Основи на правото - термини


Категория на документа: Право


ОСНОВИ НА ПРАВОТО

ТЕРМИНИ

ВСУ “Черноризец Храбър”
Университетско издателство
2002

“Основи на правото” е предназначено за студентите, които изучават тази или други сродни учебни дисциплини във висшите училища, и за всички, които проявяват интерес към правото. Включени са понятия от отделни отрасли на правото, съобразени с учебните програми. В края на изложението е приложен азбучен указател на пред-ставените правни термини.

Изданието е съставено от преподаватели във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, посочени по азбучен ред: Антон Грозданов – търговско, финансово и данъчно право; Искухи Чивиджиян – вещно и авторско право; Лусин Измирлиян – гражданско и облигационно право; Мария Петрова – семейно, на-следствено и трудово право и право на Европейския съюз; Масис Хаджолян – обща теория на правото, конституционно, административно и наказателно право.

Трудът е подготвен под научнометодическото ръководство на Масис Хаджолян – доктор по право, доцент във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”.

Изразяваме благодарност на доц. д-р Екатерина Матеева, проф. д-р Никола Йосифов и доц. д-р Орлин Борисов за техните мнения и препоръки по семейно, наследствено и трудово право и право на Европейския съюз.

От авторите

© Масис Хаджолян, Антон Грозданов, Искухи Чивиджиян,

Лусин Измирлиян, Мария Петрова, 2002
© Николай Иванов, художник, 2002
© ВСУ “Черноризец Храбър”

ISBN 954–715–145–2

а

АВТОР (НОСИТЕЛ НА АВТОР-СКОТО ПРАВО) – В повечето случаи носител на авторското право върху дадено произведение е фи-зическото лице – автор на произве-дението. Понятията “автор” и “носи-тел на авторското право” не винаги съвпадат. След смъртта на автора авторските права не се прекратяват, а преминават за известен период от време към наследниците на автора. Тези наследници стават носители на авторски права, без да са автори. Освен това, носители на авторски права, в посочени от закона случаи, могат да бъдат и юридически лица, а те по принцип не могат да бъдат ав-тори, тъй като творческата дейност е присъща само на физическите лица. Поради това, законът допуска по-раждането на авторско право за юри-дическо лице като изключение – например при периодичните издания като цяло; при компютърните програ-ми, създадени в рамките на трудово правоотношение.
Съгласно чл.5 от ЗАПСП автор е лицето, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението. До доказване на противното за такъв се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин. Авторът може и да не разкрива истинското си име, а да си послужи с един или няколко псев-донима, или изобщо да не посочва име. В такива случаи до разкриване личността на автора авторското право се упражнява от физическото или юридическото лице, което със съгла-сието на автора е разгласило за първи път произведението. Това не се отнася за случаите, когато псевдонимът е толкова познат, че не поражда съмне-ние относно личността на автора.
Презумпцията, че автор е лицето, чието име е поставено върху произ-ведението, е оборима, т.е. всеки може да докаже, чрез различни доказа-телствени средства, че е автор на да-дено произведение, независимо, че върху него стои друго име. Тази през-умпция обаче важи само за доказване качеството на автор, т.е. при уста-новяването кой е първичен носител на авторското право, но не и за до-казване качеството на вторичен но-сител на авторското право. Поради тази причина издатели и продуценти не могат да се ползват от нея.

административен акт – Административният акт е едно-странно властническо волеизявление на държавен орган, който предиз-виква правни последици – създава права и вменява правни задължения, установява правни положения, фор-мира статути.
Съдържанието на волеизявлението е определено от закона, но може да бъде допълнено с допълнителни рек-визити, наречени модалитети. Между тях най-разпространени са срокове и условия.
Формата на административния акт по принцип е писмена. Но е възможно да бъде устна или да се изрази в кон-клудентни действия, вкл. мълчание. Но тези действия трябва да са пред-видени в закона и той да ги обвърже с определени правни последици.
Съобразно определени показатели административните актове могат да бъдат:
– утежняващи (престационни) и облагодетелстващи. Първите създа-ват тежести, а вторите – блага, изгоди на правните субекти.
– удостоверителни. Те удостоверяват конкретни физически или правни положения (напр. завършено образо-вание, явяване в учреждение).
– конститутивни. Те създават нови правни положения (напр. обявяване на извънредно положение в страната).
– външни или вътрешни – съобразно това дали адресатите им са вътре в административната единица или извън нея.
Административният акт влиза в действие с неговото издаване. Но той може да предвижда действие за минало време (например решение за отпускане на пенсия) или да има отсрочващо действие. Актът прекра-тява действието си с неговото из-пълнение, поради изтичане на пред-видени срокове, с неговото отменя-ване или при невъзможност да бъде изпълнен (например поради смърт на физическото лице или прекратяване дейността на юридическото лице).

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО – Административно-прав-ната защита на авторското право е визирана в чл. 97–98 от ЗАПСП. Пре-ди допълненията към НК от 1999 г. тези разпоредби са били единстве-ните основания за налагане на нака-зания за нарушения по ЗАПСП. В него изчерпателно са изброени нару-шенията, които подлежат на санкцио-ниране. Наказанията за всяко едно от посочените в закона действия е глоба. При повторно и всяко следващо на-рушение в едногодишен срок от на-лагане на предишното наказание глобата е в по-голям размер. При си-стемни нарушения мястото, в което те се извършват, като магазин, студио, заведение, театър, седалище на тър-говец и други подобни, се запечатва за срок от 3 до 6 месеца. И при пър-воначалното, и при повторното, и при всяко следващо нарушение в едно-годишен срок от налагане на предиш-ното наказание законът предвижда конфискация на предмета на наруше-нието, независимо чия собственост е. Той се предава за унищожаване на органите на МВР.
Актовете за установяване на наруше-нията по чл. 97 от ЗАПСП се съставят от органи, на които това е възложено от министъра на културата със съдей-ствието на органите на МВР. Такива права имат служителите от дирекция “Авторско право” към Министер-ството на културата. Наказателните постановления се издават от мини-стъра на културата или от определени от него длъжностни лица. Устано-вяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на на-казателните постановления се из-вършват по реда на ЗАНН. 50% от средствата от глобите, събрани на основание чл. 97 от ЗАПСП, постъп-ват по сметката на Националния фонд “Култура”, а останалите 50% – в бюд-жета на Министерството на културата и се изразходват за защита на автор-ското право.

АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИ-СТЕРСКИЯ СЪВЕТ – Админист-рацията на Министерския съвет оси-гурява текущата му дейност и под-готовката на неговите заседания. Тя е самостоятелно юридическо лице с ранг на министерство и е на бюд-жетна издръжка. Ръководи се от ми-нистъра на държавната админист-рация, който представлява админист-рацията на Министерския съвет като юридическо лице.
Администрацията е организирана в дирекции и се разпределя на обща и специализирана.
Министерството е администрация, която подпомага дейността на отдел-ния министър. То е юридическо лице на бюджетна издръжка и се ръководи и представлява от министъра.
Централната администрация на из-пълнителната власт включва още държавни агенции, администрацията на държавните комисии, изпълни-телните агенции.
Държавната агенция е пряко подчи-нена на Министерския съвет и изпъл-нява дейности, които не се осъще-ствяват от министерството. Тя се ръководи и представлява от предсе-дател, който се определя с решение на Министерския съвет и се подпо-мага от заместник-председател. И двамата се назначават от министър-председателя.
Държавната комисия е колегиален орган на Министерския съвет или към министър за осъществяване на контролни, регистрационни и разре-шителни функции, по прилагане на закон или постановление на Мини-стерския съвет. Председателят и чле-новете на комисията се определят с решение на Министерския съвет и имат петгодишен мандат.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на правото - термини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.