Особени случаи на служебно правоотношение


Категория на документа: Право


Лекция 10
Особени случаи на служебно правоотношение

Теми
І. Служебно правоотношение със срок за изпитване
ІІ.Служебно правоотношение по заместване
ІІІ.Допълнително служебно правоотношение при незаета длъжност
ІV.Служебно правоотношение при непълно работно време
V. Преместване поради служебна необходимост
VІ. Краткосрочно заместване
VІІ. Преминаване в друга администрация
VІІІ.Временно преместване в друга администрация
ІХ.Изпълняване на длъжност в институция на ЕС
Х.Запазване на правоотношението при преобразуване на администрацията

Приложима правна уредба
• чл.12,чл.15, чл.16 ЗДСл
• чл.16а, чл.81а чл.83 ЗДСл
• чл.84 чл.81б 81в чл.87а ЗДСл

Служебно правоотношение със срок за изпитване чл.12
• цел - в рамките на предвидения в закона срок да бъде проверено в реална работна среда дали служителят има професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Ако той покаже такива качества и се справи според очакванията със своите задължения, след изтичането на изпитателния срок правоотношението му остава без да е необходимо да се издава нова заповед за назначаване
• приложно поле
назначени за първи път като ДСл (никога не са работили в администрация или лица, които понастоящем работят в администрацията, но на трудово правоотношение)
ДСл, за които не е изтекъл изпитателният срок
• особености на изпитателния срок -
започва да тече от датата на встъпването в длъжност, като прекратяването може да стане по всяко едно време до изтичането на едногодишния срок
продължителност - 1 година
включва само действително отработеното време - т.е ако съм започнала работа на 12.03.12г., но междувременно съм била отпуска 1 месец, то изпитателния срок няма да приключи на 12.03.13г., а на 12.04.13г
преминава се изцяло само един път
влияние на промените в СПО върху изпитателния срок - Ако например на седмия месец ми променят длъжността, останалите 5 месеца от изпитателния срок ще прекарам на новото място, но в същата администрация. Но ако на 7мия месец напусна и отида в друга администрация ще започне да ми тече нов 1-годишен изпитателен срок
• права и задължения като при редовно СПО - както при безсрочното правоотношение. Изключение: държавни служители, които са в изпитателен срок не могат да бъдат временно премествани в друга администрация по 81б и да преминат на държавна служба по 81а

Служебно правоотношение по заместване
чл.15
• предпоставки
отсъствие на титуляра повече от 3 месеца - означава че, назначаване по заместване не може да има, когато длъжността е свободна и когато титуляра отсъства по-малко от 3 месеца
съответствие с изискванията на длъжността
незадължителност на конкурса
• характеристика
права и задължения като при редовно СПО
изключението по чл.81б - не може един служител, който е назначен по заместване да се премества в друга администрация по чл.81б
срочно- до завръщане на титуляра
приложимост на изпитателния срок -за този, който сме назначили по чл.15 никога не е биол държавен служител ще се прилага изпитателен срок (също и ако не му е изтекъл изпитателния срок)

Допълнително служебно правоотношение при незаета длъжност чл.16 - способност за изпълняване на функциите на 1 незаета длъжност от държавен служител, който работи по основно служебно правоотношение в същата администрация
• предпоставки
свободна длъжност
възлагане функциите на ДСл от същата администрация
може да не отговаря на изискванията за длъжността
предложение от органа по назначаванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особени случаи на служебно правоотношение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.