Правни норми


Категория на документа: ПравоКурсова работа
на тема:

ПРАВНИ НОРМИ

Съдържание

1.Същност на правната норма
2.Правна норма и правно явление
3.Нормата според Ханс Келзен
4.Структура на правната норма
5.Структура на подсистемата на правните норми
6.Видове правни норми
7.Приложения

7.1 Структура на правната норма -Д.Милкова

7.2.Основни видове правни норми-Д.Милкова

7.3.Видове правни норми според връзката им с индивидуалното регулиране-Д.Милкова

Същност на правната норма

Въпросът за същността на правната норма не е решен еднозначно в правната литература, но едно е сигурно-с нея започва вътрешният строеж на позитивното право.Тя е неговата най-малка частица и е основата върху която се изграждат останалите елементи от системата на обективното право.Често срещано в правната литература е мнението ,че правната норма е вид социална норма.За разлика от техническите норми,тя не е израз на определени природни или технически закономерности,а израз на специфичните връзки и взаимодействия между човешките индивиди в рамките на различни социални общности и са насочени да регулират тяхното поведение.Затова те изразяват нормативността преди всичко в нейното дълбоко социалнио значение.
Правната норма е общо правило за поведение.Това е една от най-важните характеристки на континенталната правна система,която свързва регулиращата енергия на правото, преди всичко с концяпцията за общия характер на правните норми,които се конституират и функционират като най-важните звена и механизми на правното регулиране.Като основно проявление на правото ,правните норми несъмнено се включват в общата правна цел-да се постигне оптимално организиращо правно въздействие върху обществените отношения. Държавновластническата природа на правните норми намира израз в това,че в крайна сметка те са гарантирани от държаватаа.Именно заради това те се определят като държавновластнически повели.Правната норма е първичният изходен елемент на правната материя,микроструктурата на правото.Правните норми са основната нормативна част на механизма на правното регулиране,а в тях преди всичко се залага регулиращата енергия на правото.Това съвсем не означава обаче ,че те са " право в миниатюра",тъй като само в своята връзка и взаимодействие могат да се реализират социалното назначение и функциите на правото в обществото. Правната норма е органически израз на единство на форма и съдържание.В правото-правната норма може да се конституира и функционира като основна клеткаа в правото преди всичко, когатотя се обективизира по съответния и начин в нормативния правотворчески акт.Именно в този си формално закрепен вид, тя се конституира като частица на институционализираното битие на правото. Посредством закрепването си в нормативния акт, те придобива сила на юридическа норма в същинския смисъл на думата.

Отличават се най-важните белези на правната норма:
1.Тя е абстрактно правило за поведение.

Предписва определени правила за поведение,които са задължителни за определен кръг от правни субекти.Целта е с правилото на правната норма да се обхванат както повече правни субекти,така и повече случаи.Правната норма се прилага толкова пъти ,колкото пъти възникне в действителността предвиденият в самата правна норма юридически факт.
2.Правната норма е мащаб за поведение

Тя е еталон, образец,по който трябва да се развият обществените отношения.Правната норма се прилага еднакво за всички и служи като критерий за правна оценка на правните субекти.
3.Правната норма има задължителен характер

Задължителността на правната норма има за корен правилността и разумността на човешкото поведение.Тя е задължителна,защото така изисква човешкият разум.И точно понеже е задължителна,затова е и скрепена с държавна санкция,която е следващият белег на правната норма.
4.Правната норма е обезпечена с принудителната сила на държавата

При неизпълнение се предвиждат санкционни последици,които са неблагоприятни за нарушаване на правната норма.Зад обективната правна норма застава държавата със своя апарат,със силата на своя империум.

ПРАВНА НОРМА И ПРАВНО ЯВЛЕНИЕ

Правната норма е само един от съществените и необходими елементи на правното явление.Но тя не е правното явление в неговата цялост,нито изчерпва пълното негово съдържание.Правната наука е нормативна наука. Нейн обект може да бъде само нормата,т.е. само онази идеина абстракция,чието съдържание има нормативно значение за нашето поведение.Отношението ,което съществува между правните норми и правните науки, не е отношение между обект и неговото научно схващане,защото правните норми не са за правото пасивния обект на научни съзерцания,а волеви акове,заповеди,наложителни повеления,чието предназначение е а бъдат безпрекословно изпълнение и надлежно приложени.От гледище на правната наука, правната норма не е даден факт,чиято закономерност подлежи да се разкрие,като се постави в определени причинни съотношения с други дадени факти.За правната наука нормата не е идеина абстракция,която подобно на логичните или математически истини установява в ситетична формула условията на правилното мислене или съотношенията на нагледна идентичност между определени мислени величини.От гледището на правните науки правната норма е факт,който те предпоставят,но не обясняват.Те изучават нейното съдържание,но не в неговата причинна зависимост с други явления,нито като синтетично установяване на съществуващи формални съотношения между субекта и предиката,а като повеление,което трябва да се изпълни при евентуалната наличност на определени обществени реалности и което ,веднъж изпълнено,образува заедно с тези реалности интегралното правно явление. Не правната норма ,взета сама по себе си ,а интегралното правно явление, на което тя е само един от съществените и необходими елементи,е обектът на правната наука.

Нормата според Ханс Келзен

1.Нормата като обяснителна схема
Нормата изпълнява служба на обяснителна схема.Особеният правен смисъл,неговото особено правно значение,въпросното явление придобива чрез една норма,която със своето съдържание се отнася до него,която му дава правно значение,тъй че акта по тази норма да бъде обясняван.Нормата бива създавана чрез правен акт,който от своя страна добива също така правен смисъл от една друга норма.Това значи,че съдържанието на едно фактическо събитие отговаря на съдържанието на една по някакъв начин предпоставена норма.
2.Нормата като състав и мисловно съдържание
Нормата като особено мисловно съдържание,е нещо различно от психическия акт,в който тя е желаното или представляваното.Когато се говори за "създаване" на правната норма,с това се означават винаги фактически прояви,които носят нормата като мисловно съдържание.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правни норми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.