Право на европейския съд


Категория на документа: Право


Право на Европейския съюз-лекции.

ТЕМА:Принцип на субсидиарност.
Компетенции:
1. Чл.4 от договора от Лисабон, но структурно той се състои от две части, т.е чл.4 от договора от Лисабон в частта му от ДЕС( Договор за Европейския съюз) и чл.4 от Договора от Лисабон в частта му ДФЕС ( Договор за функциониране на Европейския съюз). Този член гласи: всички компетенции, които не са предоставени на Европейския съюз с договорите, принадлежат на държавите членки.
Параграф втори на член 4 от ДЕС( Договор за Европейския съюз), съдържа задължението, а именно: ,,Съюзът зачита равенството на държавите членки при договорите, както и националната им идентичност присъща на техните политически и конституционни структури". Това представлява задължението на държавите членки за защита в Европейския съюз в съответствие с член 5 и изрично параграф 1 закрепва принципа на предоставената компетентност. В съответствие с член 5, параграф 2 ,,Съюзът действа единствено в границите на компетентност, която държавите членки са му предоставили с оглед постигането на поставените в договора цели".
Изключителни компетенции. Съгласно протокол номер 3 ,,Всичко, което не е предоставено на държавите членки се запазва за държавата членка на Европейския съюз".
Изключителни компетенции в области на Европейския съюз ( има се предвид учредителни договори, генерални ревизии).
Изключителни области с поделени компетенции ( държавите членки , Европейския съюз).
Изключенията на Европейския съюз са уредени в член 3 на Договора от Лисабон в частта му за Договора за функциониране на Европейския съюз. Съюзът разполага с изключителна компетентност със следните области:
А) митнически съюз;
Б) установяване на правила относно конкуренцията , необходими за функционирането на вътрешния пазар;
В) паричната политика( фиск) на държавите членки на еврозоната, чиято парична единица е еврото.
Г) опазването на морските биологични ресурси в рамките на общата политика по риболов.
Д) общата търговска политика.
Следващата група компетентности са поделените ( споделените) компетентности- областите в които й съюзът , и държавите членки могат да вземат решения. Тези области изрично са посочени в член 4, параграф 2 от Договора от Лисабон в частта му Договор за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Тук се отнасят;
На първо място вътрешния пазар;
На второ място Социалната политика;
На трето място икономическо-социално и териториално сближаване;
На четвърто място селското стопанство и риболов с изключение на опазването на морските биологични ресурси;
На пето място околната среда;
На шесто място защита на потребителите;
На седмо място транспорт;
На осмо място трансевропейски мрежи;
На девето място енергетиката;
На десето място пространството на свобода, сигурност и правосъдие;
На единадесето място проблеми в областта на здравеопазването.
Член 5, параграф 3 от Договора от Лисабон в частта му на Договор на Европейския съюз (ДЕС) гласи: по силата на принципа на субсидиарност в области, които не попадат в изключителната компетентност на Европейския съд, т.е области на поделена компетентност ( cohesion), Европейския съюз действа само и доколкото първият критерии, целите на предлаганото действие, не могат да бъдат постигнати достатъчно добре от държавите членки, както на централно, така й на регионално и на местно равнище.
Критерии номер 2 на принципа:
А) поради обхвата или принципите на предлаганото действие, целите могат да бъдат постигнати на съюзно равнище( равнището на съюза). Същността на принципа е решенията да се вземат на най-ниското възможно ниво, т.е най-близко до хората.
Това което трябва да се отбележи е, че Европейския съюз попада под влиянието на Немската доктрина.

Европейска комисияПРОЕКТ Националните парламенти на държавите членки

↙ ↘

Съвет на ЕС Европейски парламент

↘↙

Акт
Договора от Лисабон предвижда в първоначалния вариант този проект да бъде разпращан до държавите членки. 1/3 от държавите членки могат да върнат проекта на Европейската Комисия. Националните парламенти разполагат с време от осем седмици да формулират своята позиция пред парламента. В случай, че ратификацията е отрицателна проекта ще бъде приет, но Националните парламенти ще придобият правото да атакуват акта пред съда на Европейския съюз. За първи път се предвижда участие в Националните парламенти. Това право е дадено на Комитета на регионите.

Тема№9: Договорът от Амстердам (ДА)

Договора от Амстердам (ДА) е не толкова променящ. Той е един консолидиращ договор. Подписан е на 2.10.1997г. и влиза в сила от 1.05.1999г. Състои се от 312 члена общо; 13 протокола и 58 декларации. С Договора от Амстердам, Амстердам трябваше да реши една много важна задача, която обаче не успя да реши, а именно институционалната реформа. Едно от основните изменения, извършено от Договора от Амстердам касаеше третия стълб за вътрешните работи и сътрудничеството в областта на правосъдието. Една сериозна част от областта включена в третия стълб преминават в първия стълб към интеграционния съд и това е всичко свързано със свободното движение на хората, с визовата емиграционна политика, правото на убежище преминават към първия стълб. Този трети стълб получава ново название Полицейско и правосъдно сътрудничество. Само тези материи са подчинени на правителствения стълб. Наблюдава се промяна по отношение на втория стълб. Важно е да се отбележи, че институциите са общи позиции и съвместни действия, но в рамките на третия стълб институциите са общи стратегии.
Друга промяна по отношение на третия стълб е свързана с това, че се въвежда поста върховен представител на Европейския Съюз по въпросите на външната политика и сигурност. Този пост до 2009г. беше оглавяван от Хавиер Солана.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Право на европейския съд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.