Право на пристрояване и надстрояване - правна същност и характеристика


Категория на документа: Право
Университет за национално и световно стопанство

Юридически факултет

Курсова работа на тема: Право на пристрояване и надстрояване - правна същност и характеристика

Изготвил:

София, 2010г.

Съдържание:

1.Въведение ...........................................................................................3

2.Основна част ........................................................................................4

2.1 Право на пристрояване ........................................................................ 4
2.1.1 Същност, обект и носители .................................................................4
2.1.2 Съдържание .................................................................................... 5
2.1.3 Изисквания за учредяване ................................................................... 5
2.1.4 Учредяване .................................................................................... 5
2.1.5 Обем .............................................................................................6
2.1.6 Прекратяване .................................................................................. 6

2.2 Право на надстрояване ........................................................................ 7
2.2.1 Същност ........................................................................................ 7
2.2.2 Съдържание .................................................................................... 8
2.2.3 Изисквания за учредяване .................................................................. 9
2.2.4 Учредяване на правото на надстрояване................................................. 9
2.2.5 Обем ............................................................................................ 10
2.2.6 Прекратяване ................................................................................. 10

2.3 Вещноправни и облигационноправни последици при упражняване на ППН .... 10
2.3.1 Вещноправни последици ...................................................................10
2.3.2 Облигационноправни последици ..........................................................11

2.4 Право на дострояване и разграничаването му от правото на пристрояване........11

2.5 Право на строеж под повърхността на земята и право на подстрояване............12
2.5.1 Строежи под повърхността на земята ...................................................12
2.5.2 Право на подстрояване .....................................................................13

3. Заключение .......................................................................................16

Библиография .......................................................................................17
1.Въведение

В настоящата курсова работа ще бъдат разгледани въпросите свързани с подвидовете на правото на строеж. Най-детайлно ще бъдат разгледани правото на пристрояване и правото на надстрояване. Не толкова подробно ще бъдат разгледани и другите видове суперфиция - дострояване, подстрояване и т.н. Също така ще се обърне внимание на тяхната същност, съдържание и прекратяване. Ще бъдат разгледани въпросите свързани с вещноправните и облигационноправните последици произтичащи от различните видове суперфиция. Ще бъдат представени конкретни правни постановки и легални дефиници и разликата между тях ще бъде ясно очертана. Другаде, където не може да се даде едно ясно и конкретно мнение, ще бъдат представени всички гледни точки на различни автори по този въпрос и ще се обоснове даването на предпочитание на една от тях. Където е нужно различните видове право на строеж ще бъдат ясно разграничени като се посочат конкретните различия между тях или пък обратното, ще бъдат точно посочени приликите.
Целите и задачите на настоящия анализ са да се вникне по-дълбоко в материята на Вещното право и по-специално във видовете право на строеж. Така ще се добият едни по-систематични знания относно материала и ще бъдат представени различните тези на изследователите на вещноправните проблеми.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Право на пристрояване и надстрояване - правна същност и характеристика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.