Основни белези на европейското дружество


Категория на документа: Право


Определеният от Регламента минимален размер на европейското дружество се доближава до минималния размер на капитала на акционерните дружества предвиден от законодателството на множеството държави членки.

От текста на параграф втори на чл.4 от Регламента 2157/2001 следва, че всяка от държавите-членки може да определи по-висок капитал по отношение на европейските дружества регистрирани на нейна територия . В случай, че законодателството на някоя държава-членка, предвижда по-голям размер на записания капитал на акционерните дружества извършващи определен предмет на дейност, (застрахователна и банкова дейност, дейност по инвестиционно посредничество или други), то ще намери приложение и по отношение на ЕД осъществяващи такава дейност със седалище според устройствения акт в тази държава-членка
По силата на параграф 1 на чл.4 от Регламент 2157/2001 капиталът на европейското дружество се определя в евро. Капиталът на европейското дружество е разделен на акции, чийто размер следва да бъде определен в евров еквивалент и се емитират срещу парична или друг вид вноска. Съдружниците в европейското дружество отговарят за задълженията му до размера на записаните от тях акции.

По отношение на правната уредба на капитала на ЕД, неговото поддържане и изменение (увеличаване и намаляване на капитала), емисията на акции, облигации и други ценни книжа, прехвърлянето им и правата произтичащи от отделните видове ценни книжа, чл. 5 на Регламент 2157/2001 отпраща към "разпоредбите, които биха се прилагали към акционерно дружество със седалище според устройствения му акт в държавата-членка, в която е регистрирано .

8. Органи на управление и контрол на ЕД - Регламент 2157/2001 предвижда две системи на управление на европейското дружество, а именно: двустепенна система на управление, водеща своето начало от немското право и включваща общо събрание, надзорен орган и ръководен орган, и едностепенна система на управление, традиционно характерна за англосаксонската правна система, включваща общо събрание и управителен орган. Форми т е на ор ганизация на ор ганите на уп р а вл ение на европ е йс кот о др ужес тво изцял о съ впада т с тез и предвидени от Тъ рг овск ия зак о н по отн о шение на ак цио н ер ното др уже с тво - чл . 219 ТЗ .

От гледна точка на европейския законодател разликата между двете системи на управление на ЕД се е основавала на това, че при двустепенната система управленските и контролните функции са разпределени между два органа - ръководен и надзорен орган, а при едностепенната система те са концентрирани в един единствен управителен орган - съвет на директорите .

По силата на чл. 38, б.) от Регламент 2157/2001 изборът измежду един от двата модела на управление е оставен на волята на субектите учредители и следва да бъде определен в устава на ЕД.
Общ белег на уредбата на двата модела на управление в Регламента е редуването на
подробната регламентация на определени въпроси с липсата на каквато и да е уредба по други. Следователно по отношение на въпросите, за които няма изрична уредба в Регламент 2157/2001 приложение ще намери правото на държавата-членка по седалището на ЕД.
По отношение на въпроса за представителството на европейското дружеството, приложение ще намери правото на държавата-членка, където се намира нейното седалище. По отн о шение на Бълг ария , п р ил ожение ще на мер и чл . 235, ал .1 от ТЗ ( чл. на упр. Съвет или съвета на директорите представляват дружеството колективни, ако уствът не предвиди друго)

Начинът на представителство следва да бъде уреден в учредителния акт или устава на европейското дружеството в съответствие с разпоредбите на законодателството на държавата-членка по неговото седалище. Правомощията по представителство могат да бъдат делегирани на един или няколко членове (изпълнителни членове) от състава на ръководния (при двустепенната система) или на управителния (при едностепенната
система) орган.

В съответствие с разпоредбите на Първата дружествена директива на Общността, действията извършени от органите на управление задължават дружеството дори и когато излизат извън предмета на дейност на дружеството, стига те да не превишават правомощията които са предоставени или могат да бъдат предоставени на органите на управление по силата на закона. Независимо от горното, Страните членки на ЕО могат да установят в своето законодателството, че дружеството няма да се счита за обвързано от действия на управителните си органи, които надхвърлят пределите на предмета му на дейност, ако се докаже, че третото лице е знаело за това или, като се вземат предвид конкретните обстоятелства, не е можело да не узнае. Особеност в тази връзка представлява обстоятелството, че от доказателствата се изключва факта на самата публикация на подлежащите на оповестяване документи (дружествен договор или устав.
Освен това дори и публикувани, ограниченията на правомощията на органите на управление съдържащи се в устава или в решение на компетентен орган на дружеството не могат да бъдат противопоставени на третите лица - 235 , ал . 4 на ТЗ .

В случай, че националното законодателство на дадена държава-членка предвижда възможността с устава правомощията по представителство на дружеството да бъдат предоставени на едно лице или на няколко лица, заедно и поотделно, то тази разпоредба на устава е противопоставима на третите лица, само ако тя се отнася до общото правомощие на представителство на дружеството.

9. Участие на заетите лица в управлението на ЕД - Правната уредба на ЕД се характеризира и със своя новаторския социален аспект, изразяващ се във възможността заетите лица работещи в ЕД да участват в неговото управление и в процеса на разработване на стратегическите планове за неговото развитие.

Правната уредба относно участието на заетите лица в европейското дружество се съдържа в Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 08 октомври 2001 година за допълнение на устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица и е имплементирана в българското законодателство със Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества (Обн. ДВ. бр.57 от 14 юли 2006г., в сила от 01.01.2007 г.). С цел уеднаквяването на понятийния апарат използван от двата нормативни акта, под "заети лица" следва да разбираме работниците и служителите на дружествата учредители и европейското дружество, независимо от характера на техните функции или на правопораждащото правоотношение.

Основната цел на Директива 2001/86/ЕО е осигуряването на минимални стандартни правила за участие на заетите лица при вземането на решенията относно учредяването на европейското дружество и, в последствие, относно неговата дейност, посредством създадени от европейския законодател нарочни механизми на информиране и консултиране на работниците и служителите, и участие им в избора на органите на
управление на ЕД.

С директивата усилието на европейския законодател е насочено към постигането на консенсус между заинтересованите страни, но от друга принципът на задължително участие на представителите на заетите лица в надзорния или ръководния органи на ЕД е изоставен, като изборът на форма на участие е предоставен на договарящите страни и на националното законодателство на държавите-членки.

Единствено в случай на непостигане на съгласие между страните се прилагат предвидените в директивата стандартни правила на участие. Преговорите следва да започнат от момента на обявяването на решението за учредяване на ЕД, като по този начин е избегната празнотата, която би се получила в резултат на липсата на договорено решение относно участието на заетите лица в момента, в който ЕД вече е регистрирано. Що се отнася до гарантирането на правото на участие на заетите лица в дъщерните на учредителите дружества (участие на ниво група), то приложение ще намерят mutatis mutandis разпоредбите на Директива 2005/56/ЕО.
Компетентните органи на дружествата учредители могат да сключат споразумения, които пряко да обвържат бъдещото ЕД и които непосредствено ще бъдат включени в неговия устав. В преговорите страните имат пълна свобода и не са обвързани от условия по отношение на стандартните правила на участие, информиране и консултиране. По този начин директивата гарантира правото на представителите на заетите лица, чрез представителния орган да могат да изразяват становища и да участват в заседанията на управителните органи на ЕД при обсъждането на въпроси представляващи интерес за наетите работници и служители.
По отношение на правото на участие на представителите на заетите лица в
надзорния и ръководния орган на ЕД, Директива 2001/86/ЕО възприема компромисното решение, като го обвързва със съществуването на такава форма на участие в дружествата учредителки на ЕД. В случай, че правната уредба на дружествата учредители не предвижда такава форма на участие, то по отношение на ЕД няма да се прилагат разпоредбите относно участието на заетите лица в органите на управление, освен ако страните в преговорите не са се споразумели за това. Обратно, ако спрямо поне едно от дружествата учредители е приложима форма на участие на заетите лица по силата на неговото национално законодателство или национална практика, то бъдещото ЕД също ще следа да предвиди правила за участие на заетите лица в органите на управление.

Регламент 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно устава на европейското дружество,

Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 08 октомври 2001 година за допълнение на устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица,

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни белези на европейското дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.