Право на ЕС, 2 част


Категория на документа: Право


Възникване и историческо развитие
Онези правила на поведение, които проследяват отношенията на ЕС с други държави. Правото на ЕС урежда отношенията между страните членки на ЕС други държави и международни членки; също между гражданите на тези държави и ЕС.
ЕС няма друг такъв аналог - имаме прехвърляне на суверенитет между държавите.
Всяка държава се самоопределя - определя сама органите и институциите си ( затова ЕС не е държава ).
ПЕС действа в областите на:
- търговското право ( чрез европейски дружества, европейско кооперативно дружество. Необходимо е поради наличието на вътрешен пазар. Правото на ЕС хармонизира търговското право, като осигурява публичност на регистрираните ----
- семейното право

- гражданското право
- конкуренцията - създаване на правила относно извършването на стопанска дейност

- данъчно облагане - когато доставката е в рамките на ЕС има единен механизъм на облагане

На 9 май 1950 г. френският външен министър Робърт Шуман провъзгласява идеята за създаване на организация, която да обвърже Франция и Германия по такъв начин, че да бъде преодоляно противоречието между двете страни, а освен това да се ускори тяхното следвоенно възстановяване.

През 1951г- договор за европейските общности за вълища и стомана. - 2002 г (Германия, Италия, Франция,Бенилюкс)
Сключване на Римски договор - 1957 г. - ЕИО и Европейската общност за атомна енергия. ДЕИО е в основата на ЕС, тази общност продължава да съществува.
1965 г. - подписан е договорът за сливане. Общ съвет и Обща комисия и за 3те ЕО.
1972 г. - 1вото разширяване. + Великобритания, Ирландия и Дания
1979 г. - първите избори за Европейски парламент - определят се пряко от жителите на държавите членки
1981 г. - държавите членки стават 10 + Гърция
1986 г. - подписан е единен европейски акт. Целта на този акт е окончателното оформяне на вътрешния пазар. Този акт внася промени свързани с ЕП и С; в приемането на актове от вътрешното право; предвижда създаване на актове в икономически и валутен съюз и сътрудничеството в областта на външната политика.
1986 г. + Испания и Португалия.
1992 г - ДЕС - в Маахстрихт. За първи път - ЕС. 3 стълба - общностите + сътрудничество + правосъдие ( вътрешен ред ). / от 2009 г. говорим само за ЕС /. С него се създава и граждансто, определят се правата на гражданите на ЕС
1995 г. + Австрия, Финландия, Швеция
1997 г. - договор от Амстердам - цели реформиране на институционалната рамка за да се извърши предстоящото разширяване на ЕС чрез приемане на държави от Централна и Източна европа.
2001 г. Договорът от Ница, който довежда до край промените заложени в Амстердамския договор
2004 г. + 10 държ - Кипър, Малта, Литва, Латвия, Естония, Полша, Унгария, Чехия, Словения и Словакия. Завършен е проекта на текст на Конституция за Европа.
2007 г. + България и Румъния. Лисабон - в сила от 2009г. Чрез него се разширяват правата на хората от ЕС. Лисабонския договор променя ДЕИО

Договора от Лисабон:
премахва стълбовата структура въведена с ДЕС
след договора от Лисабон, ЕС става ЮЛ
с него се предвиждат промени в институциите и в маханизмите за приемане на решения, т. напр. предвижда се, депутатите в ЕП не < 750 души + председател. Предвижда се намали броя на комисарите до 2/3 от броя на членките, внасят се промени в ------ квалифицирани мнозинства за приемането на актове. Процедурата по съвместно вземане на решения, при която актовете се приемат едновременно от С и ЕП се превръща в обикновенна законодателна процедура.
хартата за основни права придобива задължителна сила, освен това договора от Лисабон предвижда допълнителни права за гражданите от ЕС, например възможност на най-малко 1 млн. граждани от значителен брой държави членки да поканят комисията да упражни право на законодателна инициатива
предвижда се участието на парламентите в нормотворческия просес
внасят се промени във връзка с органите и институциите. Предвидени са 2 нови институции, които съществуват по рано - ЕС', ЕЦБ. Създадени са нови фигури - председател на ЕС', а също и върховен представител на външните отношения и сигурността, който е замесник председател на ЕК.
договора от Лисабон, не отменя съществуващите органи/институции, а внася промени в тях

Предмет, метод и субекти на правото на ЕС
Предмет на ПЕС - предмет на дадент правен отрасъл са определена категория обществени отношения, върху които въз. нормите на този отрасъл. Пример: Предмет на гражданското право са равнопоставените отношения между субектите на гражданското право ( във връзка с прехвърлянето на правна собственост, наследство и др. ) Гражданското право урежда статуса на субектите и равнопоставените отношения между тях.
Правото на ЕС е самостоятелна система от правни норми, които уреждат отношенията във връзка с интеграцията между държавите членки на ЕС.
Предмет на правото на ЕС се явяват следните граждански обществени отношения:
Отношенията между държавите членки на съюза, които са свързани със създаването на институции, изграждане областите на компетентност на ЕС. Формиране на ЕС и определянето на сферите, в които се интегрират държавите.
Отношенията межуд държавите членки и самия ЕС
Отношенията между ЕС и гражданите на държавите членки

Правото на ЕС е такава правна система , чиито актове са в състояние да пораждат право или задължения за гражданите на държавите членки, без да е необходимо приемането на вътрешни правни норми от страна на тези държави.Правото на ЕС действа успоредно с националното право.

Метод на ПЕС - начинът , по които нормите от съответния правен отрасъл въздействат върху обществените отношения, които този отрасъл урежда.
Методът на международното право, който се прилага при координацията на интересите на държавите членки в качеството им на равнопоставени участници в процесите на междънародното сътрудничество. Този метод се изразява. Всяка държава е суверенна.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Право на ЕС, 2 част 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.