е извършена при недееспособност или невменяемост - малолетните и психически болните лица са недееспособни и за тях не могат да се приписват правонарушения. Деликтоспособността на юридически лица обхваща понятието за тяхната правосубектност, която произтича от регистрацията им.

* Виновността на деянието. В случаите когато деликтоспособните лица избират противоправен вариант на поведени на лице е вина на правонарушителят. В случаите когато тези лица са субекти на правото, но не са деликтоспособни, вина от тях не може да се търси.

* Правоотношението е деяние, за което се предвижда юридическа отговорност. -Държавата установява мерките на въздействие на нарушителите, във вид за неблагоприятни за тях последствия - санкции.

Тези 4-ри признака на правонарушението дават възможност да се даде едно общо понятие за правонарушението:
То е противоправно обществено вредно (обществено опасно), виновно деяние, на деликтоспособно лице, за извършването на което се предвижда юридическа отговорност.
2. Състав на правонарушението:

Състава се разглежда като комплекс от взаимосвързани юридически значими компоненти - юридически факти от субективен и обективен характер, които са необходими за класификацията на дадено деяние, като състав правонарушение. Състава на Правонарушението е юридическа конструкция, тя различава правнонарушението и другите отклонения от установения правен ред. В литературата има много мнение за неговият състав, но повечето смятат, че той има 4-ри звена - обект,обективна страна, субект и субективна страна на правонарушението. Само комплекса от тези 4-ри елемента в конкретно деяние дава основание то да се оценява като правонарушение, ако отсъства дори само един от тези елемента, деянието не може да се характеризира като правонарушение и да се търси юридическа отговорност.

* Обект на правонарушението - това към което е насочено противоправното деяние. Много автори предлагат да се разграничат общи, родови и непосредствени обекти на правнонарушението:
o Общ обект могат да бъдат обществени отношения, защитаващи правото като цяло и съществуващият в обществото правов ред
o Родов обект - група еднородни обществени отношения, отдаващи се на правнонарушение - пример: трудови правонарушения, семейни пранурашения, отношения на собственост, отношение в сферата на управлението, на правосъдието и т.н.
o Непосредствен конкретен обект - могат да бъдат права и свободи на личността, деяния свързани с живота и здравето на хората, свързани с имущество, с трудова учебна финансова и т.н. дисциплина.

Всяко правоотношение засяга както общия, така и родовият и непосредственият обект. Те са взаимно свързани. Винаги рефлектират в това, че е нарушен общественият порядък.

* Обективна страна на правонарушението - Това е характеристика на външното проявление на правонарушението и на неговите последствия. Обективната страна включва: противоправно деяние, вредоносният резултат, а също така и причинната връзка между деянието и резултата. Също така тук се отнасят конкретните особености на правонарушението - начина, времето, обстановката при която е установено и други така наречени факултативни признаци, които имат едно по-голямо или по-малко значение за юридическата класификация на противоправното деяние. Вредите причинени от това деяние се изразяват в цялата съвкупност на техните отрицателни последствия. Освен вреда на обществото, има вреда на определени личности или колективи (организации) по интересно е, че вредата може да бъде материална, но може да има и морален характер. Може да е измерима/неизмерима. Може да е повече или по-малко значим. Може да бъде поета от отделни граждани, колективи или обществото на цяло. Характеристиката на вредата зависи от нарушените интереси, права и обекта на самото правнонарушение, законодателството признава за правонарушения цял ред деяние, извършването на които е противоправно само по себе си, дори когато не са довели до неблагоприятни последици. Например: не спазване на правилата за противопожарна безопасност, карането на автомобил в нетрезво наказание, в НК се признава дори приготовление за тежко и особено тежко престъпление - това са така наречените формални състави за правонарушения, в които законодателят отчита тяхната потенциална вреда. За реалният/материалният състав на правонарушението е характерно наличието на конкретни вредни последици, в тези случаи възниква необходимостта да се установи причинната връзка между тях. Причинната връзка, това е контакта между протоправното деяние, причината и вредните резултати породени от това деяние. Установяването на причинната връзка е важно за правилната квалификацията на деянието и за определяне на юридическата отговорност особено в сферата на НП.

* Субект на правонарушението - Субекта на правонарушението това е това лице, което е извършило противоправното деяние и е длъжен да носи юридическа отговорност. Субекти на правонарушението могат да бъдат физически лица, граждани, чужденци, както и лица без гражданство, могат да бъдат юридически лица (търговски и нетърговски организации), държавни органи, държавни и общински образувания, държавата като цяло. В сферата на НК субекти на правонарушения могат да бъдат само физически лица. Понятието субект на правонарушение включва освен деликтоспособност и други характеристики имащи значение за правилната квалификация на правонарушението и за признаването, че то е извършено при обстоятелства, смекчаващи или утежняващи отговорността. Отчита се също така от кого е извършено правонарушение, дали не е от специален субект длъжностни лица (военнослужещи, работещи в транспорта, медицински работници и др.), от непълнолетни, от бременни жени, от рецидивисти и т.н.

* Субективната страна на правонарушението. Това е съзнателно, волево отношение на правонарушителят към извършеното неправомерно деяние и неговият резултат. Основен елемент на субективната страна е вината. Отрицателно отношение на правонарушителят към защитаваните и охранявани от закона интереси, лични ценности и блага. Известни са две основни форми на вина - Умисъл и невнимание/небрежност:
o Умисълът се дефинира като пряк и косвен.
* Пряк умисъл е когато лицето съзнавайки обществено опасният характер на своето деяние, предвижда неговите негативни последствия за другите и желае тяхното сбъдване/настъпване (пример: грабеж, подкуп, преднамерен банкрут и др.).
* Косвеният умисъл е, че нарушителят нежелае последствията, но съзнателно ги допуска или се отнася безразлично (пример: лови риба в забраненият закон)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правомерно поведение и правонарушение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.