Правни системи


Категория на документа: Право
Правни системи

Правото е система от правни норми/това санормите,които хората следват/.Тези норми са такива,които налагат санкция,ако някой се отклони от тях;тази санкция се налага от държавата.Правната система има затворен характер и съществува в някаква среда/т.е. правото не е универсално/;тя се различава в зависимост от характера на страната,в която се прилагат съответните правни норми.

Видове правни системи:
-според културно-историческия/антропологическия/ критерий
-според националния критерий:
*национални
*извъннационални/наднационални/

Групи правни сситеми,представляващи обединения според културно-историческия критерий:
*романо-германска /континентална/ правна система
*англо-саксонска /англо-американска/ правна система-разположена на територията на Великобритания и САЩ;разпространена и в Австралия и колониалните владения на британците.
*традиционно-религиозна
*социалистическа-идеологизира правото

Основни принципи на съвременното правово общество/т.нар. 'правова държава'/:
-свобода на личността
-равенство между хората

Разлики между романо-гермаската и англо-саксонската правна система:
-първата е възприела традициите на Древен Рим;основен източник на правото е законът
-при втората основен източник на правото е съдебният прецедент;тази система не се основава на римското право;съдилищата имат право да игнорират даден закон в полза на ново съдебно решение

Jus naturale-натурално,естествено право;това е правото на всички живи същества.

Jus gentium-общо право на народите,отнася се до всички хора,независимо от тяхната държавна принадлежност.

Jus civile-гражданско право;по-късно този термин се заменя с римско частно право.

Юстиниян-6 век,негово дело е кодекс с писани правила-corpus juris civilis;това е кодекс с правила от римското частно право.

От 11-12 век нататък започва развитието на университетските школи,13-14 век-започва налагането на правните системи,18-19 век-започва формирането на съвременните държави и техните правни системи.
Започва унифициране на правните системи;това,което Юастиниян се е опитал да направи през 6 век,се реализира през 19 век.
Повечето държави имат кодификация на правото/развива се в края на 20 век/;в България кодификация няма.

Договори:
1992-Маастрихт
2001-Ница
2007-Лисабон
Принципи в ЕС:
-на предоставената компетентност-ЕС действа в рамките,в които държавите членки на ЕС са му предоставили компетентност.
-на субсидиарност(в областите,които не попадат в рамките му,ЕС действа дотолкова,доколкото целите не могат да бъдат постигнати от държавите членки) и пропорционалност(съдържанието и формата на действие на ЕС не надхвърлят определените норми)
-->отказване от суверенитет-възможно при създаване на организация в рамките на ЕС,извършва се от няколко държави.
Основни институции на ЕС:

-->Правна система на ЕС-тя е автономна;възникването й се свързва с 2 решения на Съда на ЕС от 60-те год. на 20 в.,които обосновават 2 основни принципа,върху които се гради самата правна система на ЕС:
-1962 г.-във Вангенбулс,съдът обосновава 2 основни тези:
*правото на ЕС е израз на нов автономен правен ред/независим от правото на отделните държави членки/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.