Право на ЕС


Категория на документа: ПравоСлед края на Втората световна война под влиянието на политиката на т. нар. "студена война" Европа е разделена на Западна и Източна. Западноевропейските държави започват процеси на сближаване, като първоначално създават движения, поддържащи европейска интеграция.

През 1947 г. държавният секретар на САЩ Джорж Маршал предлага план за масирана икономическа помощ на Европа, от която се възползват държавите от Западна Европа. Те получават неподлежащи на връщане кредити, субсидии, помощи и др. Този план е известен като Плана "Маршал".

Декларацията от 9 май 1950 г. на френския министър на външните работи Робер Шуман се счита за отправна точка на европейската интеграция. Той огласява от името на Франция Плана "Шуман", вдъхновен от идеите на Жан Моне (френски комисар по планирането). Не е било възможно Европа да се създаде отведнъж, а постепенно. Предвижда сливането на икономически интереси, които ще допринесат за повишаването на жизнения стандарт и за създаването на икономическа общност. Създава се Европейската общност на въглищата и стоманата (ЕОВС) - от държавите-учредителки - държавите от Бенелюкс1, ФРГ, Франция и Италия. На 18.04.1951 г. в Париж се подписва Договорът за създаване на ЕОВС. От м. август 1952 г. Жан Моне става първия председател на Върховния орган на ЕОВС.

В периода на "студената война" (1946 - 1990 г.) - интеграцията в ЕО се развива в условията на противопоставяне между Изтока и Запада и противоречие между техните политически, икономически и социални системи.

През 1970 г. в рамките на ЕО се изгражда системата за политическо сътрудничество - координация между страните-членки на ЕО за постигане на единно поведение във външнополитическата област. В резултат от икономическата интеграция се преминава от общ към единен пазар между държавите-членки на ЕО (премахване на вътрешните граници, премахване на митата, право избор на място на пребиваване).

- Развитието на европейската интеграция след "студената война". Събитията от 1989 г. с разпадането на Източния блок, които определиха края на "студената война" наложиха нов подход в действия в рамките на ЕО. Новата политическа обстановка налага формирането на условия за приобщаване на бившите социалистически държави. През 1990 - 1991 г. - се разработва окончателният и пълен текст на Договора за ЕС, който се подписва от държавите-членки в Маастрихт (Холандия) на 07.02.1992 г. Наред с икономическата интеграция (първи стълб) се решават въпроси за обща външна политика и сигурност (втори стълб) и сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи (трети стълб). Тези стълбове са доразвити в Амстердамския договор от 1997 г. и в Договора от Ница от 2001 г.

Създаване на Европейските общности:

ЕО на въглищата и стоманата (ЕОВС) - 1951 г., Париж. В основата на създаването й е Декларацията от 09.05.1950 г. - Робер Шуман. Договорът е подписан 1951 г. в Париж от Франция, ФРГ, Италия и държавите от Бенелюкс (Белгия, Нидерландия, Люксембург), влиза в сила 23.08.1952 г. за срок от 50 г. Непреходните идеи на който се основава декларацията :

- Европа не може да се създаде изведнъж, а постепенно.

- Европейското обединение изисква противопоставяне между Германия и Франция да бъде преодоляно - в условията на "студената война" това е било трудно осъществимо. Жан Моне предлага прагматично да се обединят производството на стомана и въглища на двете страни, което среща подкрепата на европейската и евроатлантическата общност (НАТО се създава 1949 г.).

- Да се учреди нов Върховен орган, чиито решения да бъдат обвързващи за Германия и Франция и други присъединили се държави.

Раждането на ЕОВС е свързано с много надежди тази ЕО да служи за модел, по който впоследствие да бъдат изградени аналогични организационни структури в различни сфери на икономиката, както и да се стигне и до политическа интеграция.

През 1954 г. се проваля първият опит за политическа интеграция чрез създаване на Европейска общност за отбрана и Европейска политическа общност, което обръща вниманието към създаване на икономическа интеграция.

Свиква се междуправителствена конференция във Венеция и на 25.03.1957 г. в Рим се подписват от "шестте държави" договори за създаване на Европейска икономическа общност (ЕИО) и ЕВРАТОМ - Римски договори, които влизат в сила на 01.01.1958 г. и са безсрочни.

ЕИО е учредена е през 1957 г. с Договора за създаване на ЕИО и Договора за създаване на ЕО за атомна енергия (т. нар. Римски договори в сила от 1958 г.), сключени между Франция, Италия, ФРГ, Белгия, Холандия и Люксембург.

2 въпрос. Изграждане и развитие на Европейския съюз от Единния европейски акт и договорите от Маастрихт, Амстердам, Ница и Лисабон. Етапи на разширяването на Европейския съюз.

Терминът ЕС е използван многократно в практиката на европейската интеграция и преди създаването на политическото обединение. След първото разширяване на ЕО след срещата през 1972 г. в Париж държавните ръководители на деветте държави-членки формулират намерението си да трансформират съвкупността от отношенията си в ЕС, без да се дефинира съдържанието на понятието. Десет години по-късно през февруари 1984 г. Европейският парламент (ЕП) предлага на вече десетте държави-членки да ратифицират изготвения проект от министър-председателя на Белгия (от 1974 г.) Договор за ЕС, предвиждащ радикални изменения в структурата и компетентността на съществуващите институции и замяна на трите ЕО с ЕС. Този проект за Европейска конституция не се възприема.

През 1987 г. се подписва Единен европейски акт (ЕЕА), който предвижда създаването на ЕС, но се постановява че ЕО и европейското политическо сътрудничество между държавите имат за цел да допринесат за напредъка на ЕС. За първи път в Договора от Маастрихт (1991 г.) се дефинира понятието Европейски съюз - това бележи началото на съществена промяна в европейския интеграционен процес. Създаването на ЕС е отговорът на държавите-членки на променената политическа обстановка в Европа след падането на Берлинската стена и обединението на Германия.

Структура на ЕС - ЕС не замества Европейските общности. Те продължават съществуването си независимо от него, но върху неговата база. ЕО и ЕС са две обединени, но различни правни системи. "Съюзът се основава на Европейските общности, допълнени с политиките и формите на сътрудничество, предвидени в този договор." Преди договора от Лисабон ЕС се оприличава като храм с три стълба - вторият и третият наречени "междуправителствени":

1. общностен, допълнен с два междуправителствени;

2. в областта на външните отношения и сигурността;

3. в областта на вътрешните работи и правосъдието;

Трите стълба в съвкупност, представляват институционалната рамка, която осигурява единството и приемствеността на провежданите дейности за постигане на целите на съюза и развитие на aquis communautaire (аки комюнюър - в достижения на правото на ЕС). Въпреки това ЕС има две разнопосочни лица: едното - към интеграцията, а второто - към междуправителственото сътрудничество. Трите стълба на ЕС се управляват от свои собствени правила и се различават съществено по институционалните си характеристики и по естеството на правните норми, които създават. Правото в двата междуправителствени стълба разкрива характеристиките на традиционното международно право, а правото на Европейските общности е оригинално. ЕС е лишен от два елемента, важни при това:

1. няма финансова самостоятелност;

2. няма собствен бюджет.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Право на ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.