Право на ЕС


Категория на документа: Право


Всички разходи в рамките на междуправителствените стълбове се поемат или от бюджета на Европейската общност, или от държавите-членки. ЕС няма призната от договора собствена юридическа личност. Той е легитимна организация, но на наднационално равнище. Основен принцип е че страните са равнопоставени в ЕС, но не на принципа на равното избирателно право на електората за общи избори за Европейски парламент (ЕП). Независимо че представителите на гражданите в ЕП се избират пряко, гражданите имат в малка степен преки взаимоотношения с ЕС и институциите му. Гражданството в ЕС произтича от членството на държавите в ЕС, но независимо от това, гражданите на ЕС имат повече права и задължения в отношенията със своята национална държава, отколкото със Съюза.

След интегрирането на визовата и имиграционната политики, правото на убежище и съдебното сътрудничество в общностния стълб може да се каже че общностният процес взема превес. Създаването на ЕС не е край на един процес, а само нов етап в процеса на интегриране и изграждане на по-тесен съюз между народите на Европа.

Първоначално целите на трите Европейски общности са само икономически. Основаната цел е създаване на общ пазар. При управлението на икономическата взаимосвързаност се отркрояват три аспекта - конкуренция, сътрудничество и солидарност. С осигуряването на приоритет на правото се избягва хегемонията на една или няколко държави. Политическата мисия на ЕС е "да организира отношенията между държавите-членки и между техните народи" по солидарен и хармоничен начин.

Първостепенна цел на ЕС е да насърчава мира, ценностите и благоденствието на своите народи. Икономически и политически цели пред ЕС:

- балансиран и устойчив икономически и социален прогрес, висока степен на заетост, създаване на пространство без вътрешни граници; силна и конкурентна пазарна икономика;

- идентичност на международната сцена; обща политика в областта на външната политика и сигурността;

- закрила правата и и интересите на гражданите на държавите членки чрез въвеждане на гражданство на Съюза;

- ЕС - пространство на свобода и сигурност, свободно движение на лицата, контрол на външните граници, превенция и борба с престъпността;

- да се развиват постиженията на правото на ЕС.

Основополагащи принципи и ценности на ЕС - формулирани са в първичното право, практиката на Съда на ЕО и в политическите декларации на Европейския съвет.

1. свобода, демокрация, зачитане на основни права и свободи (чл. 6, ал.1 на Договора за Европейския съюз - ДЕС);

2. социална справедливост - не е изрично прокламиран, но е включен в редица текстове и е защитаван в постоянната практика на Съда (Съюзът се бори срещу социалното изключване и дискриминацията и т. н.);

3. богатство на културно и езиково разнообразие (чл. 3 от ДЕС, чл. 151, чл. 167 от Договора за функционирането на ЕС - ДФЕС);

4. чл. 2 ДЕС изброява ценностите - човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, правова държава и т. н.

Етапи на разширяване и развитие на ЕС:

Първи етап:

1. Парижки договор от 18.04.1951 г.

През м. април 1951 г. шест държави (т. нар. нар. "малка Европа" - Франция, ФРГ, Италия, Белгия, Нидерландия и Люксембург) подписват договор, с който се учредява първата Европейска общност - на въглищата и стоманата с цел да се координират политиките на държавите в тази област. Президент е бил Жан Моне. Това е първата стъпка към създаването на съюз, равнопоставен на световните суперсили. В същото време този съюз служи и за модел за изграждане на подобни икономически структури, които да прераснат и в политически съюз. Европейските ценности включени в преамбюла са отново - световен мир, действителна солидарност, общност и т. н.

Шестте държави, реализирайки, плана "Шуман" въплъщават най-прогресивните идеи и допринасят за съществуването на нова правно-политическа система. Впоследствие към ЕОВС се присъединяват още 19 държави и сега са 25. Парижкият договор е изтекъл (след 50 год. срок на действие ) през м. август 2002 г. Той не е продължен, а функциите на ЕОВС са прехвърлени на ЕИО и ЕВРАТОМ.
2. Римски договор от 1957 г. (в сила от 18.04.1958 г.)

След учредяването на ЕОВС, усилията на западноевропейските държави се насочват към създаването на общности в областта на политическото сътрудничество и отбраната. В съответствие с плана "Плевен", през м. май 1952 г. в Париж се подписва договор за ЕО на отбраната, като целта е да се създаде армия, под единно командване в рамките на НАТО. Договорът не влиза в сила. Франция, макар инициатор на плана, през 1954 г. не го ратифицира с решение от френското Народно събрание. Жан Моне стига до извода, че европейското единство следва първо да се осъществи икономически, а не във военно или политическо отношение.

През м май 1956 г. се приема т. нар. "Доклад Спаак" - който служи за основа на подписаните в Рим през м. март и м. май 1957 г. две общности - ЕВРАТОМ и ЕИО (от същите 6 държави). Договорите предвиждат създаването на общ пазар и сближаване на стопанската политика на държавите членки (ЕИО), мощна ядрена промишленост и мирно използване на атомната енергия ( ЕВРАТОМ).

ЕИО е основана с подписан договор през м. май 1957 г. в Рим от шестте държави, който се явява център на европейското обединение. ЕИО се преименува на ЕО с Маастрихтския договор (07.02.1992 г.)

Договор за ЕО за атомна енергия - подписан през м. март 1957 г. в Рим, заедно с Договора за създаване на ЕИО. Целта на ЕВРАТОМ е изграждане на общ пазар в областта на енергетиката и повишаване на жизнения стандарт чрез използване на атомната енергия. Страни по договора са 25 държави.

Наред с Римските договори са сключени и Конвенция относно трите общности, Европейски съд и Европейски парламент. Целта е икономическа интеграция, която следва да се осъществи чрез централните институции. Затова следващият етап на развитие е свързан с органите на трите общности. През 1965 г. е подписан Договор за сливане на изпълнителните органи на трите общности, т. е. за създаване на единни Съвет и Комисия в Брюксел (в сила от 1967 г.). Сега страни по договора са 27държави.

Структура на договорите през този етап:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Право на ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.