Права на човека и демокрация


Категория на документа: Право


Г. Права на детето

През декември 2007 г. Съветът на ЕС прие нови насоки на ЕС за утвърждаване и защита на правата на детето. Значението, което ЕС отдава на укрепването на правата на детето, вече беше отразено в предишните Насоки за децата и въоръжените конфликти (2003 г.), които разкриваха въздействието на въоръжените конфликти върху децата в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Д. Права на жените и равенство между мъжете и жените

След Световната конференция за жените в Пекин през 1995 г. ЕС изигра съществена роля за укрепване на човешките права на жените и равенството между мъжете и жените както в рамките на Съюза, така и в трети страни. Като се придържа към включване на равенството между мъжете и жените в политиката във всички области, Европейският съюз се стреми да интегрира приоритетите и потребностите на жените и мъжете във всички ключови политики. Неотдавна, на 8 март 2007 г., Комисията прие съобщение, озаглавено "Равенството между мъжете и жените и овластяването на жените в сътрудничеството за развитие" като част от поредицата политически инициативи на ЕС, насочени към координиране и хармонизиране на помощта за развитие, която се предоставя от държавите-членки и от Комисията.

Е. Расизъм, ксенофобия и защита на малцинствата

Борбата срещу расизма и ксенофобията представлява както вътрешен, така и външен приоритет на ЕС. На международно равнище ЕС активно подкрепя всеобщото ратифициране на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на расова дискриминация (КПРД) и работи усилено, за да осигури подходящи последващи действия след знаменателната Световна конференция срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост (СКПР), проведена в Дърбън през 2001 г. През 2007 г. държавите-членки на ЕС гласуваха единодушно в подкрепа на Декларацията на ООН за правата на местните народи.

Ж. Подпомагане и наблюдение на избори

От 2000 г. насам са проведени над 60 мисии за наблюдение на изборите и 10 мисии за подкрепа на изборите в различни страни от Африка, Близкия изток, Централна и Южна Америка и Азия с участието на около 5 000 експерти и наблюдатели. Целите на наблюдението на изборите е да се възпрат измами и прояви на насилие и да се укрепи доверието в избирателния процес сред политическите опоненти, гражданското общество и гласоподавателите като цяло. Мисиите на ЕС за наблюдение на изборите обикновено се ръководят от член на Европейския парламент. Мисиите на ЕС за наблюдение на изборите представляват изключително важно средство за изграждане на демокрацията, като по такъв начин допринасят за зачитането на правата на човека.

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Години наред защитата на правата на човека по света е основна задача на Парламента и област, в която той участва най-активно в обществените дебати.

А. Правомощия

Европейският парламент се превърна във важна трибуна по въпросите на правата на човека и демокрацията. Той дава своя принос в разработването, изпълнението и оценката на политиката в областта на правата на човека чрез своите резолюции, доклади, мисии в трети страни, прояви, посветени на правата на човека, интерпарламентарни делегации и съвместни парламентарни комитети с трети страни, устни и писмени въпроси, специални слушания по конкретни въпроси и ежегодната награда "Сахаров". Той упражнява в рамките на правомощията си контрол спрямо Съвета и Комисията чрез публични разисквания на пленарни заседания, в комисиите, подкомисиите и работните групи. Председателят на Европейския парламент също така редовно поставя въпроси във връзка с правата на човека пред представители на трети страни по време на преки разговори или чрез писма.

Б. Дейности

1. Осигуряване на последователност в действията на Европейската комисия и на Съвета

Европейският парламент води непрекъснат диалог със Съвета на ЕС и с Европейската комисия, като следи как постигат съгласуваните политически приоритети. Освен това Парламентът се стреми да изразява своето становище по техните действия и да насърчава всички институции да действат, когато са необходими обща стратегия или съвместно действие.

Главният парламентарен орган за отстояване на правата на човека и демокрацията и за защита на малцинствата е подкомисията за правата на човека (DROI) към комисията по външни работи. Тя се занимава с оперативното управление на досиетата в областта на правата на човека, понякога в сътрудничество с други парламентарни комисии (като например комисиите по външни работи, развитие, граждански свободи, права на жените или сигурност и отбрана) или с делегациите на Европейския парламент към парламентите на трети страни. Европейският парламент също така приема годишен доклад за правата на човека в света и политиката на ЕС в областта на правата на човека.

2. Непрекъснат диалог с международната общност и с гражданското общество

Подкомисията по правата на човека е парламентарното средище за обсъждания по въпросите на правата на човека. Тя предприема парламентарни инициативи в тази област и представлява постоянен форум за обсъждане на положението на правата на човека и развитието на демокрацията в страните извън ЕС. Заседанията на подкомисията редовно включват диалог с останалите институции на ЕС, със специалните докладчици на ООН и други представители на ООН или нейни служби, със Съвета на Европа, представители на правителства, активисти в областта на правата на човека и съответни неправителствени организации. Тя също така организира посещения на делегации в различни трети страни, включително страни-кандидатки за членство в ЕС (вкл. Турция). Този непрекъснат обмен на информация дава възможност за подходящи действия при бързо променящи се обстоятелства и разкрива примерно възможности за спешни резолюции по време на пленарни заседания.

3. Организиране и подготовка на процедурата за връчване на наградата "Сахаров"

Парламентът учреди наградата "Сахаров" за свобода на мисълта на 13 декември 1985 г., когато Андрей Сахаров все още беше в изгнание в Горки. Наградата се връчва всяка година като израз на признание за действия или постижения в защитата на правата на човека. Днес тя допринася за все по-ясно изразената ангажираност на Парламента към защитата на правата на човека и на основните свободи по цял свят.

БИБЛИОГРАФИЯ:

http://circa.europa.eu
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Права на човека и демокрация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.