Права и задължения на чужденците, търсещи и получили закрила


Категория на документа: Право


 Права и задъжения на чужденците, търсещи и получили закрила

Общи положения:
- недискриминация
- срещи с представители на ООН
- специална закрила на жените, непълнолетние
права и задължения на лицата по време на производството
- да подадат молба
- на подслон, храна, мед и псих.помощ
- на преводач и тълковник

Когато кандидатства лицето трябва да подаде всички документи, които са в него.

Права и задължения на получили статут на бежанец. 4 вида особена закрила. Това е възможно най-благоприятния правен статут, най-близък до бългорското гражданство. По принцип те придобиват правата и задълженията на български граждани с изключение - длъжности, за които се изисква българско гражданство, политически права и др съгласно закона. Може финансова помощ до 6 мес, придобиват имоти като чужденците, имат право на документ за самоличност - карта за бежанец (важи за РБ) и карта на лице са с хуманитарен статут, удостоверение за пътуване извън граница за бежанец. Човек, получил статут на бежанец може да поиска да се събере със семейството си. Трябва на семейството да се даде виза в държавата, в която се намират и да получат безопасно пътуване. След като получат статут трябва в 14 дневен срок да се регистрират в общината, в която живеят.

Лицата с хуманитарен статут имат права и задължения като на чужденец с постоянно пребиваване (до отпадане на основанието за х статут)

Могат да кандидатстват за българско гражданство след 3 години от получаване на статута. Има прав на образование, мед.грижи. разработена е национална програма за интеграция на бежанците съвместно с ООН. Основни партньори са БЧК, български хелзински комитет, Каритас

Документи за самоличност се издават от ДАБ към МВР. Запазва се цялото дело на бежанеца като се квалифицира като служебна информация по тяхна лична молба или от съображение за сигурност

Специализирани органи по тези въпроси са:

ДАБ - ведомство без ранг на министерство при МВР. ДАБ има и териториални поделения освен централата в София. Те бивата транзитни - служат за регистрация, настаняване, мед.изследвания и провеждане на ускорено производство, регистрационно-приемателни (София, Баня) - провеждат се интервютата, бежанците се настаняват до изчакване на решението по молбата си. През това време изучават български език, общо устройство на РБ и професия, интеграционен център - основни познания по български език и ориентация къде биха могли да отидат в Б и какво да роботят (в София )

Председателят на ДАБ от Правителството, а зам.председателите от министър- председятеля еднолично по предложение на председателя на ДАБ (звено по проучване, предлагане на решения и провеждане на интервюта

Отдел международно сътрнудничество събира всякакъв вид информация за страните от които идват бежанците , сътрудничество с ООН

Звено за издаване на документите за самоличност и съхраняване на делата на бежанците

ДАБ работи с БЧК, Каритас, Български хелзински комитет

Производство за придобиване статут на бежанец ( Директива на ЕС относно изискваниата на които да отговаря производството). Първо - постигане на известна степен на унификация, второ-постигане на унификация и ползване на убежище и трето - избягване бремето на една държава да поема всички бежанци.

Основни моменти
1) лица, приемащи молбите да са преминали обучение
2) правна уредба
3) материална и процесуална правна уредба в унисон с два регламента и пет директиви
4) справедливи и ефикасни производстсва
5) възможност за административни и съдебно обжалване
когато един чужденец желае да получи особена закрила в РБ подава писмена молба до ДАБ, следва задържане на документите, обиск, изземват се вещите, с които може да посежне на живота си, прави му се снимка, вземат се пръстови отпечатъци, вкарват се в системата Евродак, могат да се снимат и други отличителни белези. Забранено е информация за чужденеца да се събира чрез официално допитване до странат по произход. По всеки друг начин информация може да се събира във връзка с подадената молба.

Не се екстрадира лице, когато му е предоставено убежище от президента.

Когато лицето е новопристигнало или пребивава в страната без разрешение и подаде молба след това се настанява в транзитен център и се провежда интерлю, правят му се мед.изследвания, под карантина до резултата от изследването. Интервюращият е длъжен да вземе решение до 3 дни. Ако не бъде взето решение в срока се пристъпва към производство по общия ред чл.71 ЗУБ

Отказ, прератяване на производството, насочване към производство по общия ред , задължително преди това се преминава през ускорено производство по чл.72(2) с молба до председателя на ДАБ.

При провеждане на интервюто се подписва всеки лист отдолу от интервюиран, интервюиращ (преводач, тълковник). В 2 мес срок интервюистът дава становище, ....с всички документи и становище на лице от правния отдел. Председателя на ДАБ в 1 мес срок от получаване на становището се произнася ( предоставя, отказва) като по изключение този срок може да бъде продължен до 3 мес. Всяка кодина МС твърждава списък на сигурните страни - където лицето може да бъде върнато
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Права и задължения на чужденците, търсещи и получили закрила 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.