Права, задължения и юридическа отговорност на зъботехници по медицински стандарт


Категория на документа: Право


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ
Факултет по обществено здраве
Бакалавърска програма по Управление на здравните грижи

РЕФЕРАТ

По: Трудово право
Тема: Права, задължения и юридическа отговорност на зъботехници по медицински стандарт

Изготвил: Медина Демирова Проверил.............................
УЗГ- 2курс; фак.Nо: 885 /доц. Й.Борисов/
-Пловдив 2014-
СЪДЪРЖАНИЕ

1.Въведение..............................................................................................................3
2.Нормативни актове, регулиращи отношенията медицински работник- пациент и дейността на зъботехници и зъботехнически лаборатории...............................................................................................................4
3.Права и задължения на зъботехника.........................................................6
4.Юридическа отговорност на зъботехника................................................7
5. Източници............................................................................................................10

Понятието "регулирана професия " е въведено в българското законодателство през 2005г. с изменението в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Съгласно §1 т.11 от ДР от ЗПОО регулираната професия се определя като дейност или съвкупност от дейности, включени в списъка с регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/ или е от обществено значение за живота и здравето на хората, и правото за упражняване на която е определено чрез нормативни разпоредби за притежаване на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в професионална организация, която е получила специфично признаване от държавата.

С ПМС No:86 от 18.04.2006 е приета Наредба за условията и реда за поддържане на Списъка с регулираните професии в РБ. В настоящият момент в този списък за включени 16 професии от областта на здравеопазването: Лекар, Лекар по дентална медицина, Фармацевт, Акушер, Медицинска сестра, Рехабилитатор, Кинезитерапевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Инспектор по обществено здраве, Ортопедичен техник, Фелдшер, Преподавател по практика на специалностите от направление "Здравни грижи", Масажист, Помощник фармацевт и Зъботехник.

Всяка една от тези професии представлява част от цялостният процес на възстановяване,запазване, поддържане и промоция на здравето на населението. В този процес неотменно участие взимат две страни- пациентът, в ролята на потребител на медицинските услуги и медицинското лице/екип , които ги предоставят. Непрекъснатият ръст на информираност на населението относно въпросите, свързани с процеса на здравеопазването, предизвикват все повече конфликти и недоразумения в отношенията пациент- медицински специалист. Именно това налага създаването и прилагането на законно установени правила и норми, регламентиращи правата, задълженията и юридическите отговорности на медицинските специалисти.

Правните норми, уреждащи горепосочените отношения се съдържат в съответните нормативни актове:
> Конституцията на Република България- като основен закон, конституцията съдържа няколко важни принципа в правото, като: забрана за принудително лечение, освен при изключение, когато законът предвижва такова; забрана за подлагане на гражданите на научни, медицински опити, освен ако не са дали изричното си съгласие; контрол на държавата върху дейността на лечебните заведения, на медицинската апаратура, на лекарствата; право на здравно осигуряване (чл. 52 КРБ);

> Законите- основните закони в здравеопазването са Закона за здравето (ЗЗ); Закона за здравното осигуряване (ЗЗО); Закона за лекарствата и хуманната медицина (ЗЛХМ); Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ); Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ);

> Подзаконови нормативни актове- в сферата на здравеопазването съществуват изключително много подзаконови нормативни актове. С тях се доразвива закона в детайли и понеже здравеопазването е детайлизирано като регламентация, от там следва необходимостта от много детайлизирана подзаконова база.

> Други видове източници- националният рамков договор и различни етични кодекси.
- Етичните кодекси представляват актове за съсловните организации на лекарите, на стоматолозите, които след приемането си се публикуват в Държавен вестник. Тези кодекси съдържат етични норми и правила , които публикувани в Държавен вестник се превръщат в недържавен източник на право.

-Националния рамков договор е предвиден в ЗЗО като акт, който се сключва между Национална здравна каса, представители на пациентите и съсловните организации на здравните работници. Този акт е ежегоден и определя цените и вида лечение , заплащани от НЗК на изпълнителите на медицинска помощ.

Професията на зъботехникът е свързана най- общо с изработването на различни видове зъбни конструкции- корони, мостове, протези, вставки, фасети, имплантати и други. Те се изработват посредством отпечатъците, които лекарят по дентална медицина снема от пациента. В този смисъл практическата работа на специалистът- зъботехник не го поставя в условията на останалите медицински специалисти, тъй като контакт с пациента се осъществява само в отделни случаи , най- често за определяне на цвят, проба на определен етап от изработването на конструкцията и пр. Така работата на тези медицински специалисти не е свързана с пряк риск за здравето на пациента, ако изпълнява стриктно инструкциите на лекуващият лекар по дентална мецицина, който е отговорен за лечението, правилното снемане на отпечатъци, правилното определяне на материалите (например материалите при имплантологията, протезирането се тестват преди изработка на конструкцията, понеже пациентът може да има алергия, непоносимост и пр.) и последствията от евентуално некачествено или неправилно лечение.

Дейността на зъботехника и зъботехническите лаборатории, като трудови организации е свързана със следните закони, определящи правилата и нормите, в рамките на които те трябва да функционират :
* Закон за търговския регистър
* Закон за опазване на околната среда
* Закон за здравето
* Закон за лечебните заведение
* Закон за здравното осигуряване
* Закон за висшето образование
* Закон за професионалното образование и обучение
* Търговски закон
* Закон за корпоративното доходно облагане
* Закон за ДДССподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Права, задължения и юридическа отговорност на зъботехници по медицински стандарт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.