Право на пристрояване и надстрояване - правна същност и характеристика


Категория на документа: Право


Това право е различно от правото на строеж под повърхността на земята, тъй като последното се извършва върху земя, върху която няма извършено строителство. Правото на подстрояване изисква наличието на вече изградена сграда12 . Подобно на другите видове суперфиция, то също променя обема и пространствените граници на съществуващата постройка и по своята същност е ограничено вещно право върху чужда вещ, което се учредява от собственика на един поземлен имот в полза на трето лице, по силата на което то има право да осъществи строеж на самостоятелен обект под нивото на прилежащия терен, да придобие правото на собственост върху този новопостроен обект и правото да го държи в чуждия земен поземлен имот. Подстрояването има временно действие и неговото предназначение е да обоснове правно извършването на строеж в чужда земя, да даде необходимите правомощия на строителя и да бъде трансформирано след неговото осъществяване. След като това се случи, то се разбива на три права:
- право на собственост върху новия обект;
- право да се държи този нов обект в чужда земя;
- правото на ползване на чуждата земя, за да може да се използва пълноценно новия обект;
Както и при другите подвидове на суперфицията и тук това право може да се учреди единствено от собственика на поземления имот, а когато има съсобственост, то трябва да се учреди от всички съсобственици. Носителят на това право трябва да го има изцяло, за да може да го осъществи. Втори важен момент е, че може да се учреди само за неосъществен обект. Друго специфично качество е това, че може да се строи надолу в дълбочина, но да не се излиза от границите на поземления имот на собственика. С такова строителство се получават единствено самостоятелни обекти под нивото на терена, които нямат нищо общо с основната сграда, която ще бъде построена в имота. Обемът на това ВП следва да се уточни между страните съвсем точно, защото тук градоустройствения план не регулира отношенията им.
Самото учредяване става по предвидените от закона способи: правна сделка - безвъзмездна или възмездна; завещание; доброволна делба; придобивна давност.
При договорното учредяване трябва да се спазва законовата форма - нотариален акт за ФЛ и ЮЛ; писмен договор, когато собственик на терена е държавата; нотариално заверено заявление до общината - при роднини.
За погасяването му пак няма нищо различно от другите видове суперфиция. Прекратява се с: правна сделка; погасяване по давност; ако е срочно, след изтичане на срока; при продажба трябва да се спази чл.33 ЗС. Погиването и тук е спорен въпрос.

Има един последен подвид на правото на строеж и това е Застрояването под и над открити пространства. Застрояването под и над улици и други открити пространства е записано в чл.188, ал.1 ЗУТ. Законът категорично посочва, че строежите над улици и други открити пространства могат да се свързват със срещуположни нежилищни сгради. Колкото до строежите под улици и други открити пространства, те се свързват с един или с повече от граничещите с улицата квартали чрез подходи. Тези два вида строежи обслужват ползването на други поземлени имоти.

3.Заключение

В разработката бяха разгледани подвидовете на суперфицията, тяхната правна същност и характеристика. Бяха разгледани също така и последиците, които произлизат от тези ВП - облигационноправни и вещноправни. За някои от основните постановки в теорията не цари единомислие и затова тези различни мнения бяха представени и аргументирани, като се даде предпочитание на едно от тях.

Широкото приложно поле на правото на строеж и нуждата, идваща от все по-голямото развитие на строителството, налагат то да се регламентира по-детайлно. Законодателят трябва за вбъдеще да обърне по-голямо внимание на всяка от разновидностите на суперфицията и да се уреди нормативно по-добре всяка една ( възникването, съществуването и прекратяването й). Също така трябва да се реши и дали наистина всички тези ограничени вещни права (правото на пристрояване, надстрояване, дострояване, подстрояване и т.н) са подвидове на правото на строеж или са съвсем отделни права.
При едно бъдещо преразглеждане на въпросите на пристрояването и надстрояването би трябвало да се реши една от основните постановки - погиването на новопостроения обект, защото това ще бъде от голяма практическа полза.

Библиография:

1.Боянов, Г., Вещно право - 2009г.
2.Велинов, Ив., Придобиване на ПНП чрез правни сделки, сп.Собственост и право бр.2/1995г.
3.Венедиков, П., Ново вещно право - 1999г.
4.Джеров, Ал., Вещно право - 2001г., 2003г.
5.Добрев, К., Право на надстрояване се дава с договор в нотариална форма, сп.Собственост и право бр.3/2010г.
6.Ставру, Ст., Въпроси на българското вещно право - 2008г.
7.Таджер, В., Съвременно право на строеж - 1962г.
8.Правно-информационна система Сиела 5.0

Нормативни актове: ЗС, ЗДС, ЗЗД, ЗУТ

1Венедиков,П.,Ново вещно право,С.,1999г.,стр.131; Таджер,В.,Съвременно право на строеж,С.,1962г., стр.192-194; Ставру,Ст., Въпроси на българското вещно право,С.,2008г,стр.322-323; Боянов,Г., Вещно право,С.,2009г.,стр.255-256

2 Велинов,Ив.,Придобиване на ПНП чрез правни сделки,сп.Собственост и право бр.2/1995г.,стр.12 Джеров,Ал.,Вещно право,2003г.,стр.166/ в редакцията от 2001г.,стр.172 приема, че ПП е разновидност на суперфицията/;Петров,Вл. и Марков,М.,Вещно право,С.,2009г.,стр.138
3 Постановление № 7 от 28.11.1973г., Пленум на ВС, Сборник постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по граждански дела 1953-1991, стр. 369

4 Джеров,Ал.,Вещно право,2001г., стр 176
5 Боянов,Г., Вещно право,С.,2009г.,стр.255
6 Джеров,Ал.,Вещно право,2001г., стр.168
7 Решение №2214/19.9.1972г., I г.о., ВС.
8 Добрев,К.,Правото за надстояване се дава с договор в нотариална форма,сп.Собственост и право бр.3/2010г.,стр.18-19
9 Решение №208/30.03.1995г., I г.о.,ВС-според него обемът на отстъпеното вещно право на строеж (надстрояване, пристрояване) се установява в (договор) или чрез (придобивна давност) акта, с който то е учредено.В противен случай, то обхваща всички обекти, които са изградени в съответствие със съществуващия за имота подробен устройствен план.
10 Петров,В.,Марков,М., Вещно право ,С.,2009г.,стр.141 смятат, че съответната част от правото на строеж се придобива поначало, а не след упражняване на ППН; Боянов, Г., Вещно право, С.,2009г.,стр251 е на противоположното мнение.
11Ставру,Ст.,Въпроси на българското вещно право,С.,2008г.,стр.323 Не се има предвид дострояването като техническа, строителна дейност, определена в Решение №12/06.01.1970г., III г.о., ВС, като извършване на основни строителни работи, без които обектът не би могъл да се счита за завършен в основната му част с оглед на неговото предназначение и не би могъл да се ползва за това предназначение
12 Джеров,Ал., Вещно право, С., 2001г.,стр.177
??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Право на пристрояване и надстрояване - правна същност и характеристика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.