Права на човека и демокрация


Категория на документа: Право


Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"

Юридически факултет
Магистърска програма "Международни отношения"

Права на човека и сигурност

Тема: Права на човека и демокрация

Изготвил: Проверил:

Европейският съюз се ангажира с политика в подкрепа на демокрацията и правата на човека във външните си отношения, която произтича от основополагащите принципи за свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и правовата държава. На практика, политиката на Европейския съюз в областта на правата на човека обхваща различни средства, чрез които въпросите в нея се включват в във всички останали политики и програми на ЕС, както и финансиране на конкретни проекти чрез финансовите инструменти на ЕС за отстояване и защита на правата на човека.

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Член 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), който представлява основополагащата разпоредба относно правата на човека, гласи: "Съюзът се основава на принципа на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи""Съюзът се основава на принципите на свободата, демокрацията, зачитането на правата на човека и основните свободи."

Член 2 от Договора от Лисабон (консолидиран вариант, предстояща ратификация) задълбочава този ангажимент, като в него се заявява: "Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства". Във връзка с външните отношения същият член утвърждава ангажираността на Съюза към "премахването на бедността и защитата на правата на човека и в частност тези на детето, както и за стриктното спазване и развитието на международното право, и по-специално зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации".

ЦЕЛИ

Член 11 ДЕС конкретно посочва, че една от целите на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) е "утвърждаване и укрепване на демокрацията и правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи" "развитие и укрепване на демокрацията и принципа на правовата държава, и на зачитането на правата на човека и на основните свободи".

Освен това по отношение на сътрудничеството за развитие "политиката на Общността в тази област допринася към общата цел за развитие и укрепване на демокрацията и правовата държава и към зачитането на правата на човека и основните свободи" (член 177 от Договора за създаването на Европейската общност).

Член 21 от Договора за Европейския съюз от Лисабон (консолидиран вариант, предстояща ратификация) утвърждава и задълбочава тези декларации: "Дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от основополагащите принципи за неговото създаване, развитие и разширяване, които той цели да насърчава в останалата част на света: демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право".

ИНСТРУМЕНТИ

А. Общи

1. Вземане на решения във външната политика и политиката на сигурност

Въпросите на правата на човека, които възникват чрез общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) или чрез търговската политика, или политика за развитие на ЕС по принцип се разглеждат от министрите на външните работи на държавите-членки на ЕС на Съвета по общи въпроси и външни отношения, който заседава веднъж месечно. На работно равнище в рамките на Съвета за въпросите на правата на човека във външните отношения на ЕС отговарят длъжностните лица, които заседават в тематичната работна група по правата на човека (COHOM). Работната група по правило се състои от ръководителите на отдели "Права на човека" в министерствата на външните работи на отделните държави-членки и от представител на Комисията.

2. Назначаване на личен представител на Върховния представител по правата на човека в областта на ОВППС

На 29 януари 2007 година Генералният секретар и Върховен представител по въпросите на ОВППС Хавиер Солана назначи д-р Рийна Кионка за негов личен представител по правата на човека в областта на общата външна политика и политика на сигурност. Д-р Кионка е вторият човек след г-н Михаел Матиесен, който заема тази длъжност, създадена от Съвета през декември 2004 година, "като принос към последователността и приемствеността в политиката на ЕС по въпросите за правата на човека".

3. Включване на правата на човека и политиката за демократизация във външните отношения на ЕС

Включването в този смисъл означава процес на приобщаване на въпросите за правата на човека и за демократизацията във всички аспекти на разработването и изпълнението на политиката на ЕС, включително външната помощ. Европейската комисия за пръв път очерта мерки в тази връзка в своето съобщение от май 2001 година за ролята на ЕС в утвърждаването на правата на човека и демокрацията в трети страни. През 2006 година Комитетът по политика и сигурност на Съвета на ЕС прие препоръки за по-нататъшни мерки за включването на тези въпроси, като например по-системно използване на доклади и препоръки от специалните докладчици на ООН и органите за наблюдение на Договорите, както и системна защита на правата на човека през всички етапи на операциите в рамките на европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО).

4. Приемане на насоки за политиката на ЕС по най-важните въпроси на правата на човека

Насоките на ЕС по правата на човека са политически документи, които се приемат от Съвета на ЕС. Насоките представляват практически инструмент на политиката на ЕС в областта на правата на човека за различните субекти в ЕС, който създава условия за продължителни действия в редица ключови области, предизвикващи загриженост: действия срещу смъртното наказание (1998 г.), установяване на специализирани диалози по правата на човека (2001 г.), действия срещу изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (2001 г.), закрила на децата при въоръжени конфликти (2003 г.), закрила на защитници на човешките права (2004 г.), спазване на международното хуманитарно право (2005 г.) и наскоро - Насоки за правата на детето от декември 2007 г. По всяка от тези насоки са предприети конкретни действия на ЕС и към държавите-членки са отправени препоръки.

5. Европейски инструмент за демокрация и човешки права (ЕИДЧП)

Новият Регламент за Европейския инструмент за демокрация и човешки права (ЕИДЧП) влезе в сила на 1 януари 2007 г. Той е най-важният инструмент на ЕС за финансова помощ в областта на правата на човека и утвърждаването на демокрацията. На практика целта най-често се постига чрез подпомагане на структури на гражданското общество, които работят по въпросите на правата на човека и демокрацията в трети страни. Той е продължител на по-ранната Европейска инициатива за демокрация и права на човека (през периода 1994-2006 г.), когато средно годишно се заделяха около 120 милиона евро за проекти във връзка с подобряването на положението по отношение на правата на човека и демокрацията в трети страни по цял свят.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Права на човека и демокрация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.