Правна характеристика на изпълнителната дейност


Категория на документа: Право


Тема 1
Правна характеристика на изпълнителната дейност

Чл 8 на Конституцията на Република България постановлява, че държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна власт.

Законодателната дейност се осъществява чрез приемането,изменянето, допълнението и отмяната на законови актове. Единствен титуляр на законодателната дейност е Народното събрание.

Чл 8 на основния закон, посочва че народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. Законодателна дейност се осъществява по ред предвиден в конституцията. Право на законодателна инициатива има министерски съвет и всеки народен представител. Законът се обсъжда и приема на две гласувания които се осъществяват в отделни заседания. Задължително приетите актове се обнародват в държавен вестник, не по-късно от 15 дни от тяхното приемане.

Изпълнителната дейност се осъществява от широк кръг държавни органи. Палитрата на органите на изпълнителната власт е много широка. С оглед на териториалния оглед на на компетентност на тези органи, те действат върху определена част от нейните пространствени гарници.

От първа категория например са министерски съвет, председателят на министерския съвет заместник-министър председателите и министрите.

От втора категория са областните управители кметовете на общини и на районни кметства.

Чрез изпълнителната дейност се реализират правата и свободите на гражданите. Именнно чрез нея се осъществяват практически целите и задачите на държавния управител.

Съдебна власт - чрез нея се защитават правата, свободите и законните интерси на държавните юридически лица и държавата. В процеса на съдебна власт се решават съдебни спорове с различен характер. В хода на наказателното съдопроизводство се реализира наказателната функция на дуржавата. Защитава се установения ред на държавно управление. В процеса на гражданското правораздаване се решават гражданско правни спорове. Те могат да бъдат: облигационни, трудово правни, вещно правни, семеино правни.

При административното правосъдие се защитават правата и свободите и законните интереси на правните субекти, във връзка с дейността на органите на изпълнителната власт съдебната власт се оцъществява от три вида органи: съдилища, органи на прокуратурата, следствени органи.

Изпълнителната дейност притежава следните основни белези:

Изпълнителната дейност е юридическа дейност - това означава, че в процеса на нейното развитие се създават правни отношения, права и задължения за гражданите и организациите, както и се накърняват техните права, свободи и законни интереси.

Изпълнителната дейност се осъществява по ред в установени норми, те дефинират точно правата и задълженията на административните органи. Процедурата по осъществяването им, производството на административни актове, тяхното обжалване и изпълнение. Тяхната изпълнителна дейност е характерна за админстративния орган. Дейност с изпълнителен характер се осъществява и от други органи, но само в изрично посочени от закона случаи. Пример: Президентът олицетворява единството на нацията и представлява страната в международните отношения. Той не е орган на изпълнителната власт. В конституцията член 98 се представят правомощията, които са с изпълнителен характер. Т6, Т7, Т8 и Т9. Посочените правомощия са с изпълнителен характер, но се изпълняват от президента, който не е орган на изпълнителната власт. Опр: Изпълнителен характер притежават и правораздавателните органи член 12 от Семейния Кодекс предоставя правото на председателя на районния съд да разрешава сключването на граждански брак, на които са навършили 16 години. Председателя на районния съд не действа като правораздавателен орган, който следва да разреши и затова той действа като орган на изпълнителната власт.

Изпълнителната дейност е властническа дейност тя е присъща на административните орагни именно с властническия си характер. Тя се отличава от дейността на частно правните субекти. Властническия характер се проявя в това, че правоотношенията, чрез които се реализира, са винаги властнически с оглед на своята структура. Винаги на една страна на правоотношението е административен орган, който действа с империум с власт. Пример: Кмета издава заповед да се премахне незаконен строеж. Възникналото правоотношение властническо на една страна е кмета като орган на изпълнителната власт на общината друг е адресата на акта.

Изпълнителната дейност е подзаконова дейност това означава, че тя е възоснова на и изпълнение на закона. Тя неможе да действа успоредно със закона или против закона, във случаите че даден подзаконов акт противоречи на законовата разпоредба действия ще поражда законът. Ето защо правилника за орпеделен закон ще загуби автоматически своето правно действие с отмяната на закона. Като подзаконова дейност тя съдържа два елемента: изпълнение и разпореждане. Тези два елемента са неотделими един от друг и са взаимносвързани и взаимнопредполагаеми. Единия елемент предполага съществуването на другия. Пример: Областния управител изпълнява законните си право мощия като разпорежда и изпълнява заповеди. Разпорежда за да изпълни закона ето защо понятията изпълнителна административна дейност, административно-разпоредителната дейност са синхроними.

Изпълнителната дейност е правоприлагаща дейност независимо дали административните органи издават нормативни, общи или индивидулани административни актове. Те винаги целят прилагнето на законови разпоредби. Това особено силно проличава и от заглавието им. Пример: Правилник за прилагане закона на горите, Правилник за прилагане закона за развитието на академичния състав на република България.

Със своя правоприлагащ характер изпълнителната дейност се доближава до правораздавателната дейнсот. Двете проявни форми на държавна власт си приличат по редица белези, но най-съществените структурни признаци се отличават с
- изпълнителната дейност е творческа дейност. Тя е насочена към организиране на социалния живот, както и към практическата реализация на правата и свободите на гражданите. Точно обратно е при правораздавателната, тя е призвана да разреши съдебен спор. Без правен спор няма съдебно производство.
- Изпълнителнта дейност може да се развие по инициатива на опредлено физическо или юридическо лице, както служебно лице от административния орган. Пример: даване на лиценз за продаване на цигари.
- Точно противоположно е положението при правораздавателната дейност. Съдебен процес можеда започне само след съзиране от лице, което има правен интерес от решаването на предполагаем спор.
- Актовете на органите на изпълнителната власт могат да имат точен адресат или неопределен брой адресати. Пример: Един нормативен административен акт има неопределен и предварително неограничен брой адресати. В противовес на това съдебните актове са винаги точно индивидуализирани.Пример Осъжда се X Y Z с ЕГН... да изтърпи наказание от лишаване от свобода 4 години.
- Изпълнителна дейност - е обърната напред за бъдещето правилника за даден закон ще реагира завбъдеще съответните обществени отношение противоположно е положението при съдебната дейност.Съдебния акт е винаги свързан с деяние извуршено в миналато следователно може да кажем, че изпълнителната дейност е обърната към бъдещето, а правораздавателната към миналото.
- Актовете на органите на изпълнителната власт могат да бъдат изразени изрично или мълчаливо, т.е. чрез тъй наречените конклудентни действия. Например, регулировчик подава знаци за регулиране на движението
- Изпълнителната дейност е присъща на органите на изпълнителната власт, именно чрез нея те установяват административните си правомощия. Следователно в своята динамика на изпълнителната дейност е производство по издаване на административни актове поради това една от основните норми на регулация от АПК е издаването, обжалването и изпълнението на административни актове.
- Именно чрез изпълнителната дейност се реализират конституционно реалните права на гражданите
- Изпълнителната дейност подлежи в рамките на ведомствата на вътрешен контрол, а извън пределите на външноведомствен контрол. Издаването съответно отказа за издаването на даден административен акт, действия и бездайствия на органите на изпълнителната власт подлежат на оспорване/обжалване. Оспорване моде да стане по административен ред пред по - висшестоящия орган на изпълнителната власт, то може да се извърши и по съдебен ред. Компетентен да разгледа образуванто производство с оглед народовата подсъдност ще бъде ВАС и Административния съд в съответния областен център в зависимост от автора на акта.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правна характеристика на изпълнителната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.