Права на човека


Категория на документа: Право


Права на човека

Права на човека в ЕС.

Правна регламентация - Спазване на правата на човека при осъществяване на полицейските правомощия.
Европейската интерграция оказва влияние върху развитието на всички европейски държави. Сътрудничеството постеоено обхваща повече сфери на обществения и държавния живот. Сътрудничеството в икономическата сфера е съпроводено с намерението да се гарантират правата на гражданите което води и до развитие на полицейското сътрудничество между държавите членки на ЕС.

1 стълб - обществен
2 стълб - междуправителствен
3 стълб - сътрудничество в областа на правосъдието и вътрещните работи

Обществения стълб включва европейската общност, митническия съюз, вътрещния пазар, общата политика, икономика и валутен съюз
Междуправителствения стълб включва общата вънщна политика и политиката на сигурност и охрана
Третия стълб включва създаване на голямо пространство без вътрешни граници.
Разглеждат се най-вече въпроси свързани с емиграцията визите, правата на убежище, борбата с нарко трафика, организираната престъпност и др. Връзката между трите стълба е една институционна рамка която осигурява необходимата съвместимост и приемственост на провежданите дейности. Всеки от стълбовете има свой собствен механизъм и правна система.
Обшествения стълб поема разходите. Ес цели да се постигне икономическа стабилност и да се подобри стандарта на страните членки.
Цели на ЕС:
-Съблюдаване на националната идентичност.
-Спазване на основните права и свободи на гражданите.
-Чрез създаване на обща отбранителна политика да отстоява своята идентичност , своите междунарони отношения.
-Да се засилят правата на граджданите.
-Създаване на тясно сътрудничество в областа на правосъдието и вътрешните работи.

Институции на ЕС - Включва различни по статут и правомошия институции и органи които са създадени основно с очредителни договори и имат за задача да осъществят целите определени с тях. След влизане на Маастрихтския договор Европейския съюз притежава единен институционален маханизъм на дейностите провеждани за постигане на целите , като спазва и прилага правото на ЕС. Единството на институционата рамка на Ес е гарантирано, тъй като неговите институции могат да упражняват своите правомощия, както в общностната материя (първи стълб) така и в областите на външната политика и сигурност (Втори стълб) и (трети стълб) правосъдието и вътрешните работи. От основните политически институции и органи са: ЕП (Европейски парламент), ЕК (Европейска комисия), съвет и Ес, съдии, сметна палата. Консултативни и помощни икономически и социален комитет на регионите.
Специфични органи: Европейска инвестицонна банка, Европейска банка за въз. и развитие, Европейска централна банка, Европейска система и др. Органи. Това са структори с различно наименовнаие(агенции, центрове, централи и др.) Коитп изпълняват определена функция и задача свързана с политике на ЕС. Сред тях са Европейския център за контрол на наркотиците в Лисабон и Европол. (Европол ведомство в Хага).
Европейски парламент (ЕП)
Състав начин на формиране и вътрешна организация и правомощия.
Той е институция която представлява държавите от ЕС. Членовете му са избрани посредством всеобщи и преки изборинад 700 депутати. ЕП играе обществена роля в процеса на демократичния контрол при изработване, изменение и приемане на актове на европейското законодателство. Той внася политически предложения за стъпки целящи укрепването на ЕС. Европейския парламент защитава правата на човека и поддържа отношения с всички демократично избрани парламенти по света.
Пряко избрани от гласоподавателите в ЕС на всеки 5 години, членовете на ЕП представляват гражданите . Заедно със Съвета ЕП е една от основните законодателни институции на Европейския съюз.
Европейския парламент има три основни роли:
-Обсъжда и приема европейските закони заедно със съвета на ЕС. Осъществява контрол над други институции на Европейския съюз, зада гарантира, че те работят демократично.
-Обсъжда и приема бюджета на ЕС заедно със съвета.
Състав: Броя на европейските депутати за всяка държава е приблизително пропорционален на нейното население. Депутатите от една държава не могат да бъдат по-малко от 6 или повече от 96. Членовете на европейския парламент се групират по политическа принадлежност, а не по националност.
Местонахождение на Европейския парламент:
ЕП има три работни места - Брюксел (Белгия), Люксембург и Стразбург (Франция)
В Люксембург са разположени административните офиси така наречения генерален секретариад. Заседанията на целия парламент се провеждат в Стразбург и Брюксел, комисиите също. (Всеки месец в Стразбуг, а извънредните в Брюксел)
Правомощията на Европейския парламент са:
-Законодателни
-Участие в сключване на международни договори
-Бюджетни правомощия
-Контролни правомощия
-Др. Контролни правомощия свързани със сформирането на анкети комисии за парламентарен контрол, разглеждане на петиции и др.
Европейска Комисия (ЕК)
Състав, формиране, вътрешна организация функции и правомощия.
Съставена е от 27 комисари по един от всяка държава, ръководят политиката си по-време на 5 годишния мандат. На всеки Комисар Прецедателя възлага отговорност за конкретна политика. (Настоящия прецедател на ЕК е Жозе Мануел Барозо оъ февруари 2010)
Прецедателя се номинира от Европейския Съвет . Назначаването на всички комисари подлежи на одобрение на ЕП. След своето стъпване в длъжност те се отчитат пред парламента, които има всички правомощия да ги разпусне. Формирането на комисията протича по процедура която включва четири етапа: В първия се обхваща определянето на прецедателя. Във втория определянето на комисарите, Третия определянето от ЕП, определяне на състава, Четвъртия назначаване на комисията от правителството на държавите членки. Правомощията се свеждат до: Права на законодателна инициатива по отношение на актове приемани от съвета. Право за приемане на нормативни актове. Контрол върху спазване правата на Ес. Това става чрез събиране на информация и извършване на проверки; чрез налагане санкции за извършени нарушебия на договори от страна на физически и юридически лица.
Европейската комисия е една от главните институции на Европейския съюз. Тя изготвя предлужения за нови европейски закони и се занимава с обществената дейност.
Съвет на Европейския съюз състав функции и правомощия
Включва по един министър от всяка една членкапо определени въпроси. Съвета и ЕП приемат законодателните актове предложени от ЕК.
Функциите: Приема законите на ЕС. Кординира общите икономически политики на страните от Европейския съюз. Подписва спорзаумения между Ес и други страни. Удобрява годищния бюджет. Разработва външната и отбранителната политика на ЕС. Кординира сътрудничеството между съдилищата и полицейските сили на държавите членки.
Правомощия: Законодателни, Бюджетна компетентност съвместно с ЕП и ЕК. Кординираща компетенция. Сключване на междунаронди договори. Изпълнителни правомощия, които делегират на ЕК.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Права на човека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.