Право на ЕС


Категория на документа: Право


1. преамбюл и уводни разпоредби - посочват се целите, принципи, средства и методи за постигане; тези норми нямат пряк ефект;

2. норми относно институционалната структура - създаване, функции и правомощия;

3. материални норми на икономическата и политическата интеграция;

4. заключителни клаузи - влизане в сила, срок, подписи.

Тези договори имат функцията на Конституция на ЕО до влизане в сила на Конституцията на ЕС.

Втори етап:

Вторият етап на развитие на правото на ЕС е свързан с приемане на допълнителни норми, уреждащи по-висока интеграция в рамките на ЕО - от Общ пазар към Единен вътрешен пазар. През 1986 г. държавите членки сключват Единния европейски акт (ЕЕА).

Единният европейски акт от 1986 г. (ратифициран през 1987 г.) той допълва Римските договори и разширява компетенциите на Общността. Въведено е вземането на решения с квалифицирано мнозинство. В ЕЕА - на договорна основа е поставено Европейското политическо сътрудничество, прилагано от 1970 г. Нововъведения на ЕЕА:

- нови цели на ЕО;

- ново структуриране на институционния механизъм - по вземане на решение и създаване на Първоинстанционен съд;

- икономически и валутен съюз;

Процесът на интеграция се задълбочава с договорите от Маастрихт (1992 г.), Амстердам (1999 г.) и Ница (2001 г.).

Трети етап:

Този етап е свързан с поставяне началото на политическо сътрудничество в областта на външните отношения и сигурността, вътрешните работи и правосъдието.

1. Договор от Маастрихт от 1992 г.

Чрез този договор се създава Европейският съюз. Подготвен е на две междуправителствени конференции по политическия съюз и по икономическия и валутен съюз тогава на 12-те държави-членки на Европейската общност. Влиза в сила на 01.11.1993 г. Целта на договора е политическо и икономическо интегриране между държавите-членки. ЕС се гради върху три стълба:
1. икономическа интеграция;
2. обща външна политика на сигурност;

3. сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Голямата отговорност в Договора от Маастрихт е сключването на икономическия и валутен съюз и въвеждането на обща европейска валутна единица.

Структура на договора - 7 раздела:

1. Общи разпоредби;

2. Промени в учредителните договори на ЕО;

3. Определения по общата външна политика и политиката на сигурност;

4. Заключителни разпоредби.

Съгласно този договор - най-късно през 1999 г. ЕС трябва да въведе обща европейска валута. В нея ще участват онези държави, които отговарят на икономическите предпоставки в договора. За постигането на това е проведено съгласуване в икономическите политики. Стабилността на новата валута се контролира от Европейската централна банка (ЕЦБ) - независима емисионна банка.

Европейското политическо сътрудничество за осъществяване на външно координиране е заменено от Обща външна политика и политика на сигурност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Право на ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.