Правата на децата в училище


Категория на документа: Право


ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ
Наред с реалните опасности, пред които могат да бъдат изправени децата в семейна среда, на улицата, в интернет пространството и при други обстоятелства, възможности за нарушение на правата на децата има и в училище. Ето защо е необходимо всички деца и младежи да знаят какви са правата им, които са защитени от държавата и други международни организации. За защитата на тези права отговарят редица институции, към които можете да се обърнете.
Училището, освен че е място, в което прекарваш голяма част от деня си, е също така и обществено място. Важно е да знаеш, че както на всяко друго обществено място, така и в училище държавата е осигурила инструменти, които да гарантират твоята специализирана защита срещу каквото и да било посегателство върху твоите права.
Защита правата на децата в училище от насилие

Важно е да знаеш, че:
* Важно е да знаеш, че никой няма да право да оказва каквото и да било насилие върху теб - в това число: твоите учители, съученици, приятели, познати, непознати. Никой няма право да те удря, обижда, унижава, да те принуждава да направиш нещо, което не искаш. Всичко това е против закона и ти можеш да потърсиш помощ и закрила.

* Закрила можеш да потърсиш и в случаите, в които чувстваш, че методите на възпитание в училище нарушават твоето човешко достойнство.
* Въпреки че в училище имаш много приятели, учители и познати на които имаш доверие, важно е да знаеш, че нито един от тях не може да нарушава твоите права.
* Всеки човек, който разбере, че имаш нужда от закрила, е задължен да уведоми Дирекция "Социално подпомагане" към общината, Агенцията за закрила на детето или полицията.
Можеш да прочетеш повече за защитата си от насилие в Закона за закрила на детето - http://lex.bg/laws/ldoc/2134925825.
Защита от дискриминация в училище при упражняване правото на образование и обучение

Важно е да знаеш:

* В училище, така както и навсякъде другаде, не се допускат ограничения на твоите права или действия въз основа на етническа принадлежност, пол, възраст, финансово състояние, наличие на увреждане, религия и т.н. Така например, ако принадлежиш към етническа група, която е различна от тази на други хора, независимо дали са твои съученици, учители, познати или непознати и те използват това, за да те обидят, ограничат или окажат физическо или психическо насилие върху теб, то това е в нарушение на твоите права.
* Никой не може да ограничава правото ти на образование и обучение въз основа на признаци като: етническа принадлежност, пол, убеждения, наличие на увреждания, гражданство, произход, имуществено състояние, народност, религия или всякакъв друг признак, установен със закон.

* Изграждането на архитектурна и инфраструктурна среда, която затруднява предвижването на хора с увреждания, също е дискриминация.

* Лицата, които подпомагат актовете на дискриминация също носят отговорност пред закона.

* Ако някой извършва срещу теб актове на дискриминация или се отнася с теб по определен начин въз основа на някои твои признаци, трябва да уведомиш своите родители, учители и директора на училището. Той е длъжен да предприеме мерки за прекратяване на тормоза и да наложи дисциплинарна отговорност.

* Обучаващите институции са длъжни да създадат възможности за предвижване на децата в увреждане, освен ако разходите за това не затрудняват сериозно бюджета на институцията.

* Ако станеш жертва на дискриминация, имаш право да поискаш от директора на училището информация за взетото от него или от преподавателя решение както и други данни, които се отнасят за твоя случай.

* Ти имаш право, докато си в училище и в детската градина, да бъдеш обучен как да реагираш и да се защитиш в опасни ситуации. Така се научаваш да пазиш здравето и живота си. Когато присъстваш на такива обучителни програми, слушай внимателно какво ти говорят и винаги задавай въпроси, ако нещо не ти е ясно и не го разбираш. Така ще се научиш и няма да се страхуваш, когато си на улицата и сред непознати.

Знаеш ли, че: ?

- Лицата, осъществяващи обучение и възпитание, както и съставителите на учебници и учебни помагала са длъжни да предоставят информация и да прилагат методи на обучение и възпитание по начин, насочен към преодоляване на стереотипи за ролята на жената и мъжа във всички сфери на обществения и семейния живот.

- Детските градини, училищата и висшите училища трябва да включват в своите образователни програми и планове обучение по проблемите на равенството на жените и мъжете.

- Директорът на училището, ако получи оплакване от теб за тормоз е длъжен незабавно да извърши проверка и да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност.

В случай, когато станеш жертва на дискриминация, можеш да се обръщаш за съдйствие и закрила от :
* Родителите си
* Учителите, директора на училището
* Комисия за защита от дискриминация
Адрес: бул. "Др. Цанков" 35
София 1125
България
Телефон: 02 /807 30 30, 02 / 870 84 48
http://www.kzd-nondiscrimination.com/
* Регионалните представителства на Комисията за защита от дискриминация - 18 на брой в страна - http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/za-nas/regionalni-predstaviteli

За повече информация относно твоите права и защита от дискриминация можеш да прочетеш:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правата на децата в училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.