Право на собственост - Конституцията от 1971-1991


Категория на документа: Право


 Югозападен Университет "Неофит Рилски"

Правно-исторически Факултет

Град Благоевград

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИз

на тема :

Право на собственост - Конституцията 1971-1991

Изготвил: Александър Гуцаров Проверил: Гл.ас. М.Горова
Фак.номер:12100221004
Специалност: Публична администрация
Курс: Първи

2013

ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ - СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ - КОНСТИТУЦИЯТА 1971 ГОДИНА - 1991 ГОДИНА

Правото на собственост е субективно право защитавано от древни времена до днес. От римското право до наши дни, в писани и неписани норми човечеството регламентира правото на собственост, като в зависимост от историческото време, ера и народомислие от една страна, а от друга страна развитието на научно-техническия прогрес, интернет обществото, новите технологии - правото на собственост намира своя различен израз и проявление, както в обективната действителност, виртуалната действителност или в нормативните актове, регламентиращи неговата форма и защита.

Съгласно чл.17 от Конституцията на Република България /Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991г. / - чл. 17 ал.1 Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.
(2) Собствеността е частна и публична.
(3) Частната собственост е неприкосновена.
(4) Режимът на обектите на държавната и общинската собственост се определя със закон.
(5) Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение.

В нормативната база на страната ни няма легално определение и най-вероятно и не е нужно за най-често коментираното лично право - правото на собственост. Може да се каже, че правото на собственост е необходимата основа на всяко общество. Собствеността е мярка за свободата. Гражданско общество е общество на свободни собственици. Във всяко организирано общество в една държава ,собствеността е правно уредена и гарантирана.
Гарантирането на правото на собственост, както и свободата на правото на собственост в държавата ни подлежи на развитие и се характеризира със своята еволюция.
Настоящия доклад е скромен опит да се направи анализ на обема и защитата на правото на собственост съгласно обема предвиден в Конституцията от 18.05.1971 година и Конституцията от 1991 година. Само за 20 години е очевиден и на пръв поглед обема от различия, които ще бъдат изследвани по-долу.

Съгласно Конституцията от 18.05.1971 година:
Член 16
(Изм. - ДВ, бр. 29 от 1990 г.)

(1) Подземните богатства, естествените източници на енергия, ядрената енергия, железопътният транспорт, пощите, телеграфите, телефоните, радиото, телевизията, както и горите, водите и пътищата с национално значение са само държавна собственост.
(2) Общинска собственост са намиращите се на землището на общината гори, естествени пасища, кариерни находища, водоизточници и пътища извън посочените в предходната алинея, както и други обекти, определени със закон.
Член 17
(1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 1990 г.) Държавата осъществява правото си на собственост, като образува стопански и други организации и участва в смесени предприятия, на които предоставя имоти за стопанисване и управление, както и чрез дейността на тези организации при осъществяването на предоставените им или придобити права.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 1990 г.) Държавата може да предоставя на кооперативни и обществени организации на други юридически лица и на граждани право на ползване върху определени държавни имоти.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 1990 г.) Ползването на горите, пасищата, водите и кариерните находища от кооперативни организации, други юридически лица и от граждани се урежда със закон.
Член 18
Държавните стопански организации осъществяват дейността си съобразно с принципите на стопанската сметка.
Член 19
(1) Кооперативната собственост принадлежи на колективи трудещи се, обединени доброволно за задружно извършване на стопанска дейност, на кооперативни съюзи и на междукооперативни организации.
(2) Правото на кооперативна собственост се упражнява в интерес на обществото и на кооператорите.
Член 20
(1) Собствеността на обществените организации служи за постигане на техните цели, включително й за осъществяване на предоставените им дейности от държавни органи, както и за задоволяване на обществените интереси.
(2) Обществените организации могат да извършват стопанска дейност в съответствие с техните цели в разрешените от закона случаи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Право на собственост - Конституцията от 1971-1991 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.