Права, сродни на авторското право


Категория на документа: ПравоЧл. 91 ЗАПСП предоставя изключителното право на радио- и телевизионните организации, които първи са осъществили първото излъчване или предаване на дадена програма. Обект на правото е именно дадена радио- или телевизионна програма. В ЗАПСП няма текст, който да определя съдържанието на понятието "програма". Ето защо това понятие трябва да бъде разбирано в общоприетия смисъл - като съвкупност от композиционни елементи, които придават определен характерен облик на излъчваното или предаваното тематично съдържание. В това съдържание на програмата могат да бъдат включени самостоятелни части, които имат своя характеристика, в някои случаи и с авторство на определено или определени лица. В програмата може да бъдат използвани и авторски произведения по чл. З, ал. 1 ЗАПСП. При такива комбинации от композиционни елементи в програмата съществуват две отделни права - върху програмата като цяло и върху включените авторски произведения.

Изложената характеристика на програмите като обект на правна закрила определя и действията, които носителят на изключителното право може да разреши срещу заплащане. Те са посочени в чл.91 ЗАПСП: преизлъчване по безжичен път или препредаване чрез електронни съобщителни мрежи на програмата; записване, възпроизвеждане и разпространение на записи от програмата; предлагане по безжичен път или по друга електронна съобщителна мрежа на достъп на неограничен брой лица до програмата или част от нея по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки. Изброените действия може да бъдат разрешени и в случаите, когато програмата е изпратена чрез сигнал до телекомуникационен спътник и се преизлъчва, записва, възпроизвежда и разпространява от друго лице. Чл. 91, ал. 3 и ал. 4 съдържат необходими уточнения. Когато радио- и телевизионната организация или упълномощеното от нея лице ограничи кръга от лица. приемащи нейната програма, като кодира сигнала, който я съдържа, съгласието се счита дадено само при условие, че декодиращото средство се осигурява от излъчващата организация или с нейно съгласие. И още: при всяко използване на програмата използващата организация е длъжна да съобщава по подходящ начин наименованието на организацията, която е осъществила първото излъчване или предаване на програмата(неимуществено право на радио- и телевизионните организации). Ако дадена радио- и телевизионна организация разрешава едновременното, изцяло и в непроменен вид предаване на програмата си чрез електронна съобщителна мрежа на друга организация, необходимо е даване на изрично съгласие относно правата за излъчване и предаване на произведения, включени в програмата й, които са й били надлежно отстъпени(чл.91, ал. 5). Трябва да се подчертае, че много радио- и телевизионни организации разрешават преизлъчването на техни програми без заплащане. Това се дължи на факта, че печалбите на радио- и телевизионните организации се реализират от приходите от излъчваните реклами. А разширеното излъчване на програмите мотивира рекламодателите да използват програмите за реклама. Чл.92 ЗАПСП определя времетраенето на правата на радио-и телевизионните организации. Срокът на закрила е 50 години. Според възприетото общо правило срокът започва да тече от първи януари на годината, която следва годината на първото излъчване или предаване на програмата. Чл.93 ЗАПСП предписва прилагането по аналогия за радио- и телевизионните организации на чл. 8, чл.18, ал.3, чл.18а, чл. 19, чл. 21, ал. 1 чл.22, чл.24 и други.

Освен глава единадесет, през 2002 година(Държавен вестник, брой 77) е обнародвана глава единадесет "а" регламентираща правата на производителите на бази данни.

В чл. 93б се казва, че производител на база данни е физическото или юридическото лице, което е поело инициативата и риска за инвестиране в събирането, сверяването или използването на съдържанието на база данни, ако това инвестиране е съществено в количествено или качествено отношение. Съгласно чл. 93в, ал.1 той има право да забрани:

1. извличането чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма;

2. повторното използване на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част чрез разгласяване под каквато и да е форма, включително разпространение на копия, отдаване под наем или предоставяне по цифров път.

Даването в заем не е извличане или повторно използване по смисъла на ал. 1. Правото по ал. 1 може да се отчуждава или да бъде отстъпвано на други лица. Производителят на база данни има право да забрани тези действия и по отношение на несъществена част от базата данни, когато тези действия са извършвани систематично по начин, който противоречи на нормалното използване на база данни или когато може да се увредят законните интереси на производителя.

Съществена част от разгласена база данни може да се извлича и да се издава и без съгласието на производителя в случай:
- За лично ползване, когато обаче базата данни не е в електронна форма.
- С образователни и научни цели.
- За целите на националната сигурност.

Правото на производителя на база данни възниква независимо от това, дали базата данни или частите от съдържанието й се ползват от закрилата на авторско право или на сродни на него права. То не може да бъде упражнявано по начин, който би могъл да доведе до накърняване или ограничаване на авторски или сродни на тях права върху съдържанието на базата данни. Правата на производителите на база данни продължават 15г. Всяка нова съществена инвестиция в базата данни, която води до съществено изменение в съдържанието й поставя началото на нов срок на закрила по отношение на частта, която е резултат на тази инвестиция.

Както правата върху авторските произведения така и правата сродни на авторското право са изключителни права. Те предоставят на неговия носител възможността сам да използва обекта, за който е предоставено правото, или да разрешава използването му от други лица. Случаите, в които тези права могат да бъдат използвани без разрешение и без заплащане на възнаграждение, са посочени изчерпателно в ЗАПСП. Извън тези случаи носителите на правата могат да искат от всички правни субекти - физически и юридически лица, да спазват определено поведение - да не нарушават изключителното право, като използват без разрешение обекта на правна закрила.

Дял трети на ЗАПСП урежда защитата на авторското право и сродните му права. Това са двете форми на защита срещу нарушения - гражданскоправна и административнонаказателна, а в Наказателния кодекс е предвидена и наказателна отговорност за определени деяния, които нарушават права, установени в ЗАПСП.

Някои международни и български организации в областта на сродните права :
* В областта на музикалните произведения:
- Международно бюро за управление на механичните права (BIEM): www.biem.org;
- Междунарона Федерация на Музикантите (FIM);
- Международна федерация на звукозаписващата индустрия/International Federation of the Phonographic Industry (IFPI):www.ifpi.org;
- Асоциация на независимите музикални компании /Indipendent Music Companies Association (IMPALA): www.impalasite.org;
- БАЗИ (българска асоциация на звукозаписната индустрия);
- Профон - дружество за колективно управление на правата на продуцентите на звукозаписи в България: www.prophon.org;
- Българска изпълнителска асоциация (БИА);
- Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП): www.bamp-bg.org/;
- АртПроМузика сдружение на артисти-изпълнители, продуценти на звукозаписи и радио- и телевизионни организации за колективно управление на права, сродни на авторското;
- Европейска агенция за защита на изпълнителските продуцентските и авторските права;
- НАЗИП национална асоциация за защита на изпълнителските права;
- БГАУТОР Сдружение продуценти, артисти и автори за колективно управление на авторски права
* В областта на сценичните произведения
- Юсаутор сдружение за защита на авторски и сродни права: www.iusauthor.com;
- Артистаутор дружество за колективно управление и защита правата на артистите
* В областта на филмите
- Асоциация на българските филмови продуценти;
- АЖИКОА Европа асоциация за колективно управление на аудиовизуални произведения в Европа

Източници:
1. Йотов Б., Интелектуално право. Право на интелектуалната собственост.
2. Коджабашев М., Интелектуална собственост.
3. Лозев Е., Договорите на Световната организация за интелектуална собственост относно авторското право, изпълненията и звукозаписите и други актуални авторско-правни проблеми.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Права, сродни на авторското право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.