Правна социализация


Категория на документа: Право
Югозападен университет"Неофит Рилски"
Правно-исторически факултет
Катедра "Връзки с обществеността"

КУРСОВА РАБОТА
по
Социология на правото

ТЕМА : Правна социализация

ПРАВНА СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Социализацията е процес, който подготвя личността за социален живот, учи я на поведение, което да отговаря на действащите в обществото принципи, дейности и норми на поведение. Тя е приспособяване към действащите социални норми и има за краен резултат т.нар конфорно поведение т.е поведение, което съответства на установените норми в обществото. Съществена част от процеса на социализацията е правната социализация. Тя се разглежда в рамките на няколко основни концепции. Според първата, социализацията е механизъм, чрез който се формира личността. Извън човешкото обкръжение не е възможно да се реализират интернализираните образци и форми на поведение. Важно място сред тези форми на поведение, заемат правните норми, които са съставна част от правната област на обществения живот. Втората концепция гласи, че нормите са основа за интеграция в обществото. А липсата на такава интеграция е в основата на т.нар аномия(липса на норми, обичаи). Третата концепция може да определим като ранна социализация. Свързана е с механизмите на забавяне или възпрепятстване на процеса на моралното приспособяване. Според четвъртата концепция, правната социализация е в неделима връзка с принципите за появата на ранните криминогенни фактори. Независимо от множеството концепции и възгледи, процесът става доста актуален на фона на динамичните процеси на глобално равнище и се появява необходимостта от нова адекватна теория за изследване на този проблем. Когато търсим спецификата на правната социализация, трябва да открием ролята на правния фактор във всеки механизъм на влияние на културата върху личността и социалните групи. Под механизми на влияние може да разбираме : изграждане на ценности, установяване на образци и норми на поведение т.е. трябва да се анализира как протича процесът на възприемане на правните принципи и норми и да се открие какво е мястото на правото в ценностната система. Правната социализация най-общо може да се разглежда като цялостно, приспособяване на личността към правните принципи и норми, които са част от останалите социални норми (религия, морал, обичаи). Тя е свързана с приспособяването на личността към правните норми в степен, която изключва противоправното поведение. Общия процес на социализация, както и правната социализация добиват завършен вид в периода до навършване на пълнолетие. Ако този процес не се осъществи, говорим за т.нар. криминален старт - извършване на нарушения и престъпления преди пълнолетие. Особеностите на правната социализация се свеждат до това, че подрастващата личност по-трудно се ориентира в сложната правна реалност, за разлика от действието на останалите социални норми - морал, обичаи. Съществена роля до навършване на пълнолетие т.е ранния период на правната социализация играят семейството, приятелите, училището и др. Тогава се формират първите знания за това какво е право, кое е позволено и кое не, добива се представата за държавните институции, парламент, полиция. Тук можем да вмъкнем и ролята на Средствата за масова информация, които в много случаи подтикват младите към извършване на неправомерни действия - ежедневно се гледат филми с насилие, употреба на наркотици, порнография и др. Всеки има възможността, независимо на колко години е да влезе в Интернет и да гледа всевъзможни клипове и да получи информация за всичко, например: как ефективно се обира банка, кой модел пистолет от къде да купим, кои хапчета повишават настроението и т.н. Всички тези потоци от информация достигат много често в деформиран вид до съзнанието на младите. Дефектите в правната социализация водят до поведение, което може да бъде определено като отклонение от нормите- девиация. Причини за това могат да бъдат: неблагоприятна семейна среда, девиантно поведение на възпитатели и т.н. Правната социализация наред с това, че е механизъм за формиране на нагласи, изключващи девиантно поведение, формира много по-общи представи за правото като социален регулатор, неговите норми и принципи като справедливост, морал и др. Правната социализация не означава само приспособяване към правните норми, но тя се определя и от това как личността възприема съществуващото право и принципите му. Има двойствена природа, формира се на прелома между две политически системи. От една страна господство на правото (демократичната правова система), а от друга - господство чрез правото (правова държава). Правната реформа влияе върху процесите на правна социализация и ясна представа за това дали принципът за господство на правото е намерил отражение в съзнанието на личността и на обществото като цяло, може да ни дадът единствено емпиричните изследвания. Други аргументи не могат да бъдат дадени. Цялостното изследване на проблемите на правната социализация изисква обединените усилия на социолози, юристи, криминолози като приоритет е социологията на правото. Общия извод, който можем да направим е, че процесите на правна социализация на съвременния етап от развитието на обществото са силно повлияни от променящата се правна система, като това най-вече засяга младите хора от Централна и Източна Европа.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правна социализация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.